Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Nueva ley de apoyo a los emprendedores en materia fiscal

Recientemente se, ha publicado la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que ha introducido medidas en el ámbito de materia fiscal. Destacamos: 

 • Conefectos desde el 29-09-2013, se suprime la exención en el IRPF de las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, pero incorporando un régimen transitorio.
 • Al mismo tiempo, se crea una nueva deducción en la cuota íntegra estatal del IRPF por inversión en empresas de nueva o reciente creación, en la que el contribuyente realiza una aportación temporal de capital financiero, y además puede aportarsus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la sociedad en la que invierte,  “inversor de proximidad” o “business angel”. También se crea una nueva exención por reinversión en el supuesto de transmisión de acciones o participaciones en empresa de nueva o reciente creación  a las que se ha aplicado la anterior deducción, con limitaciones. La  deducción o exención solamente resulta de aplicación respecto de las acciones o participaciones suscritas a partir del 29-09-2013.
 • Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 01-01-2013, las entidades que cumplan los requisitos para ser consideradas empresas de reducida dimensión podrán aplicar una deducción en los beneficios que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, siempre que cumplan determinados plazos y condiciones, como la  creación de una reserva indisponible. Esta nueva deducción también podrán aplicarla los contribuyentes del IRPF con particularidades.
 • En cuanto a la aplicación de las deducciones por actividades de I+D+i, y con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 01-01-2013, las entidades que tributan al tipo general, el tipo del 35%, o al de las entidades de reducida dimensión podrán optar por no aplicar el límite conjunto, y en su caso, solicitar su abono, siempre que se cumplan determinados requisitos, con limitaciones y descuentos.
 • Modifica la deducción en el IS por creación de empleo para trabajadores con discapacidad, con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 01-01-2013, distinguiendo la cuantía de la deducción según el grado de discapacidad de los trabajadores y sin la necesidad que el contrato sea por tiempo indefinido.
 • También modifica el régimen fiscal aplicable en el IS a las rentas procedentes de determinados activos intangibles, con efectos para las cesiones que se realicen a partir del 29-09-2013, pero incorporando un régimen transitorio.
 • Con efectos desde 01-01-2014, introduce el nuevo Régimen Especial del Criterio de Caja en el IVAal que podrán acogerse determinados sujetos, y que permite retrasar el devengo y la consiguiente declaración e ingreso del IVA repercutido hasta el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente cobrados, pero que también retrasa la deducción del IVA soportado hasta el momento en que se efectúe el pago (criterio de caja doble), y en ambos casos con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se hayan efectuado las operaciones. Este régimen está sujeto al cumplimiento de requisitos subjetivos, objetivos y formales que constan en el reglamento que está pendiente de aprobación definitiva y publicación.
Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:20 minuts

Aclariments respecte al nou IVA

El passat 6 d’agost, s’ha publicat la resolució de 2 d’agost de 2012, de la Direcció General de tributs, sobre el tipus impositiu aplicable a determinades entregues de béns i prestacions de serveis en l’impost sobre el valor afegit.

Si vols accedir al text íntegre d’aquesta disposició, fes clic aquí.

Amb aquesta Resolució, la DGT aclareix algunes operacions a les quals s’apliquen els nous tipus i, també, torna a reiterar els criteris, que coneixem per les consultes emeses anteriorment, sobre la meritació de l’IVA que tenen interès quan canvien els tipus.

Per exemple, s’aclareix el següent:

 • A partir l’1 de setembre tributarà al tipus general (abans al 4%), entre d’altres: el material didàctic d’ús escolar com puzles o mecanos de construcció, el material d’ús escolar com portallapis, agendes, compassos, paper per a manualitats, plastilina o llapis de cera, quaderns d’espiral, rotlles de plàstic per folrar llibres i material escolar complementari com motxilles infantils i juvenils escolars.
 • Els serveis mixtos d’hostaleria tributaran a tipus general, posant com a exemple els següents: els serveis de discoteca, sopar espectacle o cafès-concert i, també, discoteques, sopar espectacle, piscina, balneari o utilització de camps esportius prestats per hotels als seus clients , sempre que no tinguin caràcter accessori i es facturin de forma independent. No obstant això, tributaran al 10% els serveis d’hostaleria, en locals on se celebren espectacles, quan es realitzin en hores en què no tinguin lloc aquests espectacles.
 • Passaran al tipus general els serveis prestats a persones físiques que practiquin l’esport o l’educació física (exclosos aquells que estiguin exempts) com serveis de clubs nàutics, activitats relacionades amb l’esport d’aventura com el trekking o el ràfting, l’ús de camps de golf o pistes de tennis o pàdel, piscines, classes d’aeròbic o lloguer d’equips per a la pràctica esportiva.
 • També tributaran al 21% els serveis prestats per professionals mèdics no exempts: depilació làser, cirurgia estètica, tractaments per aprimar, massatges de fisioterapeutes, tot això realitzat al marge del servei mèdic de diagnòstic, prevenció o tractament de malalties. També tributaran a tipus general els serveis prestats per veterinaris al marge dels efectuats per ramaders.

Es confirma, així mateix, que el lliurament d’habitatges seguirà tributant al 4% fins a 31 de desembre de 2012.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:31 minuts

Qüestions operatives del nou tipus d’IVA

Tot i que tenim una experiència recent en un canvi de tipus d’IVA, sempre és bo recordar alguns dels conceptes clau alhora de resoldre qüestions relatives a l’operativa del canvi.

A part de la pujada de tipus del 8% al 10% i del 18% al 21%, em de tenir en compte que alguns productes i serveis passaran del 8% al 21%, fet que suposa un increment impositiu important per productes com flors i plantes ornamentals, serveis ‘mixtes’ d’hostaleria, assistència sanitària, dental i cures termals i perruqueries, entre d’altres.

Facturació i meritació

El tipus impositiu aplicable a cada operació, és el vigent en el moment de la meritació. Per tant, el tipus impositiu és independent de la data d’expedició de la factura. El moment de la meritació es produeix en el moment en què es posi a disposició o quan es faci l’entrega del bé. En el cas de la prestació de serveis la meritació es demostra en mitjans de proba admesos en dret (albarans, partes, justificants…) i si no els hi ha la meritació coincideix amb la factura.

Per tant, a les factures emeses a partir del primer dia de setembre d’operacions realitzades abans del 31 d’agost s’ha d’aplicar el tipus antic, sempre indicant la data de meritació (a part de la data de facturació).

Pagaments anticipats

En el cas que es realitzin pagaments a compte, anteriors a l’1 de setembre, el tipus impositiu serà el vigent en el moment en què es facin efectius aquests pagaments. En cap cas serà objecte de modificació posterior quan les operacions s’efectuïn amb posterioritat i Sempre que els béns i serveis es detallin en el moment que es realitzi el pagament a compte.

Tracte successiu

En les operacions de tracte successiu (subministraments, prestació de serveis i arrendaments) la meritació es produeix en el moment en què resulti exigible la part del preu que comprengui cada percepció.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:15 minuts

La nova modificació/pujada de l’IVA

Com quasi tothom sabrà, amb efectes de l’1 de setembre de 2012 hi ha modificacions importants respecte a l’impost sobre el valor afegit segons ha dictat el reial decret llei 20/2012. El síntesi i el que afecta a aquest impost:

 • Concepte de lliurament de béns en execucions d’obra (art. 8. 2, 1 º de la LIVA): Perquè una execució d’obra que tingui per objecte la construcció o rehabilitació d’una edificació sigui considerada un lliurament de béns l’empresari que executa la obra ha d’aportar els materials i el cost dels mateixos ha d’excedir del 40% de la BI (anteriorment el cost dels materials havia de passar del 33%).
 • Tipus impositiu general (art. 90. Un de la LIVA): s’eleva del 18 al 21%.
 • Tipus impositius reduïts (article 91 de la LIVA): s’eleva el tipus reduït del 8 al 10% i es reclassifiquen determinats productes i serveis passant a tributar al 21%. En aquest enllaç hi ha un quadre resum comparatiu dels tipus impositius fins al 31 d’agost de 2012 ja l’1 de setembre de 2012.
 • Compensacions a preu fet en el règim especial de l’agricultura, Ramaderia i Pesca (art. 130. Cinc de la LIVA): s’eleva l’import de la compensació, quedant establerta en els següents imports:
  • 12% (anteriorment 10%) en els lliuraments de productes naturals obtinguts en les explotacions agrícoles o forestals i en els serveis accessoris d’aquestes.
  • 10,5% (anteriorment 8,5%) en els lliuraments de productes naturals obtinguts en explotacions ramaderes o pesqueres i en els serveis de caràcter accessori d’aquestes.
 • Tipus del règim especial del recàrrec d’equivalència (art. 161 de la LIVA): s’eleva només l’import dels tipus als quals tributen els lliuraments de béns rebudes del tipus general i del reduït, queden establides en els següents imports:
  • Amb caràcter general: 5,2% (anteriorment 4%)
  • Lliuraments a tipus reduït: 1,4% (anteriorment 1%).
  • Lliuraments a tipus superreduït: 0,50%.
  • Lliuraments subjectes a IE sobre les labors del tabac: 1,75%.
 • Règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, (art. 135 de la LIVA): Es modifica aquest article que regula l’àmbit material al qual s’aplica el règim especial, és a dir delimita les operacions realitzades per els revenedors respecte de les que podran aplicar aquest règim. Es mantenen els tres grups de lliuraments de béns que venien recollits fins ara, si bé es modifica l’últim d’ells referit als objectes d’art, a partir de l’1 de setembre de 2012, motivat perquè s’ha modificat també el tipus impositiu aplicable a les importacions d’objectes d’art, qualsevol que sigui l’importador d’aquests, i els lliuraments d’objectes d’art realitzades pels seus autors i drethavents i per empresaris o professionals diferents dels revenedors d’objectes d’art a què es refereix l’article 136, quan tinguin dret a deduir íntegrament l’IVA suportat per repercussió directa o satisfet en l’adquisició o importació del mateix bé (el tipus impositiu passa del 8% al 21%). En desaparèixer el tipus reduït fa que s’hagi de modificar també l’article 135.Uno.3 de la Llei, si bé s’ha limitat el subjectiu dels empresaris o professionals. D’aquesta forma el règim especial, a més de la resta de supòsits que recull el precepte (números 1 i 2 de l’apartat u) és aplicable pels revenedors respecte d’aquelles entregues d’objectes d’art adquirits a empresaris o professionals que siguin autors o drethavents dels mateixos (fins el 31 d’agost de 2012 serà aplicable a tots els béns respecte dels quals el distribuïdor els adquireixi al tipus reduït del 8%).

En pròxims articles, explicarem amb més detalls algun dels punts més conflictius del reial decret que afecten a l’IVA.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:19 minuts