Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Modificacions a l’IRPF establertes pel RD-llei 20/2012

El passat 14 de juliol  es va publicà el Reial Decret Llei en el que es recullen modificacions fiscals per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. S’ha parlat molt dels canvis que ha sofert un impost sobre el consum com és l’IVA, però també hi ha modificacions al que respecta als impostos sobre la renda: Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre societats.

Respecte a l’impost sobre en parlarem en una propera entrada i pel que fa a l’IRPF les modificacions són les següents:

 • Compensación adquisición vivienda: se suprime para 2012 la compensación por adquisición de vivienda habitual para los contribuyentes que la hubieran adquirido antes del 20 de enero de 2006. Recordamos que la Ley de Presupuestos de cada año determinaba el procedimiento y condiciones de percepción de las compensaciones. Sin embargo, no se ha suprimido para 2013 la deducción por adquisición de vivienda, aunque, naturalmente, esto es posible que se produzca más adelante.
 • Retenciones e ingresos a cuenta:
  • El porcentaje de retención sobre los rendimientos del trabajo derivados de cursos, conferencias, coloquios, etc. pasa, desde el 1 de septiembre próximo y definitivamente, del  15 al 19%, pero, transitoriamente, desde el 1 de septiembre próximo y hasta 31-12-2013 será el 21%. Para rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla será del 10,5%.
  • El porcentaje de retención sobre rendimientos de actividades profesionales pasa, desde el 1 de septiembre próximo y definitivamente, del 15 al 19%, pero, transitoriamente, desde el 1 de septiembre próximo y hasta 31-12-2013 será el 21%. Sin embargo, para determinadas actividades y para contribuyentes que inicien la actividad profesional, el tipo será del 9% (antes 7%). En Ceuta y Melilla estos rendimientos se retendrán al 10,5 y al 4,5%, respectivamente.
 • Los contribuyentes de este Impuesto, que cumplan los requisitos de las empresas de reducida dimensión, podrán deducir el fondo de comercio al 5% anual también en 2012 y 2013, como excepción al resto de empresas que, en esos años, solo podrán deducirlo al 1%.
 • A los contribuyentes de este Impuesto, que cumplan los requisitos de las empresas de reducida dimensión, no les será aplicable, en 2012 y 2013, el recorte en la deducción de los intangibles de vida útil indefinida, pudiendo seguir deduciéndolos al 10%.

Ja saben que per qualsevol aclariment es poden dirigir a nosaltres per qualsevol dels mitjans que posem a la seva disposició.

Albacar Riba Assessoraments.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:37 minuts

Dació en pagament: Entregar la casa per saldar el deute hipotecari.

El Reial decret llei 6/2010, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, publicada el passat dia 10 de març al BOE, dóna la possibilitat als que tinguin hipoteca immobiliària i estiguin dins de l’anomenat llindar d’exclusió de sol·licitar la dació en pagament del seu habitatge habitual i, d’aquesta manera, cancel·lar el seu deute. Al text íntegre de la norma podeu accedir clicant aquí.

Llindar d’exclusió

El llindar d’exclusió es defineix a l’article 3 i es consideren situats dintre d’aquest llindar, aquells deutors d’un préstec o crèdit garantit amb hipoteca sobre el seu habitatge habitual, quan es donin les següents circumstàncies:

 1. Que tots els membres de la unitat familiar no tinguin rendes derivades del treball o d’activitats econòmiques. A aquests efectes s’entendrà per unitat familiar la composta pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills amb independència de la seva edat que resideixin a l’habitatge.
 2. Que la quota hipotecària resulti superior al 60 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
 3. Que el conjunt dels membres de la unitat familiar no tingui altres béns o drets patrimonials suficients amb què fer front al deute.
 4. Que es tracti d’un crèdit o préstec garantit amb hipoteca que recaigui sobre l’únic habitatge en propietat del deutor i concedit per a l’adquisició de la mateixa.
 5. Que es tracti d’un crèdit o préstec que no tingui altres garanties, reals o personals o, en el cas d’existir aquestes últimes, que en tots els garants concorrin les circumstàncies expressades en les lletres b) i c).
 6. En el cas que hi hagi codeutors que no formen part de la unitat familiar, han d’estar inclosos en les circumstàncies a), b) i c) anteriors.

Els beneficis fiscals que es podran aplicar a partir del dia 11 de març de 2012 que poden aplicar els contribuents que es troben en el llindar d’exclusió són:

Impost sobre la renda de les persones físiques

Es troba exempta el guany patrimonial obtingut per la transmissió de l’habitatge habitual com a conseqüència de la dació en pagament.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Es troben exemptes, en la modalitat actes jurídics documentats, les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris. A més, gaudeixen d’una bonificació del 50% els aranzels notarials i registrals derivades de la cancel·lació del dret real d’hipoteca en els casos de dació en pagament de deutor hipotecat.

Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana

Es considera subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:53 minuts

Com donar d’alta a la meva empleada de la llar

L’anterior govern, presidit per José Luís Rodriguez Zapatero, va aprovar un reial decreton es regulava el servei de la llar familiar, substituint l’anterior que datava de 1985. L’objectiu d’aquesta norma és integrar les empleades de la llar al règim general de la seguretat social. Aquesta norma estableix un període transitori fins la total equiparació l’any 2019. Hem parlat d’aquest canvi normatiu aquí i aquí.


Aquests canvis impliquen que la responsabilitat de l’alta recau sempre sobre el titular de la llar. Recordem que abans, quan era jornades parcials la responsabilitat era compartida. Per tant, quins son els passos que he de fer per donar d’alta a la seguretat social a la persona que s’ha d’encarregar de les tasques domèstiques de la meva llar:

 1. Establir les condicions
 2. Redactar el contracte de treball
 3. Donar d’alta la relació laboral a la tresoreria general de la seguretat social

Condicions de contractació

En aquest apartat hem d’aclarir quines son les condicions del contracte:

 • Salari i/o salari en espècie
 • Jornada de treball, temps complert o temps parcial
 • Durada del contracte
 • Durada del període prova
 • Condicions especials

Redactar el contracte de treball

Un cop tenim clar les condicions, podem redactar el contracte, del qual tenim dues variants en funció de si és indefinit o de durada determinada i omplir la sol·licitud d’alta a la seguretat social.

En el cas que sigui el primer treballador, també s’ha d’omplir el següent formulari d’inscripció com a ocupador.

Alta a la Seguretat Social

Anirem a les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social que tinguem més a prop, amb la següent documentació:

 • NIF titular de la llar.
 • NIF treballadora.
 • Contracte de treball signat per les dos.
 • Número de compte corrent on pagar les quotes de la seguretat social.
 • Sol·licitud d’alta a la seguretat social.

I allí ens donaran d’alta al treballador i ja estaran tots els tràmits.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:17 minuts