Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Aclariments respecte al nou IVA

El passat 6 d’agost, s’ha publicat la resolució de 2 d’agost de 2012, de la Direcció General de tributs, sobre el tipus impositiu aplicable a determinades entregues de béns i prestacions de serveis en l’impost sobre el valor afegit.

Si vols accedir al text íntegre d’aquesta disposició, fes clic aquí.

Amb aquesta Resolució, la DGT aclareix algunes operacions a les quals s’apliquen els nous tipus i, també, torna a reiterar els criteris, que coneixem per les consultes emeses anteriorment, sobre la meritació de l’IVA que tenen interès quan canvien els tipus.

Per exemple, s’aclareix el següent:

  • A partir l’1 de setembre tributarà al tipus general (abans al 4%), entre d’altres: el material didàctic d’ús escolar com puzles o mecanos de construcció, el material d’ús escolar com portallapis, agendes, compassos, paper per a manualitats, plastilina o llapis de cera, quaderns d’espiral, rotlles de plàstic per folrar llibres i material escolar complementari com motxilles infantils i juvenils escolars.
  • Els serveis mixtos d’hostaleria tributaran a tipus general, posant com a exemple els següents: els serveis de discoteca, sopar espectacle o cafès-concert i, també, discoteques, sopar espectacle, piscina, balneari o utilització de camps esportius prestats per hotels als seus clients , sempre que no tinguin caràcter accessori i es facturin de forma independent. No obstant això, tributaran al 10% els serveis d’hostaleria, en locals on se celebren espectacles, quan es realitzin en hores en què no tinguin lloc aquests espectacles.
  • Passaran al tipus general els serveis prestats a persones físiques que practiquin l’esport o l’educació física (exclosos aquells que estiguin exempts) com serveis de clubs nàutics, activitats relacionades amb l’esport d’aventura com el trekking o el ràfting, l’ús de camps de golf o pistes de tennis o pàdel, piscines, classes d’aeròbic o lloguer d’equips per a la pràctica esportiva.
  • També tributaran al 21% els serveis prestats per professionals mèdics no exempts: depilació làser, cirurgia estètica, tractaments per aprimar, massatges de fisioterapeutes, tot això realitzat al marge del servei mèdic de diagnòstic, prevenció o tractament de malalties. També tributaran a tipus general els serveis prestats per veterinaris al marge dels efectuats per ramaders.

Es confirma, així mateix, que el lliurament d’habitatges seguirà tributant al 4% fins a 31 de desembre de 2012.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:31 minuts

Endarreriment de l’ampliació del permís de paternitat

Una de les moltes mesures en l’àmbit social que ha establert el RD llei 20/2011 és l’endarreriment de l’ampliació del permís de paternitat. Actualment són 13 dies, però ja havia de ser de quatre setmanes gràcies a un decret aprovat al 2010.

El permís de paternitat de 13 dies és un dret del pare aprovat a la llei d’igualtat de l’any 2007, on també, mitjançant la disposició transitòria novena, establia l’obligació de fer extensiva aquesta llicència fins a les quatre setmanes de durada, com a molt tard, quan la norma tingués sis anys de vigència.

Per tant, a partir de l’1 de gener de 2013, s’ampliarà de cop el permís de paternitat fins a les quatre setmanes, sempre que la crisi ho permeti.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:31 minuts

Canvis en les retencions del lloguer de béns immobles

Les mesures aprovades pel govern de Rajoy ja tenen un efecte immediat en les butxaques dels contribuents. Entre tots els augments i modificacions, la primera mesura a aplicar per tots aquells contribuents que tinguin immobles arrendats és l’augment del percentatge de retenció fins al 21%. S’ha d’aplicar als rebuts cobrats durant el mes de gener de 2012. En el quadre hi ha un exemple comparatiu dels efectes d’aquesta mesura en una renda pel lloguer d’un local comercial de 1.000 euros al mes:

Concepte

Abans 31/12/2011

A partir de l’01/01/2012

Renda

1.000

1.000

18% IVA

180

180

% retenció IRPF

19%

21%

Quantia retenció IRPF

190

210

Total a cobrar

990

970

Aquesta és una de les moltes mesures aprovades, però que s’ha de començar a aplicar en el primer rebut que cobreu en el 2012.

Albacar Riba Assessoraments.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:29 minuts