FiscalTributari

Una separaci贸 o divorci no nom茅s suposa una nova situaci贸 en la relaci贸 existent fins al moment entre els c貌njuges i entre aquests amb els seus fills, sin贸 que de la mateixa neix una nova relaci贸 de cada un dels c貌njuges amb Hisenda, en concret en les seves respectives declaracions i comunicacions amb Tributs.

En l鈥櫭爉bit de l鈥橧mpost sobre la Renda de les Persones F铆siques, els exc貌njuges han de tenir en compte en les seves declaracions les particularitats de la tributaci贸 de les reduccions i deduccions per unitat familiar que seran d鈥檃plicaci贸, el tractament de la prestaci贸 per aliments i les possibles reduccions per pensions compensat貌ries que haguessin de procedir.

1. Reducci贸 per unitat familiar

La normativa de l鈥橧mpost determina la possibilitat de tributar conjuntament les persones que formin part d鈥檜na unitat familiar.

 • La integrada pels c貌njuges no separats legalment i, si n鈥檋i ha, els fills menors, amb excepci贸 dels que, amb el consentiment dels pares, visquin independents d鈥檃quests; els fills majors d鈥檈dat incapacitats judicialment subjectes a p脿tria potestat prorrogada o rehabilitada.
 • En els casos de separaci贸 legal, o quan no hi hagi vincle matrimonial, la formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb un o altre.

Ning煤 podr脿 formar part de dues unitats familiars al mateix temps.

La determinaci贸 dels membres de la unitat familiar es realitzar脿 atenent la situaci贸 de guarda i cust貌dia existent a 31 de desembre de cada any.

La reducci贸 no presenta dificultat en situacions derivades de separacions o divorcis en qu猫 la聽guarda i cust貌dia dels fills i filles 茅s atribu茂da a un dels c貌njuges, amb independ猫ncia al r猫gim de visites que es tingui pactat entre tots dos, d鈥檃questa progenitor qu猫 podr脿 optar per la tributaci贸 conjunta amb els seus descendents.

No passa el mateix quan en la separaci贸 o el divorci s鈥檃tribueix la聽guarda i cust貌dia compartida entre els c貌njuges. En aquests casos, Tributs admet la possibilitat d鈥檕ptar a la tributaci贸 conjunta per qualsevol dels dos progenitors, si b茅 nom茅s per un d鈥檈lls i mai, sota cap premissa, podr脿 determinar amb car脿cter previ a qui li correspon aquest dret. En aquest sup貌sit,聽nom茅s un dels progenitors聽pot formar unitat familiar amb els fills i filles i presentar declaraci贸 conjunta, atribuint-se els beneficis fiscals que aix貌 comporta, pel que imposar脿 a l鈥檃ltre exc貌njuge, com a 煤nica opci贸, la declaraci贸 de l鈥橧RPF de forma individual.

La conclusi贸 茅s evident, ning煤 en un procediment de separaci贸 o divorci en qu猫 la guarda i cust貌dia dels fills i filles es presumeix compartida es planteja聽la intervenci贸 d鈥檜n tercer, ali猫 a qualsevol vincle de sang o afectiu. Si, a m茅s, aquest tercer 茅s Tributs, despr茅s de l鈥檃cord i discussi贸 de les principals q眉estions que regularan la separaci贸 o el divorci (habitatge, r猫gim de visites dels fills i filles, aliments, compensat貌ria, despeses, etc.), es fa necessari obrir un nou debat,聽qui es queda amb Hisenda?

Per als que considerin que el debat no t茅 inter猫s per als c貌njuges, cal indicar que en el cas d鈥檜nitats familiars compostes pel pare o la mare separat o divorciat legalment amb fills, s鈥檈stableix, actualment, una reducci贸 en l鈥橧mpost per aquest concepte de聽2.150 euros anuals.

2. M铆nim per descendents

En el cas de l鈥檃plicaci贸 dels m铆nims per descendents, la normativa de l鈥橧mpost estableix que ser脿 d鈥檃plicaci贸 el m铆nim pels descendents quan:

El descendent sigui聽menor de 25 anys聽a la data de meritaci贸 de l鈥檌mpost, llevat que es tracti de descendents discapacitats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, en el qual podr脿 aplicar-se el m铆nim familiar per descendents, sigui quina sigui la edat, sempre que es compleixin la resta de requisits.

 • El descendent聽convisqui amb el contribuent.
 • Que el descendent聽no hagi obtingut en l鈥檈xercici rendes superiors a 8.000 euros anuals.
 • Que聽no presenti declaraci贸 de l鈥橧RPF聽independentment del contribuent, amb rendes superiors a 1.800 euros, si b茅 s鈥檋an d鈥檈fectuar les seg眉ents precisions:
  1. Tributaci贸 individual del descendent i rendes iguals o inferiors a 1.800 euros: els progenitors podran aplicar el m铆nim per descendents.
  2. Tributaci贸 individual del descendent i rendes superiors a 1.800 euros: cap dels progenitors podr脿 aplicar el m铆nim per descendents.
  3. Tributaci贸 conjunta del descendent amb un dels progenitors聽(separaci贸 legal o inexist猫ncia de vincle matrimonial)聽i rendes iguals o inferiors a 1.800 euros: el m铆nim per descendents es聽distribuir脿 entre els pares amb el qual convisqui el descendent per parts iguals, tot i que un ells tributi conjuntament amb el descendent. En sentit contrari a l鈥檃plicaci贸 de les reduccions per unitat familiar,聽tamb茅 es podr脿 aplicar aquesta regla de distribuci贸 proporcional del m铆nim entre els exc貌njuges, fins i tot en cas de guarda i cust貌dia compartida, quan els descendents tributen conjuntament amb un dels progenitors.
  4. Tributaci贸 conjunta del descendent amb un dels progenitors (separaci贸 legal o inexist猫ncia de vincle matrimonial) i rendes superiors a 1.800 euros: el progenitor que tributa conjuntament s鈥檃plicar脿 铆ntegrament el m铆nim per descendents, no podent aplicar l鈥檃ltre progenitor m铆nim per descendent.

3. Anualitat per aliments

La normativa de l鈥橧RPF en refer猫ncia a les anualitats per aliments fixades a favor dels fills necessita que聽no podran reduir la base imposable general. No obstant aix貌, s铆 que es tindran en聽compte per calcular la quota 铆ntegra estatal i auton貌mica de l鈥檌mpost.

Es prendr脿 en compte per al seu c脿lcul l鈥檌mport dinerari que efectivament s鈥檋agi satisfet en concepte d鈥檃nualitat per aliments i que es correspongui聽estrictament amb els termes que obren en el conveni regulador聽de divorci, de manera que tota quantitat que no respongu茅s a aquests fins previstos , no tindria cap reflex en la declaraci贸 de l鈥檌mpost.

Cal assenyalar que el tractament previst per la llei de l鈥橧mpost per a les anualitats per aliments a favor dels fills i del que s鈥檌nfereix聽nom茅s 茅s aplicable quan els progenitors no tinguin dret a aplicar el m铆nim per descendents per ells.

No obstant aix貌, aquest tractament de les anualitats per aliments i l鈥檃plicaci贸 dels m铆nims familiars聽han estat q眉estionats pel Tribunal Econ貌mic-Administratiu Central, en la seva resoluci贸 de 11 de setembre de 2014, fixant en unificaci贸 de criteri que el tractament fiscal de les anualitats per aliments satisfetes en virtut de decisi贸 judicial a favor dels fills, en aquells casos聽en qu猫 el contribuent tingui la guarda i cust貌dia compartida聽respecte dels seus fills, i l鈥檃plicaci贸 del m铆nim per descendents聽s贸n compatibles.

4. Pensi贸 compensat貌ria

Preceptua la Llei de l鈥橧RPF que les pensions compensat貌ries a favor del c貌njuge i les anualitats per aliments, a excepci贸 de les fixades en favor dels fills del contribuent, satisfetes per decisi贸 judicial, podran ser objecte de聽reducci贸 en la base imposable聽del que les satisf脿 .

En conseq眉猫ncia, l鈥檈xc貌njuge que la percep haur脿 d鈥檌ntegrar la seva quantia en la base imposable com a聽rendiments del treball.

Per tot l鈥檈xplicat anteriorment, el聽m茅s interessant econ貌micament聽sempre ser脿 que sigui el progenitor que m茅s ingressos percebi qui presenti la declaraci贸 conjunta, ja que la reducci贸 de 2.150 euros li suposar脿 un聽major estalvi.

Posant-nos d鈥檃cord aconseguirem obtenir la聽major devoluci贸 possible聽i sempre podrem repartir aquest estalvi entre ambd贸s progenitors. Si no 茅s possible aquest acord, potser el millor ser脿 decidir anar alternant aquesta opci贸 de tributaci贸 cada any.
Per貌 compte, si tots dos vam presentar declaraci贸 conjunta al mateix temps, tindrem un problema anomenat Hisenda, ja que ens pot exigir a qualsevol dels dos la quota no ingressada i interessos de demora, i possiblement no ens lliurarem de pagar una sanci贸.

1 comentario

Los comentarios est谩n cerrados