Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Renda 2018

El dimarts 2 d’abril comença la campanya de la Renda 2018 que es desenvoluparà fins a l’1 de juliol.

Durant l’any passat, s’han introduït importants novetats: canvis en els límits per estar obligat a presentar la declaració, reduccions aplicables en els rendiments del treball, increment del límit exempt de les beques públiques, deduïbilitat pels contribuents que desenvolupen la seva activitat a l’habitatge habitual de les despeses de subministres i despeses de restauració en la seva activitat, exempció dels ingressos corresponents a les prestacions per maternitat i paternitat…

Una d’aquestes novetats és la possibilitat de deduir 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tingui dret a la deducció hagués satisfet despeses de custòdia del fill menor de 3 anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats. Aquest increment podrà aplicar-se al període impositiu en que el menor compleixi els 3 anys, en relació a les despeses generades amb posterioritat al compliment dels 3 anys, si es compleixen determinats requisits i amb certs límits.

Una altra novetat consisteix en que s’amplia la quantia de deducció en 600 euros addicionals per cada fill que formi part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit per tal que aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial. Tanmateix, l’exercici 2018 sols s’aplica des d’agost fins final d’any a raó de 50 euros al mes.

En referència a la deducció per familiars amb discapacitat, s’amplia l’àmbit objectiu de la deducció al cònjuge no separat legalment amb discapacitat (sempre i quan es compleixin determinats requisits).

Excepcionalment per l’any 2018, donada l’entrada en vigor d’aquests canvis, la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat i l’increment de la deducció prevista per cada un dels fills que excedeixin del nombre mínim de fills exigits per l’adquisició de la condició de família nombrosa de categoria general o especial, solament contemplarà els mesos d’agost a desembre, ambdós inclosos.

Sabem que a ningú li agraden els impostos, però a tots ens afecten. Per això és important tenir informació i assessorament professional  per tal de saber quines són les nostres obligacions i drets amb Hisenda.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Comments off
Temps de lectura aproximat 1:31 minuts

Modificacions a l’IRPF establertes pel RD-llei 20/2012

El passat 14 de juliol  es va publicà el Reial Decret Llei en el que es recullen modificacions fiscals per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. S’ha parlat molt dels canvis que ha sofert un impost sobre el consum com és l’IVA, però també hi ha modificacions al que respecta als impostos sobre la renda: Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre societats.

Respecte a l’impost sobre en parlarem en una propera entrada i pel que fa a l’IRPF les modificacions són les següents:

 • Compensación adquisición vivienda: se suprime para 2012 la compensación por adquisición de vivienda habitual para los contribuyentes que la hubieran adquirido antes del 20 de enero de 2006. Recordamos que la Ley de Presupuestos de cada año determinaba el procedimiento y condiciones de percepción de las compensaciones. Sin embargo, no se ha suprimido para 2013 la deducción por adquisición de vivienda, aunque, naturalmente, esto es posible que se produzca más adelante.
 • Retenciones e ingresos a cuenta:
  • El porcentaje de retención sobre los rendimientos del trabajo derivados de cursos, conferencias, coloquios, etc. pasa, desde el 1 de septiembre próximo y definitivamente, del  15 al 19%, pero, transitoriamente, desde el 1 de septiembre próximo y hasta 31-12-2013 será el 21%. Para rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla será del 10,5%.
  • El porcentaje de retención sobre rendimientos de actividades profesionales pasa, desde el 1 de septiembre próximo y definitivamente, del 15 al 19%, pero, transitoriamente, desde el 1 de septiembre próximo y hasta 31-12-2013 será el 21%. Sin embargo, para determinadas actividades y para contribuyentes que inicien la actividad profesional, el tipo será del 9% (antes 7%). En Ceuta y Melilla estos rendimientos se retendrán al 10,5 y al 4,5%, respectivamente.
 • Los contribuyentes de este Impuesto, que cumplan los requisitos de las empresas de reducida dimensión, podrán deducir el fondo de comercio al 5% anual también en 2012 y 2013, como excepción al resto de empresas que, en esos años, solo podrán deducirlo al 1%.
 • A los contribuyentes de este Impuesto, que cumplan los requisitos de las empresas de reducida dimensión, no les será aplicable, en 2012 y 2013, el recorte en la deducción de los intangibles de vida útil indefinida, pudiendo seguir deduciéndolos al 10%.

Ja saben que per qualsevol aclariment es poden dirigir a nosaltres per qualsevol dels mitjans que posem a la seva disposició.

Albacar Riba Assessoraments.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:37 minuts

Esborranys renda 2011

Ja iniciada la campanya de renda i patrimoni de l’exercici 2011, volem insistir sobre els errors més comuns dels esborranys que emet l’Agència Tributària per tal de tenir-los presents i alertar als nostres clients:

 1. Catalunya Caixa i Caixabanc han tramés malament a l’Agència Tributària alguna informació que afecta a les declaracions de renda i del patrimoni dels seus clients, per la qual cosa s’han de revisar els imports consignats en els esborranys, ja que poden ser erronis.

 2. Si es va adquirir l’habitatge habitual abans del 20 de gener de 2006 i s’està utilitzant finançament aliè, s’ha de verificar que estigui calculada la compensació fiscal per no perdre els percentatges de deducció incrementats a què tenia dret amb la normativa anterior.

 3. Si durant l’any 2011 es va produir el naixement o l’adopció d’algun fill, s’ha de comprovar que aquest fet aparegui reflectit com un major mínim per descendents.

 4. S’han de comprovar les imputacions immobiliàries, ja que l’Agència Tributària pren les dades del Cadastre i pot ser que aquests no estiguin actualitzades o estiguin erronis.

 5. Si el contribuent està separat, cal assegurar-se que l’esborrany té en compte les pensions compensatòries i anualitats per aliments satisfetes al seu excònjuge i fills.

 6. Cal comprovar que en l’esborrany s’hagin tingut en compte les deduccions per donacions o aportacions a plans de pensions.

 7. Finalment s’ha de comprovar que el domicili fiscal que li consta a l’Agència Tributària és el correcte.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:59 minuts

Al febrer cobraré menys!

Origen de les retencionsTots aquells que cobreu mensualment una nòmina pel vostre treball o una pensió del tipus que sigui, es probable que noteu com aquest mes de febrer s’ha produït una variació a la baixa del líquid a percebre, és a dir que cobreu menys. I és que segons el Reial Decret 20/2011, de 30 de desembre on s’estableix un gravamen complementari a l’IRPF 2012 i 2013, aquest té incidència en les retencions a compte, i per tant, s’ha de tornar a calcular el tipus de retenció a aplicar.

Per tant, reviseu les vostres nòmines i pensions, ja que és probable que hagin sofert una reducció en el líquid durant aquest mes de febrer.

Si no us voleu esperar a final de mes per saber-ho, podeu usar l’aplicació dissenyada per l’Agència Tributària o passar per les nostres oficines amb la nòmina de gener i us farem el càlcul de manera gratuïta.

Salutacions cordials,

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:38 minuts