Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Renda 2018

El dimarts 2 d’abril comença la campanya de la Renda 2018 que es desenvoluparà fins a l’1 de juliol.

Durant l’any passat, s’han introduït importants novetats: canvis en els límits per estar obligat a presentar la declaració, reduccions aplicables en els rendiments del treball, increment del límit exempt de les beques públiques, deduïbilitat pels contribuents que desenvolupen la seva activitat a l’habitatge habitual de les despeses de subministres i despeses de restauració en la seva activitat, exempció dels ingressos corresponents a les prestacions per maternitat i paternitat…

Una d’aquestes novetats és la possibilitat de deduir 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tingui dret a la deducció hagués satisfet despeses de custòdia del fill menor de 3 anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats. Aquest increment podrà aplicar-se al període impositiu en que el menor compleixi els 3 anys, en relació a les despeses generades amb posterioritat al compliment dels 3 anys, si es compleixen determinats requisits i amb certs límits.

Una altra novetat consisteix en que s’amplia la quantia de deducció en 600 euros addicionals per cada fill que formi part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit per tal que aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial. Tanmateix, l’exercici 2018 sols s’aplica des d’agost fins final d’any a raó de 50 euros al mes.

En referència a la deducció per familiars amb discapacitat, s’amplia l’àmbit objectiu de la deducció al cònjuge no separat legalment amb discapacitat (sempre i quan es compleixin determinats requisits).

Excepcionalment per l’any 2018, donada l’entrada en vigor d’aquests canvis, la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat i l’increment de la deducció prevista per cada un dels fills que excedeixin del nombre mínim de fills exigits per l’adquisició de la condició de família nombrosa de categoria general o especial, solament contemplarà els mesos d’agost a desembre, ambdós inclosos.

Sabem que a ningú li agraden els impostos, però a tots ens afecten. Per això és important tenir informació i assessorament professional  per tal de saber quines són les nostres obligacions i drets amb Hisenda.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Comments off
Temps de lectura aproximat 1:31 minuts

En separació o divorci, Hisenda per a qui?

divorci

Una separació o divorci no només suposa una nova situació en la relació existent fins al moment entre els cònjuges i entre aquests amb els seus fills, sinó que de la mateixa neix una nova relació de cada un dels cònjuges amb Hisenda, en concret en les seves respectives declaracions i comunicacions amb Tributs.

En l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, els excònjuges han de tenir en compte en les seves declaracions les particularitats de la tributació de les reduccions i deduccions per unitat familiar que seran d’aplicació, el tractament de la prestació per aliments i les possibles reduccions per pensions compensatòries que haguessin de procedir.

1. Reducció per unitat familiar

La normativa de l’Impost determina la possibilitat de tributar conjuntament les persones que formin part d’una unitat familiar.

 • La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n’hi ha, els fills menors, amb excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin independents d’aquests; els fills majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.
 • En els casos de separació legal, o quan no hi hagi vincle matrimonial, la formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb un o altre.

Ningú podrà formar part de dues unitats familiars al mateix temps.

La determinació dels membres de la unitat familiar es realitzarà atenent la situació de guarda i custòdia existent a 31 de desembre de cada any.

La reducció no presenta dificultat en situacions derivades de separacions o divorcis en què la guarda i custòdia dels fills i filles és atribuïda a un dels cònjuges, amb independència al règim de visites que es tingui pactat entre tots dos, d’aquesta progenitor què podrà optar per la tributació conjunta amb els seus descendents.

No passa el mateix quan en la separació o el divorci s’atribueix la guarda i custòdia compartida entre els cònjuges. En aquests casos, Tributs admet la possibilitat d’optar a la tributació conjunta per qualsevol dels dos progenitors, si bé només per un d’ells i mai, sota cap premissa, podrà determinar amb caràcter previ a qui li correspon aquest dret. En aquest supòsit, només un dels progenitors pot formar unitat familiar amb els fills i filles i presentar declaració conjunta, atribuint-se els beneficis fiscals que això comporta, pel que imposarà a l’altre excònjuge, com a única opció, la declaració de l’IRPF de forma individual.

La conclusió és evident, ningú en un procediment de separació o divorci en què la guarda i custòdia dels fills i filles es presumeix compartida es planteja la intervenció d’un tercer, aliè a qualsevol vincle de sang o afectiu. Si, a més, aquest tercer és Tributs, després de l’acord i discussió de les principals qüestions que regularan la separació o el divorci (habitatge, règim de visites dels fills i filles, aliments, compensatòria, despeses, etc.), es fa necessari obrir un nou debat, qui es queda amb Hisenda?

Per als que considerin que el debat no té interès per als cònjuges, cal indicar que en el cas d’unitats familiars compostes pel pare o la mare separat o divorciat legalment amb fills, s’estableix, actualment, una reducció en l’Impost per aquest concepte de 2.150 euros anuals.

2. Mínim per descendents

En el cas de l’aplicació dels mínims per descendents, la normativa de l’Impost estableix que serà d’aplicació el mínim pels descendents quan:

El descendent sigui menor de 25 anys a la data de meritació de l’impost, llevat que es tracti de descendents discapacitats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, en el qual podrà aplicar-se el mínim familiar per descendents, sigui quina sigui la edat, sempre que es compleixin la resta de requisits.

 • El descendent convisqui amb el contribuent.
 • Que el descendent no hagi obtingut en l’exercici rendes superiors a 8.000 euros anuals.
 • Que no presenti declaració de l’IRPF independentment del contribuent, amb rendes superiors a 1.800 euros, si bé s’han d’efectuar les següents precisions:
  1. Tributació individual del descendent i rendes iguals o inferiors a 1.800 euros: els progenitors podran aplicar el mínim per descendents.
  2. Tributació individual del descendent i rendes superiors a 1.800 euros: cap dels progenitors podrà aplicar el mínim per descendents.
  3. Tributació conjunta del descendent amb un dels progenitors (separació legal o inexistència de vincle matrimonial) i rendes iguals o inferiors a 1.800 euros: el mínim per descendents es distribuirà entre els pares amb el qual convisqui el descendent per parts iguals, tot i que un ells tributi conjuntament amb el descendent. En sentit contrari a l’aplicació de les reduccions per unitat familiar, també es podrà aplicar aquesta regla de distribució proporcional del mínim entre els excònjuges, fins i tot en cas de guarda i custòdia compartida, quan els descendents tributen conjuntament amb un dels progenitors.
  4. Tributació conjunta del descendent amb un dels progenitors (separació legal o inexistència de vincle matrimonial) i rendes superiors a 1.800 euros: el progenitor que tributa conjuntament s’aplicarà íntegrament el mínim per descendents, no podent aplicar l’altre progenitor mínim per descendent.

3. Anualitat per aliments

La normativa de l’IRPF en referència a les anualitats per aliments fixades a favor dels fills necessita que no podran reduir la base imposable general. No obstant això, sí que es tindran en compte per calcular la quota íntegra estatal i autonòmica de l’impost.

Es prendrà en compte per al seu càlcul l’import dinerari que efectivament s’hagi satisfet en concepte d’anualitat per aliments i que es correspongui estrictament amb els termes que obren en el conveni regulador de divorci, de manera que tota quantitat que no respongués a aquests fins previstos , no tindria cap reflex en la declaració de l’impost.

Cal assenyalar que el tractament previst per la llei de l’Impost per a les anualitats per aliments a favor dels fills i del que s’infereix només és aplicable quan els progenitors no tinguin dret a aplicar el mínim per descendents per ells.

No obstant això, aquest tractament de les anualitats per aliments i l’aplicació dels mínims familiars han estat qüestionats pel Tribunal Econòmic-Administratiu Central, en la seva resolució de 11 de setembre de 2014, fixant en unificació de criteri que el tractament fiscal de les anualitats per aliments satisfetes en virtut de decisió judicial a favor dels fills, en aquells casos en què el contribuent tingui la guarda i custòdia compartida respecte dels seus fills, i l’aplicació del mínim per descendents són compatibles.

4. Pensió compensatòria

Preceptua la Llei de l’IRPF que les pensions compensatòries a favor del cònjuge i les anualitats per aliments, a excepció de les fixades en favor dels fills del contribuent, satisfetes per decisió judicial, podran ser objecte de reducció en la base imposable del que les satisfà .

En conseqüència, l’excònjuge que la percep haurà d’integrar la seva quantia en la base imposable com a rendiments del treball.

Per tot l’explicat anteriorment, el més interessant econòmicament sempre serà que sigui el progenitor que més ingressos percebi qui presenti la declaració conjunta, ja que la reducció de 2.150 euros li suposarà un major estalvi.

Posant-nos d’acord aconseguirem obtenir la major devolució possible i sempre podrem repartir aquest estalvi entre ambdós progenitors. Si no és possible aquest acord, potser el millor serà decidir anar alternant aquesta opció de tributació cada any.
Però compte, si tots dos vam presentar declaració conjunta al mateix temps, tindrem un problema anomenat Hisenda, ja que ens pot exigir a qualsevol dels dos la quota no ingressada i interessos de demora, i possiblement no ens lliurarem de pagar una sanció.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 5:08 minuts

El dimecres 6 d’abril comença la campanya de la Renda de 2015 que es desenvoluparà fins el 30 de juny.

ff2Durant l’any passat, s’han introduït importants novetats: canvis en les taules, els mínims familiars i personals, el xec familiar, diferent tributació de l’estalvi…

Un d’aquests són els canvis introduït pel Real Decret-Llei 1/2015, de mesures d’ordre social,  en les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec. Des de l’1 de gener de 2015, els contribuents que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat podran minorar la quota diferencial de l’impost en les següents deduccions:

 

a) per cada descendent amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim per descendents previst a l’article 58 de la Llei, fins 1.200 euros anuals.

b) per cada ascendent amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim per ascendents previst a l’article 59 de la Llei, fins 1.200 euros anuals.

c) per ser un ascendent, o un germà orfe de pare i mare, que formi part d’una família nombrosa d’acord a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, fins 1.200 euros anuals.

En cas de famílies nombroses de categoria especial, aquesta deducció s’incrementarà en un 100%.

A partir de la publicació d’aquest Real Decret-Llei s’amplien aquestes deduccions no sols per ascendents que formin part de famílies nombroses sinó també a aquells que formin una família monoparental amb dos descendents que, entre altres requisits, depenguin i convisquin exclusivament amb aquell.

Al mateix temps, es permetrà l’aplicació d’aquestes deduccions als contribuents que percebin prestacions del sistema públic de protecció de la desocupació o pensions dels règims públics de previsió social o assimilats i tinguin un ascendent o descendent amb discapacitat al seu càrrec o formin part d’una família nombrosa o de la família monoparental assenyalada abans, i no sols als treballadors per compte propi o aliè.
aeatSabem que a ningú li agraden els impostos, però a tots ens afecten. Per això és important tenir informació i assessorament professional  per tal de saber quines són les nostres obligacions i drets amb Hisenda.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:28 minuts

Nueva ley de apoyo a los emprendedores en materia fiscal

Recientemente se, ha publicado la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que ha introducido medidas en el ámbito de materia fiscal. Destacamos: 

 • Conefectos desde el 29-09-2013, se suprime la exención en el IRPF de las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, pero incorporando un régimen transitorio.
 • Al mismo tiempo, se crea una nueva deducción en la cuota íntegra estatal del IRPF por inversión en empresas de nueva o reciente creación, en la que el contribuyente realiza una aportación temporal de capital financiero, y además puede aportarsus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la sociedad en la que invierte,  “inversor de proximidad” o “business angel”. También se crea una nueva exención por reinversión en el supuesto de transmisión de acciones o participaciones en empresa de nueva o reciente creación  a las que se ha aplicado la anterior deducción, con limitaciones. La  deducción o exención solamente resulta de aplicación respecto de las acciones o participaciones suscritas a partir del 29-09-2013.
 • Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 01-01-2013, las entidades que cumplan los requisitos para ser consideradas empresas de reducida dimensión podrán aplicar una deducción en los beneficios que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, siempre que cumplan determinados plazos y condiciones, como la  creación de una reserva indisponible. Esta nueva deducción también podrán aplicarla los contribuyentes del IRPF con particularidades.
 • En cuanto a la aplicación de las deducciones por actividades de I+D+i, y con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 01-01-2013, las entidades que tributan al tipo general, el tipo del 35%, o al de las entidades de reducida dimensión podrán optar por no aplicar el límite conjunto, y en su caso, solicitar su abono, siempre que se cumplan determinados requisitos, con limitaciones y descuentos.
 • Modifica la deducción en el IS por creación de empleo para trabajadores con discapacidad, con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 01-01-2013, distinguiendo la cuantía de la deducción según el grado de discapacidad de los trabajadores y sin la necesidad que el contrato sea por tiempo indefinido.
 • También modifica el régimen fiscal aplicable en el IS a las rentas procedentes de determinados activos intangibles, con efectos para las cesiones que se realicen a partir del 29-09-2013, pero incorporando un régimen transitorio.
 • Con efectos desde 01-01-2014, introduce el nuevo Régimen Especial del Criterio de Caja en el IVAal que podrán acogerse determinados sujetos, y que permite retrasar el devengo y la consiguiente declaración e ingreso del IVA repercutido hasta el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente cobrados, pero que también retrasa la deducción del IVA soportado hasta el momento en que se efectúe el pago (criterio de caja doble), y en ambos casos con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se hayan efectuado las operaciones. Este régimen está sujeto al cumplimiento de requisitos subjetivos, objetivos y formales que constan en el reglamento que está pendiente de aprobación definitiva y publicación.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:20 minuts

Modificacions a l’IRPF establertes pel RD-llei 20/2012

El passat 14 de juliol  es va publicà el Reial Decret Llei en el que es recullen modificacions fiscals per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. S’ha parlat molt dels canvis que ha sofert un impost sobre el consum com és l’IVA, però també hi ha modificacions al que respecta als impostos sobre la renda: Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre societats.

Respecte a l’impost sobre en parlarem en una propera entrada i pel que fa a l’IRPF les modificacions són les següents:

 • Compensación adquisición vivienda: se suprime para 2012 la compensación por adquisición de vivienda habitual para los contribuyentes que la hubieran adquirido antes del 20 de enero de 2006. Recordamos que la Ley de Presupuestos de cada año determinaba el procedimiento y condiciones de percepción de las compensaciones. Sin embargo, no se ha suprimido para 2013 la deducción por adquisición de vivienda, aunque, naturalmente, esto es posible que se produzca más adelante.
 • Retenciones e ingresos a cuenta:
  • El porcentaje de retención sobre los rendimientos del trabajo derivados de cursos, conferencias, coloquios, etc. pasa, desde el 1 de septiembre próximo y definitivamente, del  15 al 19%, pero, transitoriamente, desde el 1 de septiembre próximo y hasta 31-12-2013 será el 21%. Para rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla será del 10,5%.
  • El porcentaje de retención sobre rendimientos de actividades profesionales pasa, desde el 1 de septiembre próximo y definitivamente, del 15 al 19%, pero, transitoriamente, desde el 1 de septiembre próximo y hasta 31-12-2013 será el 21%. Sin embargo, para determinadas actividades y para contribuyentes que inicien la actividad profesional, el tipo será del 9% (antes 7%). En Ceuta y Melilla estos rendimientos se retendrán al 10,5 y al 4,5%, respectivamente.
 • Los contribuyentes de este Impuesto, que cumplan los requisitos de las empresas de reducida dimensión, podrán deducir el fondo de comercio al 5% anual también en 2012 y 2013, como excepción al resto de empresas que, en esos años, solo podrán deducirlo al 1%.
 • A los contribuyentes de este Impuesto, que cumplan los requisitos de las empresas de reducida dimensión, no les será aplicable, en 2012 y 2013, el recorte en la deducción de los intangibles de vida útil indefinida, pudiendo seguir deduciéndolos al 10%.

Ja saben que per qualsevol aclariment es poden dirigir a nosaltres per qualsevol dels mitjans que posem a la seva disposició.

Albacar Riba Assessoraments.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:37 minuts

Eliminació de la compensació fiscal per deducció de l’habitatge habitual

El reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, no sols representa un canvi important en els tipus d’IVA, sinó que també ha suposat, entre altres mesures, l’eliminació de la compensació fiscal per deducció de l’habitatge habitual.

Quan es va redactar la darrera reforma de l’impost sobre la renda de les persones físiques mitjançant la Llei 35/2006 de 28 de novembre, es va eliminar els percentatges incrementats de deducció per pagaments fets per adquirir l’habitatge habitual. Per compensar aquesta eliminació es va fer una disposició transitòria per on els contribuents que havien adquirit els seus habitatges abans del 20 de gener de 2006, podien continuar deduint-se els percentatges incrementats, d’acord l’anterior llei.

Tots aquells que heu comprat el vostre habitatge habitual abans d’aquesta data, deixareu d’aplicar-vos aquesta compensació-deducció i pot arribar a suposar fins a uns 450 € anuals.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:36 minuts

Errors en els esborranys de la declaració

L‘Agència Tributària està enviant escrits on comunica que la informació facilitada per Catalunya Caixa relativa als préstecs concedits per l’adquisició d’immobles potser no reflexa tots els pagaments que es van fer durant el 2011.

Aquesta incidència afecta el càlcul de l’esborrany de les declaracions d’IRPF i es pot donar el cas que l’import de la deducció sigui inferior al que seria el correcte.

Segons les dues entitats estan treballant per corregir la incidència durant aquest mes d’abril, però, si teniu un préstec de Catalunya Caixa, atenció als esborranys de les declaracions d’IRPF.

Recordeu que l’esborrany és un servei que ofereix l’Agència Tributària a partir de les dades que li proporcionen les empreses  i les entitats financeres, i que pot contenir errors, ja sigui perquè aquestes hagin proporcionat dades errònies, o perquè les dades s’hagin interpretat malament.

Albacar Riba Assessoraments

 

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:35 minuts

Dació en pagament: Entregar la casa per saldar el deute hipotecari.

El Reial decret llei 6/2010, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, publicada el passat dia 10 de març al BOE, dóna la possibilitat als que tinguin hipoteca immobiliària i estiguin dins de l’anomenat llindar d’exclusió de sol·licitar la dació en pagament del seu habitatge habitual i, d’aquesta manera, cancel·lar el seu deute. Al text íntegre de la norma podeu accedir clicant aquí.

Llindar d’exclusió

El llindar d’exclusió es defineix a l’article 3 i es consideren situats dintre d’aquest llindar, aquells deutors d’un préstec o crèdit garantit amb hipoteca sobre el seu habitatge habitual, quan es donin les següents circumstàncies:

 1. Que tots els membres de la unitat familiar no tinguin rendes derivades del treball o d’activitats econòmiques. A aquests efectes s’entendrà per unitat familiar la composta pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills amb independència de la seva edat que resideixin a l’habitatge.
 2. Que la quota hipotecària resulti superior al 60 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
 3. Que el conjunt dels membres de la unitat familiar no tingui altres béns o drets patrimonials suficients amb què fer front al deute.
 4. Que es tracti d’un crèdit o préstec garantit amb hipoteca que recaigui sobre l’únic habitatge en propietat del deutor i concedit per a l’adquisició de la mateixa.
 5. Que es tracti d’un crèdit o préstec que no tingui altres garanties, reals o personals o, en el cas d’existir aquestes últimes, que en tots els garants concorrin les circumstàncies expressades en les lletres b) i c).
 6. En el cas que hi hagi codeutors que no formen part de la unitat familiar, han d’estar inclosos en les circumstàncies a), b) i c) anteriors.

Els beneficis fiscals que es podran aplicar a partir del dia 11 de març de 2012 que poden aplicar els contribuents que es troben en el llindar d’exclusió són:

Impost sobre la renda de les persones físiques

Es troba exempta el guany patrimonial obtingut per la transmissió de l’habitatge habitual com a conseqüència de la dació en pagament.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Es troben exemptes, en la modalitat actes jurídics documentats, les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris. A més, gaudeixen d’una bonificació del 50% els aranzels notarials i registrals derivades de la cancel·lació del dret real d’hipoteca en els casos de dació en pagament de deutor hipotecat.

Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana

Es considera subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:53 minuts

Al febrer cobraré menys!

Origen de les retencionsTots aquells que cobreu mensualment una nòmina pel vostre treball o una pensió del tipus que sigui, es probable que noteu com aquest mes de febrer s’ha produït una variació a la baixa del líquid a percebre, és a dir que cobreu menys. I és que segons el Reial Decret 20/2011, de 30 de desembre on s’estableix un gravamen complementari a l’IRPF 2012 i 2013, aquest té incidència en les retencions a compte, i per tant, s’ha de tornar a calcular el tipus de retenció a aplicar.

Per tant, reviseu les vostres nòmines i pensions, ja que és probable que hagin sofert una reducció en el líquid durant aquest mes de febrer.

Si no us voleu esperar a final de mes per saber-ho, podeu usar l’aplicació dissenyada per l’Agència Tributària o passar per les nostres oficines amb la nòmina de gener i us farem el càlcul de manera gratuïta.

Salutacions cordials,

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:38 minuts

Mesures tributàries contra la crisi

Els informem de les principals mesures tributàries per corregir el dèficit públic establertes en el RD-Llei 20/2011 (BOE 31-12-2011)

La deducció per inversió en habitatge habitual en l’IRPF podrà practicar-se sigui quin sigui l’import de la base imposable amb efectes des de 01-01-2011.

S’estableix un gravamen complementari en l’IRPF d’aplicació en els períodes impositius de 2012 i 2013 que afecta a la base liquidable general i a la base liquidable de l’estalvi que implica el següent increment de les retencions del treball i del capital:

 • Als rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’1 de febrer de 2012, sempre que no es tracti de rendiments corresponents al mes de gener, se’ls aplicarà un increment de la retenció per IRPF, que pot oscil·lar entre el 0,75 per a les rendes més baixes i el 7% per a les rendes superiors a 300.000 €.
 • En els períodes impositius 2012 i 2013 el percentatge dels pagaments a compte dels supòsits previstos en l’article 101 de la Llei de l’IRPF que estaven al 19% passen a ser del 21%, entre ells els procedents dels rendiments del capital mobiliari (interessos); guanys patrimonials derivats de les transmissions o reemborsaments d’accions i participacions d’institucions d’inversió col•lectiva; premis en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries; rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament de béns immobles urbans; rendiments procedents de la propietat intel•lectual, industrial, de la prestació d’assistència tècnica, de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines i del subarrendament sobre els béns anteriors; i sobre imputació de rendes per la cessió de drets d’imatge (art.92.8 Llei).
 • Durant, els períodes impositius 2012 i 2013 el percentatge de retenció dels rendiments del treball que es percebin per la condició d’administradors i membres dels consells d’administració s’eleva al 42% (abans 35%)

En la mateixa línia, des del 01-01-2012 i fins al 31-12-2013, en l’Impost de societats s’eleva el percentatge general de retenció o ingrés a compte del 19% al 21%.

Prorroga per 2012 l’aplicació del tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d’ocupació per a les microempreses en l’Impost de societats. En els períodes impositius iniciats en 2011 i 2012 s’aplicarà el tipus del 20% sobre el tram de base imposable entre 0 i 300.000 €. També prorroga per 2012 la reducció del rendiment net de les activitats econòmiques per manteniment o creació d’ocupació del 20% prevista en l’IRPF.

Prorroga fins al 31-12-2012 l’aplicació del tipus reduït del 4% de l’IVA para determinades lliuraments d’habitatges que havia previst el RD-Llei 9/2011.

Atentament,

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:39 minuts