Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

MESURES DE SUPORT A L’EMPRENEDOR I DE ESTÍMUL AL CREIXEMENT I DE LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ.

NOTA SOBRE EL REIAL DECRET LLEI 4/2013 DE 22 DE FEBRER DE MESURES DE SUPORT A L’EMPRENEDOR I DE ESTÍMUL AL CREIXEMENT I DE LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ.

Per vostre interès us informem que ha estat publicat el Reial decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. (B.O.E. 2013.02.23). A grans trets us avancem les novetats més importants sense perjudici de la seva posterior ampliació.

En el capítol I del títol I s’adopten mesures per fomentar l’emprenedoria i el treball per compte propi entre els joves menors de 30 anys entre les quals destaquen la implantació d’una quota inicial reduïda, la compatibilització de la prestació per desocupació amb l’inici de una activitat per compte propi, o l’ampliació de les possibilitats d’aplicació de la capitalització de la prestació per desocupació.

De forma complementària, en el capítol II s’estableix un marc fiscal més favorable per a l’autònom que inicia una activitat emprenedora amb l’objectiu d’incentivar la creació d’empreses i reduir la càrrega impositiva durant els primers anys d’exercici d’una activitat.

Així, en l’àmbit de l’impost sobre societats, s’estableix per a les entitats de nova creació constituïdes a partir de l’1 gener 2013 un tipus de gravamen del 15 per cent per als primers 300.000 euros de base imposable, i del 20 per cent per l’excés sobre aquest import, aplicable el primer període impositiu en què la base imposable de les entitats és positiva i en el període impositiu següent a aquest.

D’acord amb això, en l’impost sobre la renda de les persones físiques, amb la finalitat de fomentar l’inici de l’activitat emprenedora, s’estableix una nova reducció del 20 per cent sobre els rendiments nets de l’activitat econòmica obtinguts pels contribuents que hagin iniciat l’exercici d’una activitat econòmica a partir de l’1 de gener de 2013, aplicable en el primer període impositiu en què el rendiment net resulti positiu i en el període impositiu següent a aquest.

També, en l’àmbit de l’impost sobre la renda de les persones físiques, se suprimeix el límit actualment aplicable a l’exempció de les prestacions per desocupació en la modalitat de pagament únic
El capítol III conté mesures destinades a incentivar la incorporació de joves a les empreses de l’Economia Social, així com estímuls a la contractació de joves en situació d’atur. Entre aquests últims, destaquen els incentius destinats a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa, a la contractació indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms ia la contractació en pràctiques per la primera ocupació.

A més, s’estimula la contractació per joves autònoms d’aturats de llarga durada majors de 45 anys i contractació de joves perquè adquireixin una primera experiència professional.

El capítol IV incorpora mesures relacionades amb la millora de la intermediació laboral, l’eficàcia fa necessari eliminar qualsevol trava que obstaculitzi la ràpida cobertura dels llocs de treball disponibles permetent que qualsevol persona tingui coneixement de les ofertes d’ocupació. Per això es preveu que els serveis públics d’ocupació registrin totes les ofertes i demandes d’ocupació a la base de dades del Sistema d’Informació dels serveis públics d’ocupació regulat en la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació, garantint així la difusió d’aquesta informació a tots els ciutadans, empreses i administracions públiques, com a garantia de transparència i unitat de mercat.

Respecte a la lluita contra la morositat entre les modificacions que ara s’operen, en primer terme, hi ha la determinació dels terminis de pagament, que és objecte de simplificació. Calen tant els terminis de pagament com el còmput dels mateixos, amb la novetat de la previsió de procediment d’acceptació o de comprovació, que han de regular per impedir la seva utilització amb la finalitat de retardar el pagament.

S’incorpora la previsió relativa als calendaris de pagament i com s’han de calcular els interessos en cas que algun dels terminis no s’abonarà en la data pactada.

Es reforma també el tipus legal d’interès de demora que el deutor està obligat a pagar, que passa de set a vuit punts percentuals els que s’han de sumar al tipus d’interès aplicat pel Banc Central Europeu a la seva més recent operació principal de finançament .

A la indemnització per costos de cobrament es preveu que en tot cas s’han d’abonar al creditor una quantitat fixa de 40 euros, sense necessitat de petició prèvia, que s’afegiran a la que resulti de la reclamació que segueix corresponent per les despeses en què es va incórrer per aconseguir el cobrament de la quantitat deguda. A més, desapareix l’anterior límit d’aquesta indemnització, que no podia superar el 15 per cent del deute principal. En aquesta indemnització es podran incloure, entre d’altres, les despeses que la mora ha comportat per al creditor per la contractació d’un advocat o d’una agència de gestió de cobrament.

Una altra novetat consisteix, precisament, en la inclusió entre les clàusules abusives i, per tant nul · les, com regula la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació, les que excloguin la indemnització per costos de cobrament, les quals seran contràries a la llei, llevat que el deutor demostrés que aquesta exclusió no és abusiva. I juntament amb aquestes clàusules la previsió que la infracció d’aquesta llei es produeixi a través de pràctiques comercials, que també reben la qualificació d’abusives i tindran el mateix règim d’impugnació.

S’adopten una sèrie de mesures tant en el mercat majorista com en el minorista, que permetran incrementar la competència efectiva en el sector, reduint les barreres d’entrada a nous entrants i repercutint positivament en el benestar dels ciutadans
Es facilita l’obertura d’estacions de servei a centres comercials, parcs comercials, establiments d’inspecció tècnica de vehicles i zones o polígons industrials, aprofundint en els objectius marcats pel Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny
Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

 

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 4:03 minuts

Endarreriment de l’ampliació del permís de paternitat

Una de les moltes mesures en l’àmbit social que ha establert el RD llei 20/2011 és l’endarreriment de l’ampliació del permís de paternitat. Actualment són 13 dies, però ja havia de ser de quatre setmanes gràcies a un decret aprovat al 2010.

El permís de paternitat de 13 dies és un dret del pare aprovat a la llei d’igualtat de l’any 2007, on també, mitjançant la disposició transitòria novena, establia l’obligació de fer extensiva aquesta llicència fins a les quatre setmanes de durada, com a molt tard, quan la norma tingués sis anys de vigència.

Per tant, a partir de l’1 de gener de 2013, s’ampliarà de cop el permís de paternitat fins a les quatre setmanes, sempre que la crisi ho permeti.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:31 minuts

Mesures tributàries contra la crisi

Els informem de les principals mesures tributàries per corregir el dèficit públic establertes en el RD-Llei 20/2011 (BOE 31-12-2011)

La deducció per inversió en habitatge habitual en l’IRPF podrà practicar-se sigui quin sigui l’import de la base imposable amb efectes des de 01-01-2011.

S’estableix un gravamen complementari en l’IRPF d’aplicació en els períodes impositius de 2012 i 2013 que afecta a la base liquidable general i a la base liquidable de l’estalvi que implica el següent increment de les retencions del treball i del capital:

  • Als rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’1 de febrer de 2012, sempre que no es tracti de rendiments corresponents al mes de gener, se’ls aplicarà un increment de la retenció per IRPF, que pot oscil·lar entre el 0,75 per a les rendes més baixes i el 7% per a les rendes superiors a 300.000 €.
  • En els períodes impositius 2012 i 2013 el percentatge dels pagaments a compte dels supòsits previstos en l’article 101 de la Llei de l’IRPF que estaven al 19% passen a ser del 21%, entre ells els procedents dels rendiments del capital mobiliari (interessos); guanys patrimonials derivats de les transmissions o reemborsaments d’accions i participacions d’institucions d’inversió col•lectiva; premis en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries; rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament de béns immobles urbans; rendiments procedents de la propietat intel•lectual, industrial, de la prestació d’assistència tècnica, de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines i del subarrendament sobre els béns anteriors; i sobre imputació de rendes per la cessió de drets d’imatge (art.92.8 Llei).
  • Durant, els períodes impositius 2012 i 2013 el percentatge de retenció dels rendiments del treball que es percebin per la condició d’administradors i membres dels consells d’administració s’eleva al 42% (abans 35%)

En la mateixa línia, des del 01-01-2012 i fins al 31-12-2013, en l’Impost de societats s’eleva el percentatge general de retenció o ingrés a compte del 19% al 21%.

Prorroga per 2012 l’aplicació del tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d’ocupació per a les microempreses en l’Impost de societats. En els períodes impositius iniciats en 2011 i 2012 s’aplicarà el tipus del 20% sobre el tram de base imposable entre 0 i 300.000 €. També prorroga per 2012 la reducció del rendiment net de les activitats econòmiques per manteniment o creació d’ocupació del 20% prevista en l’IRPF.

Prorroga fins al 31-12-2012 l’aplicació del tipus reduït del 4% de l’IVA para determinades lliuraments d’habitatges que havia previst el RD-Llei 9/2011.

Atentament,

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:39 minuts