Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Nueva ley de apoyo a los emprendedores en materia mercantil-contable

 

Recientemente se, ha publicado la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que ha introducido medidas en el ámbito de materia mercantil-contable. Destacamos: 

 • Se crea un nueva figura mercantil, el Emprendedor de Responsabilidad Limitada” (siglas ERL), para que el emprendedor persona física, cualquiera que sea su actividad, pueda limitar su responsabilidad por las deudas que traigan causa del ejercicio de dicha actividad empresarial o profesional, mediante la asunción de la condición de ERL, una vez cumplidos los requisitos que se establecen en la normativa, entre los que destacamos las oportunas inscripciones registrales.  Con esta figura, la responsabilidad no afectará a la vivienda habitual del deudor  siempre que su valor no supere los 300.000 euros. La limitación de responsabilidad no se aplicará respecto a determinadas deudas de Derecho Público, como las deudas tributarias y de la Seguridad Social.
 • Se crea un nuevo subtipo societario, la  “Sociedad Limitada de Formación sucesiva” (SLFS), que posibilita la constitución de sociedades con una cifra de capital social inferior a tres mil euros, al que se aplica el régimen de las sociedades de responsabilidad limitada, salvo determinadas condiciones específicas tendentes a proteger los intereses de terceros, que se aplicarán mientras no se alcance la cifra de capital social mínimo para la constitución de una SRL.
 • Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el RM después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran 4 meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio.
 • Los empresarios podrán VOLUNTARIAMENTE legalizar libros de detalle de actas o grupos de actas formados con una periodicidad inferior a la anual cuando interese acreditar de manera fehaciente el hecho y la fecha de su intervención por el Registrador.
 • Elevación de los umbrales para poder formular el BALANCE y estado de cambios neto ABREVIADOS previstos en la LSC (RD Leg 1/2010). El total de las partidas del activo no puede superar los 4 millones de euros (antes 2.850.0000). El importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 8 millones de euros (antes 5.700.000).
Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:33 minuts

Modificacions a l’IRPF establertes pel RD-llei 20/2012

El passat 14 de juliol  es va publicà el Reial Decret Llei en el que es recullen modificacions fiscals per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. S’ha parlat molt dels canvis que ha sofert un impost sobre el consum com és l’IVA, però també hi ha modificacions al que respecta als impostos sobre la renda: Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre societats.

Respecte a l’impost sobre en parlarem en una propera entrada i pel que fa a l’IRPF les modificacions són les següents:

 • Compensación adquisición vivienda: se suprime para 2012 la compensación por adquisición de vivienda habitual para los contribuyentes que la hubieran adquirido antes del 20 de enero de 2006. Recordamos que la Ley de Presupuestos de cada año determinaba el procedimiento y condiciones de percepción de las compensaciones. Sin embargo, no se ha suprimido para 2013 la deducción por adquisición de vivienda, aunque, naturalmente, esto es posible que se produzca más adelante.
 • Retenciones e ingresos a cuenta:
  • El porcentaje de retención sobre los rendimientos del trabajo derivados de cursos, conferencias, coloquios, etc. pasa, desde el 1 de septiembre próximo y definitivamente, del  15 al 19%, pero, transitoriamente, desde el 1 de septiembre próximo y hasta 31-12-2013 será el 21%. Para rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla será del 10,5%.
  • El porcentaje de retención sobre rendimientos de actividades profesionales pasa, desde el 1 de septiembre próximo y definitivamente, del 15 al 19%, pero, transitoriamente, desde el 1 de septiembre próximo y hasta 31-12-2013 será el 21%. Sin embargo, para determinadas actividades y para contribuyentes que inicien la actividad profesional, el tipo será del 9% (antes 7%). En Ceuta y Melilla estos rendimientos se retendrán al 10,5 y al 4,5%, respectivamente.
 • Los contribuyentes de este Impuesto, que cumplan los requisitos de las empresas de reducida dimensión, podrán deducir el fondo de comercio al 5% anual también en 2012 y 2013, como excepción al resto de empresas que, en esos años, solo podrán deducirlo al 1%.
 • A los contribuyentes de este Impuesto, que cumplan los requisitos de las empresas de reducida dimensión, no les será aplicable, en 2012 y 2013, el recorte en la deducción de los intangibles de vida útil indefinida, pudiendo seguir deduciéndolos al 10%.

Ja saben que per qualsevol aclariment es poden dirigir a nosaltres per qualsevol dels mitjans que posem a la seva disposició.

Albacar Riba Assessoraments.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:37 minuts

Al febrer cobraré menys!

Origen de les retencionsTots aquells que cobreu mensualment una nòmina pel vostre treball o una pensió del tipus que sigui, es probable que noteu com aquest mes de febrer s’ha produït una variació a la baixa del líquid a percebre, és a dir que cobreu menys. I és que segons el Reial Decret 20/2011, de 30 de desembre on s’estableix un gravamen complementari a l’IRPF 2012 i 2013, aquest té incidència en les retencions a compte, i per tant, s’ha de tornar a calcular el tipus de retenció a aplicar.

Per tant, reviseu les vostres nòmines i pensions, ja que és probable que hagin sofert una reducció en el líquid durant aquest mes de febrer.

Si no us voleu esperar a final de mes per saber-ho, podeu usar l’aplicació dissenyada per l’Agència Tributària o passar per les nostres oficines amb la nòmina de gener i us farem el càlcul de manera gratuïta.

Salutacions cordials,

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:38 minuts

Mesures tributàries contra la crisi

Els informem de les principals mesures tributàries per corregir el dèficit públic establertes en el RD-Llei 20/2011 (BOE 31-12-2011)

La deducció per inversió en habitatge habitual en l’IRPF podrà practicar-se sigui quin sigui l’import de la base imposable amb efectes des de 01-01-2011.

S’estableix un gravamen complementari en l’IRPF d’aplicació en els períodes impositius de 2012 i 2013 que afecta a la base liquidable general i a la base liquidable de l’estalvi que implica el següent increment de les retencions del treball i del capital:

 • Als rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’1 de febrer de 2012, sempre que no es tracti de rendiments corresponents al mes de gener, se’ls aplicarà un increment de la retenció per IRPF, que pot oscil·lar entre el 0,75 per a les rendes més baixes i el 7% per a les rendes superiors a 300.000 €.
 • En els períodes impositius 2012 i 2013 el percentatge dels pagaments a compte dels supòsits previstos en l’article 101 de la Llei de l’IRPF que estaven al 19% passen a ser del 21%, entre ells els procedents dels rendiments del capital mobiliari (interessos); guanys patrimonials derivats de les transmissions o reemborsaments d’accions i participacions d’institucions d’inversió col•lectiva; premis en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries; rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament de béns immobles urbans; rendiments procedents de la propietat intel•lectual, industrial, de la prestació d’assistència tècnica, de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines i del subarrendament sobre els béns anteriors; i sobre imputació de rendes per la cessió de drets d’imatge (art.92.8 Llei).
 • Durant, els períodes impositius 2012 i 2013 el percentatge de retenció dels rendiments del treball que es percebin per la condició d’administradors i membres dels consells d’administració s’eleva al 42% (abans 35%)

En la mateixa línia, des del 01-01-2012 i fins al 31-12-2013, en l’Impost de societats s’eleva el percentatge general de retenció o ingrés a compte del 19% al 21%.

Prorroga per 2012 l’aplicació del tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d’ocupació per a les microempreses en l’Impost de societats. En els períodes impositius iniciats en 2011 i 2012 s’aplicarà el tipus del 20% sobre el tram de base imposable entre 0 i 300.000 €. També prorroga per 2012 la reducció del rendiment net de les activitats econòmiques per manteniment o creació d’ocupació del 20% prevista en l’IRPF.

Prorroga fins al 31-12-2012 l’aplicació del tipus reduït del 4% de l’IVA para determinades lliuraments d’habitatges que havia previst el RD-Llei 9/2011.

Atentament,

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:39 minuts

Canvis en les retencions del lloguer de béns immobles

Les mesures aprovades pel govern de Rajoy ja tenen un efecte immediat en les butxaques dels contribuents. Entre tots els augments i modificacions, la primera mesura a aplicar per tots aquells contribuents que tinguin immobles arrendats és l’augment del percentatge de retenció fins al 21%. S’ha d’aplicar als rebuts cobrats durant el mes de gener de 2012. En el quadre hi ha un exemple comparatiu dels efectes d’aquesta mesura en una renda pel lloguer d’un local comercial de 1.000 euros al mes:

Concepte

Abans 31/12/2011

A partir de l’01/01/2012

Renda

1.000

1.000

18% IVA

180

180

% retenció IRPF

19%

21%

Quantia retenció IRPF

190

210

Total a cobrar

990

970

Aquesta és una de les moltes mesures aprovades, però que s’ha de començar a aplicar en el primer rebut que cobreu en el 2012.

Albacar Riba Assessoraments.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:29 minuts