Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Deducció per obres de millora a l’habitatge

La recent aprovació del Reial Decret-Llei 5/2011 estableix una sèrie de mesures que modifiquen la deducció per obres de millora a l’habitatge:

Es modifica la deducció per obres de millora en l’habitatge habitual que preveu la DA Vint novena de la Llei 35/2006:

  • Requisit contribuent: base imposable inferior a 71.007,20 € / anuals (abans 53.007,20)
  • Deducció: el 20% de les quantitats satisfetes des del 07/05/2011 fins al 2012/12/31 per: (abans 10% de les quantitats satisfetes des de 14/04/2010)
  • Les obres realitzades durant aquest període (07/05/2011 a 31/12/2012) en qualsevol habitatge (abans habitatge habitual) o en l’edifici en què aquesta es trobi, sempre que tinguin per objecte la millora de l’eficiència energètica , la higiene, salut i protecció del medi ambient, la utilització d’energies renovables, la seguretat i l’estanquitat, i en particular la substitució de les instal.lacions d’electricitat, aigua, gas o altres subministraments, o afavoreixin l’accessibilitat a l’edifici o els habitatges , en els termes que preveu el Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 2009-2012,
  • Així com per les obres d’instal lació d’infraestructures de telecomunicació realitzades durant aquest període (07-05-2011 a 31/12/2012 (abans 10/04/2010 a 31/12/2012) que permetin l’accés a Internet ia serveis de televisió digital en l’habitatge habitual del contribuent.

NO deducció: les obres que es realitzin en habitatges afectes a una activitat econòmica, places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal.lacions esportives i altres elements anàlegs

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de:

a)     Quan la base imposable sigui igual o inferior a 53.007,20 € / anuals (abans 33.007,20): 6.750 € / anuals (abans 4.000)

b)    Quan la base imposable estigui compresa entre 53.007,20 i 71.007,20 euros anuals: 6.750 euros menys el resultat de multiplicar per 0,375 (abans 0,2) la diferència entre la base imposable i 53.007,20 euros anuals.

En cap cas, la base acumulada de la deducció corresponent als períodes impositius en què aquesta sigui d’aplicació podrà excedir de 20.000 € per habitatge (abans 12.000). Quan concorrin diversos propietaris amb dret a practicar la deducció respecte d’un mateix habitatge, l’esmentat límit de 20.000 euros es distribuirà entre els copropietaris en funció del seu respectiu percentatge de propietat en l’immoble.El resto del artículo sin cambios.

Nova disposició transitòria vint-i-u. Els contribuents que amb anterioritat al 07/05/2011 hagin satisfet quantitats per les que hagin tingut dret a la deducció per obres de millora en l’habitatge habitual d’acord amb la redacció original de la DA vintena novena, han d’aplicar la deducció en relació amb aquestes quantitats d’acord amb l’esmentada redacció. En cap cas, per aplicació del que disposa aquesta disposició, la base anual i la base acumulada de la deducció corresponents al conjunt d’obres de millora podran excedir dels límits establerts a la DA vint-i-nou d’aquesta Llei.

Per a qualsevol dubte o consulta poden posar-se en contacte amb el nostre despatx.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:49 minuts