Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Nueva ley de apoyo a los emprendedores en materia fiscal

Recientemente se, ha publicado la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que ha introducido medidas en el ámbito de materia fiscal. Destacamos: 

 • Conefectos desde el 29-09-2013, se suprime la exención en el IRPF de las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, pero incorporando un régimen transitorio.
 • Al mismo tiempo, se crea una nueva deducción en la cuota íntegra estatal del IRPF por inversión en empresas de nueva o reciente creación, en la que el contribuyente realiza una aportación temporal de capital financiero, y además puede aportarsus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la sociedad en la que invierte,  “inversor de proximidad” o “business angel”. También se crea una nueva exención por reinversión en el supuesto de transmisión de acciones o participaciones en empresa de nueva o reciente creación  a las que se ha aplicado la anterior deducción, con limitaciones. La  deducción o exención solamente resulta de aplicación respecto de las acciones o participaciones suscritas a partir del 29-09-2013.
 • Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 01-01-2013, las entidades que cumplan los requisitos para ser consideradas empresas de reducida dimensión podrán aplicar una deducción en los beneficios que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, siempre que cumplan determinados plazos y condiciones, como la  creación de una reserva indisponible. Esta nueva deducción también podrán aplicarla los contribuyentes del IRPF con particularidades.
 • En cuanto a la aplicación de las deducciones por actividades de I+D+i, y con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 01-01-2013, las entidades que tributan al tipo general, el tipo del 35%, o al de las entidades de reducida dimensión podrán optar por no aplicar el límite conjunto, y en su caso, solicitar su abono, siempre que se cumplan determinados requisitos, con limitaciones y descuentos.
 • Modifica la deducción en el IS por creación de empleo para trabajadores con discapacidad, con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 01-01-2013, distinguiendo la cuantía de la deducción según el grado de discapacidad de los trabajadores y sin la necesidad que el contrato sea por tiempo indefinido.
 • También modifica el régimen fiscal aplicable en el IS a las rentas procedentes de determinados activos intangibles, con efectos para las cesiones que se realicen a partir del 29-09-2013, pero incorporando un régimen transitorio.
 • Con efectos desde 01-01-2014, introduce el nuevo Régimen Especial del Criterio de Caja en el IVAal que podrán acogerse determinados sujetos, y que permite retrasar el devengo y la consiguiente declaración e ingreso del IVA repercutido hasta el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente cobrados, pero que también retrasa la deducción del IVA soportado hasta el momento en que se efectúe el pago (criterio de caja doble), y en ambos casos con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se hayan efectuado las operaciones. Este régimen está sujeto al cumplimiento de requisitos subjetivos, objetivos y formales que constan en el reglamento que está pendiente de aprobación definitiva y publicación.
Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:20 minuts

Calendari laboral per l’any 2012

Tot sigui dit que més val tard que mai, però ja ha estat publicada l’ordre de la Generalitat per la qual s’estableix el calendari de festes locals de Catalunya para l’any 2012. El text íntegre el podeu consultar en aquest enllaç.

La resta del calendari ja va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat el passat 11 de maig i que es pot veure en aquest altre enllaç i per tant les festes para Catalunya queden de la següent manera:

 • 6 de gener (Reis).
 • 6 d’abril (Divendres Sant).
 • 9 d’abril (dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 15 d’agost (l’Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 8 de desembre (la Immaculada).
 • 25 de desembre (Nadal).
 • 26 de desembre (Sant Esteve).

I les dos que s’atribueixen els municipis i en concret les dels Baix Ebre són les següents:

 • Aldea, l’, 19 de març i 28 de maig
 • Aldover, 23 d’abril i 7 de desembre
 • Alfara de Carles, 28 de maig i 7 de desembre
 • Ametlla de Mar, l’, 2 de febrer i 29 de juny
 • Ampolla, l’, 25 de juny i 16 de juliol
 • Benifallet, 10 de setembre i 12 de setembre
 • Camarles, 25 de juliol i 7 de desembre
 • Deltebre, 18 de maig i 16 d’agost
 • Paüls, 10 d’abril i 28 de maig
 • Perelló, el, 17 de gener i 19 de gener
 • Roquetes, 16 d’abril i 2 de juliol
 • Tivenys, 27 de setembre i 28 de setembre
 • Tortosa, 28 de maig i 3 de setembre
 • Bítem, 3 de setembre i 14 de setembre
 • Campredó, 28 de maig i 25 de juliol
 • Jesús, 28 de maig i 4 d’octubre
 • Xerta, 25 de juliol i 12 de novembre

Cal recordar que les empreses tenen l’obligació d’elaborar anualment un calendari laboral, que ha de ser exposat en un lloc visible del centre de treball. En aquest document pot contenir l’horari, jornada anual i la distribució dels dies laborables, festius, descansos i altres dies inhàbils de la plantilla dels treballadors. L’incompliment d’aquesta obligació, constitueix una infracció lleu, digna de sanció amb una multa entre 60 a 625 €.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:18 minuts

Integració del règim especial de treballadors de la llar

Els informem que la Llei 27/2011 estableix la integració del Règim Especial de treballadors de la Llar (REEH) de la Seguretat Social en el Règim General (RGSS) a partir del 01-01-2012.

L’esmentada integració es durà a terme mitjançant la creació del Sistema Especial per a treballadors de la Llar, de la qual destaquem els següents aspectes:

Entre 2012 i 2018 la base de cotització estarà determinada per una escala establerta per la Seguretat Social en funció de la retribució mensual percebuda i a partir de 2019 es determinarà conforme a les regles del Règim General, sense que la cotització pugui ser inferior a la base mínima que s’estableixi legalment.

El tipus de cotització per contingències comunes augmentarà progressivament des de 2012 fins a 2018 (del 22 % al 28,3% a partir de 2019)

La llei estableix un termini de 6 mesos (fins al 30-06-2012) perquè els “empleadores” i els treballadors procedents del REEH COMUNIQUIN a la Tresoreria General de la Seguretat Social el compliment de les condicions exigides per a la seva inclusió en el nou Sistema.

La falta de l’esmentada comunicació pels “empleadores”/titulars de la llar familiar comportarà que els treballadors de la llar que realitzin els seus serveis amb caràcter parcial o discontinu a un o més “empleadors” quedin exclosos del nou sistema especial, amb la conseqüent baixa en el Règim General, amb efectes d’1 de juliol de 2012. Per als treballadors de la llar que realitzin els seus serveis de manera exclusiva i permanent per a un únic “empleador”, implicarà la seva cotització al nou sistema per la base de cotització establerta en el tram superior de l’escala esmentada.

El nou sistema permet que el subsidi per incapacitat temporal, en cas de malaltia comuna o accident no laboral, s’aboni a partir del 9è dia. “L’empleador” l’abonarà del 4t al 8è dia de baixa.

De moment, no és prevista la prestació per desocupació.

Al mateix temps que el nou Sistema Especial, entrarà en vigor la nova regulació de la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar (Real Decret 1620/2011), que entre altres novetats estableix l’obligació de concertar per escrit, en tot cas, els contractes de durada determinada en que la durada sigui igual o superior a 4 setmanes, modificacions en el règim de retribucions (garantia del salari mínim interprofessional en metàl·lic i % descompte retribució en espècie, quantia pagues extres), en els horaris, temps de presència, descans entre jornades, vacances, indemnitzacions per acomiadament. La nova regulació també serà aplicable als contractes ja existents (vigents a la seva entrada en vigor) amb les particularitats que s’hi estableixen, indicant un termini per a la formalització per escrit dels mateixos, tal com s’explicava en un altre post.

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx

Atentament,

Albacar Riba Assessoraments.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:52 minuts

Canvis en el règim especial de treballadors de la llar

El 14 de novembre es va publicar el Reial Decret 1620/2011 que regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.

Es considera relació laboral especial del servei de la llar familiar les que acordin el titular de la llar familiar i l’empleat que desenvolupi tasques domèstiques en l’àmbit de la llar familiar, incloses els serveis de guarderia, jardineria i xofer.

Queden excloses les relacions laborals concertades amb tercers, amb empreses de treball temporal i les relacions d’atenció a persones en situació de dependència.

El contracte es pot celebrar per escrit o de paraula, però, és obligatori fer-ho per escrit en els casos que els contractes tinguin una durada igual o superior a quatre setmanes.

El contracte, a part dels elements essencials del contracte de treball establerts a l’article 2.2 del RD 1959/1998 de 24 de juliol, ha de tenir:

 • Prestacions salarials en espècie.
 • Duració, distribució i retribució dels temps de presència pactats, en els quals, el treballador està a disposició de la família, però sense fer treball efectiu.
 • Pernoctacions de l’empleat en el domicili familiar.

Aquesta modificació en el règim ha comportat els següents canvis:

 • Període de prova de dos mesos com a màxim.
 • El salari en espècie no podrà ser superior al 30% de les percepcions salarials.
 • El treballador tindrà dret a dos pagues extraordinàries anuals en proporció al temps treballat durant cada semestre de l’any.
 • S’ha d’entregar un rebut de salari que justificarà la seva percepció.
 • Les hores de presència no excediran les 20 hores setmanals de mitja en un mes.
 • La relació laboral es pot extingir per desistiment i s’haurà d’indemnitzar al treballador en 12 dies per any treballat en un màxim de 6 mesos
 • El preavís és de 20 dies en contractes superiors a l’any i set dies en els altres.

Tots aquests canvis ja estan en vigor i s’aplicaran als contractes ja vigents, amb l’única excepció de la indemnització, que sols s’aplicarà als contractes que s’inicien a partir de l’1 de gener.

Es disposa d’un any de termini para formalitzar-los per escrit els contractes vigents.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:25 minuts

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General

Els informem de la publicació de la Llei 28/2011 que procedeix a la integració del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social en el Règim General (RGSS)

A partir del 01-01-2012, els treballadors per compte aliè que figurin inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social en l’esmentada data, així com els empresaris a qui prestin els seus serveis, quedaran integrats al Règim General de la Seguretat Social.

En endavant, també quedaran integrats els treballadors per compte d’altri que realitzin tasques agràries, siguin pròpiament agrícoles, forestals o pecuàries o siguin complementàries o auxiliars de les mateixes en explotacions agràries.

L’esmentada integració es durà a terme mitjançant la creació del Sistema Especial per a treballadors per compte aliè agrari inclosos en el Règim General.

Als treballadors i empresaris esmentats se’ls aplicarà la normativa vigent del Règim General amb algunes peculiaritats en matèria d’enquadrament, cotització, acció protectora, especialment la protecció per desocupació, destacant:

 • L’obligació de cotitzar durant els períodes d’activitat y també durant els períodes d’inactivitat.

  En general, per quedar inclòs durant els períodes d‘INACTIVITAT serà requisit necessari que el treballador hagi realitzat un mínim de 30 jornades reals en un període continuat de 365 dies. La llei estableix els supòsits per quedar exclosos, amb les particularitats per a l’exclusió d’ofici dels que estaven inclosos al cens del REASS. La cotització, durant els períodes d’inactivitat, tindrà caràcter MENSUAL i correrà a càrrec exclusiu del treballador.

 • La cotització durant els períodes d’ACTIVITAT, mensual o diària, es determinarà conforme a la remuneració real d’acord amb el Règim General. En aquest período l’empresari estarà obligat a cotitzar durant les situacions d’IT, risc durant l’embaràs i lactància natural, maternitat o paternitat, inclosos els contractes temporals i fix discontinuu. Els nous tipus s’aplicaran gradualment durant 20 anys (2012-2031).
 • Les sol·licituds d’alta dels treballadors eventuals o fixos discontinus contractats el mateix dia en què comencen
  podran presentar-se fins a les 12 hores de l’esmentat dia.
  Si la jornada finalitza abans de les 12, s’haurà de presentar abans de finalitzar l’esmentada jornada.
 • Reglamentàriament es regularà la cotització proporcional dels treballadors agraris per compte aliè amb contracte de treball a TEMPS PARCIAL
 • La Llei habilita el govern per aplicar, de forma progressiva (2012-2014), la protecció per desocupació de nivell assistencial del art.215 del TRLIS als treballadors per compte aliè agraris EVENTUALS inclosos en el nou Sistema Especial.
 • Andalusia i Extremadura mantenen el sistema de Subsidi Agrari i de Renda Agrària.

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:46 minuts

‘Ajuts’ a la contractació

Torna a sortir una convocatòria para fomentar la contractació de persones aturades amb formació ocupacional realitzada i subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Tot i que en aquest enllaç teniu un resum i en aquest altre teniu l’ordre sencera, tot seguit faré un resum una mica més esquemàtic:

Termini de presentació: Des de el 16/11/2011 fins al 30/11/2011, uns quinze dies.

Requisits de les empreses:

 • Tenir menys de 25 treballadors.
 • Que el lloc de treball estigui a Catalunya.
 • Complir en les obligacions tributàries i en la Seguretat Social.
 • Requisits de política lingüística.
 • No haver estat sancionat per inspecció de treball.
 • I a més complir qualsevol obligació que tingui que complir-la!?
 • Que en els darrers 12 mesos no hagin fet cap ERE, ni acomiadament disciplinari, ni acomiadament objectiu declarat improcedent.

Requisits dels treballadors:

 • Persones que hagin estat aturades almenys 12 mesos dintre del darrers 18 mesos.
 • Que hagin fet i finalitzat cursos de formació ocupacional subvencionats pel SOC.
 • Que no siguin els conjugues, ni els ascendents, ni els descendents, ni altres parents fins al segon grau (oncles, cosins, cunyats…) de l’empresari, dels propietaris ni dels directius…
 • Que no tinguin cap discapacitat.

Si la vostra empresa i la persona que voleu contractar compleix aquests requisits i li feu un contracte d’un mes a temps complert, rebreu 600 euros, si és de dos mesos 1.300 euros i si el contracte és per tres o més mesos 2.100 euros per persona contractada. (Si els contractes són a temps parcial, la part proporcional)

Ràpid que el termini s’acaba…

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:01 minuts

Novetats en la contractació laboral

A continuació els informem de les novetats en la contractació laboral previstes en el Reial Decret-Llei 10/2011 de mesures urgents per a la promoció de l’ocupació dels joves i el foment de l’estabilitat en l’ocupació, que s’apliquen des del 31-08-2011:

 • Es suspèn, durant el període dels dos anys (fins 31-08-2013), l’aplicació de la regla que limita l’encadenament de contractes temporals, i per tant es suspèn la regla que permetia adquirir la condició de treballador fix a qui hagués encadenat contractes temporals en determinats terminis i condicions (superaven els 24 mesos en un període de 30)
 • S’estableix un nou contracte per a la formació i l’aprenentatge que té per objecte la qualificació professional dels treballadors en un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu. Es preveuen reduccions en la cotització a la seguretat social quan es compleixin determinats requisits d’edat i plantilla i també per a quan aquests nous contractes es transformin en indefinits.
 • Amplia els terminis perquè els contractes temporals puguin convertir-se en contractes de foment de la contractació indefinida previstos en la DA Primera de la Llei 12/2001:

Els contractes temporals, inclosos els contractes formatius, celebrats abans del 28-08-2011, que es transformin en contracte de foment de la contractació indefinida abans del 31-12-2011.

Els contractes temporals, inclosos els contractes formatius, celebrats a partir del 28-08-2011, que es transformin en contracte de foment de la contractació indefinida abans del 31-12-2012, sempre que la durada dels mateixos no hagi superat els 6 mesos. Aquesta durada màxima no s’aplica als contractes formatius.

 • A més, en matèria d’acomiadament, als contractes indefinits celebrats a partir del 01-01-2012, el FOGASA no es farà càrrec de part de la indemnització (8 dies de salari per any) en les extincions per les causes previstes a l’art.52 de l’Estatut dels Treballadors (acomiadament objectiu) reconegudes per l’empresari o declarades judicialment com a improcedents.

Per qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.

Albacar Riba Assessoraments


Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:24 minuts