Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

La nova modificació/pujada de l’IVA

Com quasi tothom sabrà, amb efectes de l’1 de setembre de 2012 hi ha modificacions importants respecte a l’impost sobre el valor afegit segons ha dictat el reial decret llei 20/2012. El síntesi i el que afecta a aquest impost:

 • Concepte de lliurament de béns en execucions d’obra (art. 8. 2, 1 º de la LIVA): Perquè una execució d’obra que tingui per objecte la construcció o rehabilitació d’una edificació sigui considerada un lliurament de béns l’empresari que executa la obra ha d’aportar els materials i el cost dels mateixos ha d’excedir del 40% de la BI (anteriorment el cost dels materials havia de passar del 33%).
 • Tipus impositiu general (art. 90. Un de la LIVA): s’eleva del 18 al 21%.
 • Tipus impositius reduïts (article 91 de la LIVA): s’eleva el tipus reduït del 8 al 10% i es reclassifiquen determinats productes i serveis passant a tributar al 21%. En aquest enllaç hi ha un quadre resum comparatiu dels tipus impositius fins al 31 d’agost de 2012 ja l’1 de setembre de 2012.
 • Compensacions a preu fet en el règim especial de l’agricultura, Ramaderia i Pesca (art. 130. Cinc de la LIVA): s’eleva l’import de la compensació, quedant establerta en els següents imports:
  • 12% (anteriorment 10%) en els lliuraments de productes naturals obtinguts en les explotacions agrícoles o forestals i en els serveis accessoris d’aquestes.
  • 10,5% (anteriorment 8,5%) en els lliuraments de productes naturals obtinguts en explotacions ramaderes o pesqueres i en els serveis de caràcter accessori d’aquestes.
 • Tipus del règim especial del recàrrec d’equivalència (art. 161 de la LIVA): s’eleva només l’import dels tipus als quals tributen els lliuraments de béns rebudes del tipus general i del reduït, queden establides en els següents imports:
  • Amb caràcter general: 5,2% (anteriorment 4%)
  • Lliuraments a tipus reduït: 1,4% (anteriorment 1%).
  • Lliuraments a tipus superreduït: 0,50%.
  • Lliuraments subjectes a IE sobre les labors del tabac: 1,75%.
 • Règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, (art. 135 de la LIVA): Es modifica aquest article que regula l’àmbit material al qual s’aplica el règim especial, és a dir delimita les operacions realitzades per els revenedors respecte de les que podran aplicar aquest règim. Es mantenen els tres grups de lliuraments de béns que venien recollits fins ara, si bé es modifica l’últim d’ells referit als objectes d’art, a partir de l’1 de setembre de 2012, motivat perquè s’ha modificat també el tipus impositiu aplicable a les importacions d’objectes d’art, qualsevol que sigui l’importador d’aquests, i els lliuraments d’objectes d’art realitzades pels seus autors i drethavents i per empresaris o professionals diferents dels revenedors d’objectes d’art a què es refereix l’article 136, quan tinguin dret a deduir íntegrament l’IVA suportat per repercussió directa o satisfet en l’adquisició o importació del mateix bé (el tipus impositiu passa del 8% al 21%). En desaparèixer el tipus reduït fa que s’hagi de modificar també l’article 135.Uno.3 de la Llei, si bé s’ha limitat el subjectiu dels empresaris o professionals. D’aquesta forma el règim especial, a més de la resta de supòsits que recull el precepte (números 1 i 2 de l’apartat u) és aplicable pels revenedors respecte d’aquelles entregues d’objectes d’art adquirits a empresaris o professionals que siguin autors o drethavents dels mateixos (fins el 31 d’agost de 2012 serà aplicable a tots els béns respecte dels quals el distribuïdor els adquireixi al tipus reduït del 8%).

En pròxims articles, explicarem amb més detalls algun dels punts més conflictius del reial decret que afecten a l’IVA.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:19 minuts

Eliminació de la compensació fiscal per deducció de l’habitatge habitual

El reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, no sols representa un canvi important en els tipus d’IVA, sinó que també ha suposat, entre altres mesures, l’eliminació de la compensació fiscal per deducció de l’habitatge habitual.

Quan es va redactar la darrera reforma de l’impost sobre la renda de les persones físiques mitjançant la Llei 35/2006 de 28 de novembre, es va eliminar els percentatges incrementats de deducció per pagaments fets per adquirir l’habitatge habitual. Per compensar aquesta eliminació es va fer una disposició transitòria per on els contribuents que havien adquirit els seus habitatges abans del 20 de gener de 2006, podien continuar deduint-se els percentatges incrementats, d’acord l’anterior llei.

Tots aquells que heu comprat el vostre habitatge habitual abans d’aquesta data, deixareu d’aplicar-vos aquesta compensació-deducció i pot arribar a suposar fins a uns 450 € anuals.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:36 minuts