Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Impost sobre societats 2011

Com tots el anys, al apropar-nos al juliol, arriba l’hora de declarar per la major part de societats i entitats. És l’impost sobre societats. Els canvis normatius que ens ha portat la situació econòmica ha tingut com a conseqüència que des de el 2010 fins ara a pràcticament cada Reial decret-llei que es publica hi hagi alguna modificació tributària, fet que provoca inseguretat jurídica a les empreses.

Entre les modificacions que afecten a la declaració del 2011 en referència a les petites empreses, cal assenyalar l’ampliació de l’àmbit d’aplicació del règim especial que augmenta el llindar de 8.000.000 d’euros a 10.000.000 i incrementa fins a 300.000 € el tram de base imposable al qual s’aplica el tipus del 25%.

Les principals novetats normatives que afecten a les petites empreses són les següents:

  • Deducció per despeses e inversions per habituar als empleats en les noves tecnologies.
  • Deducció per innovació tecnològica.
  • Deduccions mediambientals.
  • Llibertat d’amortització en inversions noves.
  • Tipus del 20% per micropimes.

Existeixen moltes més, però crec que aquestes són les que tenen una repercussió més directa en la majoria de petites empreses que són les formen el conglomerat empresarial del nostre entorn. Recordeu que el termini de presentació és els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la finalització del període impositiu, és a dir, i per la gran majoria d’empreses en que els hi coincideix el període impositiu amb l’any natural, la declaració s’ha de presentar entre l’1 i el 25 de juliol, per via telemàtica de manera majoritària.

Si us surt a pagar i voleu domiciliar el pagament, teniu fins al dia 20 de juliol per fer la presentació.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:10 minuts

Mesures tributàries contra la crisi

Els informem de les principals mesures tributàries per corregir el dèficit públic establertes en el RD-Llei 20/2011 (BOE 31-12-2011)

La deducció per inversió en habitatge habitual en l’IRPF podrà practicar-se sigui quin sigui l’import de la base imposable amb efectes des de 01-01-2011.

S’estableix un gravamen complementari en l’IRPF d’aplicació en els períodes impositius de 2012 i 2013 que afecta a la base liquidable general i a la base liquidable de l’estalvi que implica el següent increment de les retencions del treball i del capital:

  • Als rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’1 de febrer de 2012, sempre que no es tracti de rendiments corresponents al mes de gener, se’ls aplicarà un increment de la retenció per IRPF, que pot oscil·lar entre el 0,75 per a les rendes més baixes i el 7% per a les rendes superiors a 300.000 €.
  • En els períodes impositius 2012 i 2013 el percentatge dels pagaments a compte dels supòsits previstos en l’article 101 de la Llei de l’IRPF que estaven al 19% passen a ser del 21%, entre ells els procedents dels rendiments del capital mobiliari (interessos); guanys patrimonials derivats de les transmissions o reemborsaments d’accions i participacions d’institucions d’inversió col•lectiva; premis en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries; rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament de béns immobles urbans; rendiments procedents de la propietat intel•lectual, industrial, de la prestació d’assistència tècnica, de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines i del subarrendament sobre els béns anteriors; i sobre imputació de rendes per la cessió de drets d’imatge (art.92.8 Llei).
  • Durant, els períodes impositius 2012 i 2013 el percentatge de retenció dels rendiments del treball que es percebin per la condició d’administradors i membres dels consells d’administració s’eleva al 42% (abans 35%)

En la mateixa línia, des del 01-01-2012 i fins al 31-12-2013, en l’Impost de societats s’eleva el percentatge general de retenció o ingrés a compte del 19% al 21%.

Prorroga per 2012 l’aplicació del tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d’ocupació per a les microempreses en l’Impost de societats. En els períodes impositius iniciats en 2011 i 2012 s’aplicarà el tipus del 20% sobre el tram de base imposable entre 0 i 300.000 €. També prorroga per 2012 la reducció del rendiment net de les activitats econòmiques per manteniment o creació d’ocupació del 20% prevista en l’IRPF.

Prorroga fins al 31-12-2012 l’aplicació del tipus reduït del 4% de l’IVA para determinades lliuraments d’habitatges que havia previst el RD-Llei 9/2011.

Atentament,

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:39 minuts