Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Pla Anual de Control Tributari i Duaner 2015

 

El passat dia 11 de març s’ha publicat la Resolució de la Direcció general de la AEAT per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner 2015.
Això té la finalitat que tots siguem coneixedors dels controls de l’Agència Tributària per a aquest exercici.

Entre les citades directrius es troben les següents:

Potenciació del control de l’economia submergida mitjançant la personació del personal de la AEAT, amb suport d’auditoria informàtica, per posar de manifest activitats no declarades o descobrir “software de doble us”.
 Control d’activitats de serveis com a cessió opaca d’habitatges i d’empreses turístiques irregulars.
 Se seguirà amb la verificació del compliment de la limitació de pagaments en efectiu.
 Control d’importació i venda de productes importas.
 Potenciació de la recerca de patrimonis deslocalitzats a partir dels nous intercanvis d’informació amb EUA, explotació de dades captades de consum realitzat amb targetes de crèdit emeses amb càrrec a comptes oberts en entitats financeres no residents o amb la utilització de les dades dels models 720 presentats.
 En l’àmbit de la planificació fiscal internacional se seguirà amb la revisió d’operacions amb instruments híbrids, l’adquisició de participacions amb palancajament, amb el control de pagaments a l’exterior d’especial rellevància o dels preus de transferència.
 Respecte a l’economia digital es pretén captar informació en Internet i a les xarxes socials per descobrir activitats ocultes i controlar a fabricants i prestadors de serveis per comprovar si declaren correctament les rendes obtingudes al nostre país.
 Se seguirà comprovant la utilització improcedent de persones jurídiques per canalitzar rendes de persones físiques a fi d’aconseguir estalvis en el diferencial de tipus o per incorporar despeses no relacionades amb l’activitat.
 Se seguirà intentant controlar els fraus en IVA.
 S’intensificarà el control de fundacions i entitats sense ànim de lucre per evitar la utilització abusiva del règim fiscal especial.
 Es perseguirà la deslocalització de contribuents per aconseguir situacions de desimpoció entre territori comú i territoris forals.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:20 minuts

Limitació als pagaments en efectiu superiors a 2.500€

Abans d’ahir es va publicar la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

En aquesta norma es contemplen, en primer lloc, algunes mesures que connecten amb la Declaració Tributària Especial, el termini de presentació finalitza el proper 30 de novembre.

En aquest sentit s’estableix una nova obligació d’informació de béns i drets situats a l’estranger, que s’haurà de presentar ja el 2013 pel que fa als béns i drets de què siguem titulars el 2012. A aquesta obligació es lliguen fortes sancions.

El descobriment de béns o drets respecte dels quals no s’hagi complert amb l’obligació d’informar segons el que preveu el paràgraf anterior i, el que és més important, sense que la demostració que es van adquirir en període prescrit pugui impedir que s’imputi el seu valor d’adquisició a l’últim període entre els no prescrits per al contribuent. Només en el cas que es demostri que els béns o drets es van adquirir amb rendes declarades, o amb les obtingudes en un període impositiu en què no fos subjecte passiu d’aquests impostos, s’evitarà la liquidació administrativa.

També en aquests casos es preveu una sanció especial, del 150%, sobre la quota liquidada per aquest concepte.

En segon lloc, és nova la limitació, de caràcter general, als pagaments en efectiu corresponents a operacions a partir de 2.500 euros quan en les mateixes almenys una de les parts és un empresari o professional. Aquesta limitació es reforça amb l’establiment d’un règim sancionador amb exempció de responsabilitat per la part denunciant. Aquesta limitació no entra en vigor immediatament, sinó als 20 dies de la publicació de la llei.

En tercer lloc, s’exclouen del règim d’estimació objectiva en l’IRPF i, per tant, del règim simplificat d’IVA (mòduls) a les activitats respecte de les quals s’estableix obligació de retenir sobre els rendiments íntegres de les mateixes i els epígrafs són els que preveu l’article 95.6.2n. º del Reglament de l’IRPF, quan els rendiments íntegres d’aquestes, l’any anterior, que procedeixi de persones físiques empresaris o professionals o d’entitats superin determinats paràmetres, excloent a les activitats classificades en l’IAE en l’apartat 7. Transports i comunicacions.

En quart lloc, respecte a l’IVA, cal destacar un nou supòsit d’inversió del subjecte passiu, en el cas d’execucions d’obra, amb o sense aportació de materials, així com les cessions de personal per a la seva realització, conseqüència de contractes directament formalitzats entre promotor i contractista que tinguin per objecte la urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificacions, estenent la mesura a supòsits en què els destinataris siguin al seu torn el contractista principal o altres subcontractistes.

En cinquè lloc, hem de felicitar-nos que es modifiqui la sempre problemàtica norma que conté l’article 108 de la Llei del mercat de valors, per la qual es feia tributar en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats a les transmissions de participacions en entitats, que suposaren la translació del control de les mateixes, l’actiu estigués compost, en més d’un 50%, per immobles. Després d’aquesta modificació, només en cas que s’intenti eludir l’IVA o l’impost sobre transmissions entrarà en vigor la norma. Es considera que s’intenta eludir un d’aquests tributs i, en conseqüència, se sotmet plenament l’operació a què sigui procedent, quan els immobles de les entitats les participacions es transmeten no estiguin afectes a una activitat econòmica.

Finalment, la nova norma desplega una plèiade de mesures aplicables als processos concursals, modificacions en la regulació de la responsabilitat tributària, reforçament de la possibilitat d’adoptar mesures cautelars, establiment de noves sancions o increment de les existents, aclariment en determinats supòsits del còmput dels terminis de prescripció i, en definitiva, tot el orientat a l’assegurament de la recaptació dels deutes tributaris.

L’entrada en vigor d’aquestes modificacions es produeix demà, dia 31 d’octubre, amb l’excepció ja esmentada per la limitació de pagaments en efectiu i amb la nova restricció a l’aplicació del règim de mòduls (el 2013)

Esperant que aquesta informació et sigui útil, t’envio una cordial salutació,

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:50 minuts

Protocol per rebre un inspector d’hisenda

Si com diu la premsa, hisenda intensifica les seves visites sorpresa para detectar irregularitats fiscals, cal estar preparats. Segurament la seva empresa no té res a amagar, però tot i això cal conèixer els seus drets:

L’inspector ha d’estar correctament identificat mitjançant una acreditació i un document d’identificació personal, si li demana per accedir a les instal·lacions de la seva empresa ha de ser mitjançant una autorització escrita del delegat d’hisenda de la zona. En el cas que coincideixi el lloc on desenvolupa la seva activitat i el seu domicili particular, l’inspector ha de disposar d’una ordre judicial.

Tot i que aquesta no és la millor manera de començar una inspecció, cal saber quins son els seus drets i obligacions. Si l’inspector es presenta amb l’autorització, encara es podrà negar (si és una ordre judicial, no), però li pot caure una sanció per obstrucció d’entre 300 € i 400.000 €, en funció de la seva xifra de negoci.

En el moment que vostè li doni accés a les seves instal·lacions li pot demanar que vol que estigui present el seu assessor, llavors l’inspector s’ha d’esperar fins que aquest arribi a les instal·lacions.

En resum, si se li presenta un inspector d’hisenda a la seva empresa, recordi:

  1. Demanar-li la seva identificació.
  2. Demanar-li l’autorització del delegat d’hisenda.
  3. Un cop dins les seves instal·lacions, sol·licitar la presència del seu assessor.

I sempre col·laborant en la inspecció, ja que no tenim res per amagar.

Albacar Riba Assessoraments.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:00 minuts