Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Nueva ley de apoyo a los emprendedores en materia fiscal

Recientemente se, ha publicado la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que ha introducido medidas en el ámbito de materia fiscal. Destacamos: 

 • Conefectos desde el 29-09-2013, se suprime la exención en el IRPF de las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, pero incorporando un régimen transitorio.
 • Al mismo tiempo, se crea una nueva deducción en la cuota íntegra estatal del IRPF por inversión en empresas de nueva o reciente creación, en la que el contribuyente realiza una aportación temporal de capital financiero, y además puede aportarsus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la sociedad en la que invierte,  “inversor de proximidad” o “business angel”. También se crea una nueva exención por reinversión en el supuesto de transmisión de acciones o participaciones en empresa de nueva o reciente creación  a las que se ha aplicado la anterior deducción, con limitaciones. La  deducción o exención solamente resulta de aplicación respecto de las acciones o participaciones suscritas a partir del 29-09-2013.
 • Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 01-01-2013, las entidades que cumplan los requisitos para ser consideradas empresas de reducida dimensión podrán aplicar una deducción en los beneficios que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, siempre que cumplan determinados plazos y condiciones, como la  creación de una reserva indisponible. Esta nueva deducción también podrán aplicarla los contribuyentes del IRPF con particularidades.
 • En cuanto a la aplicación de las deducciones por actividades de I+D+i, y con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 01-01-2013, las entidades que tributan al tipo general, el tipo del 35%, o al de las entidades de reducida dimensión podrán optar por no aplicar el límite conjunto, y en su caso, solicitar su abono, siempre que se cumplan determinados requisitos, con limitaciones y descuentos.
 • Modifica la deducción en el IS por creación de empleo para trabajadores con discapacidad, con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 01-01-2013, distinguiendo la cuantía de la deducción según el grado de discapacidad de los trabajadores y sin la necesidad que el contrato sea por tiempo indefinido.
 • También modifica el régimen fiscal aplicable en el IS a las rentas procedentes de determinados activos intangibles, con efectos para las cesiones que se realicen a partir del 29-09-2013, pero incorporando un régimen transitorio.
 • Con efectos desde 01-01-2014, introduce el nuevo Régimen Especial del Criterio de Caja en el IVAal que podrán acogerse determinados sujetos, y que permite retrasar el devengo y la consiguiente declaración e ingreso del IVA repercutido hasta el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente cobrados, pero que también retrasa la deducción del IVA soportado hasta el momento en que se efectúe el pago (criterio de caja doble), y en ambos casos con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se hayan efectuado las operaciones. Este régimen está sujeto al cumplimiento de requisitos subjetivos, objetivos y formales que constan en el reglamento que está pendiente de aprobación definitiva y publicación.
Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:20 minuts

Resum del Pla General de Control Tributari 2013

Em de trobar el tresor dels piratesUs informem que està disponible la Resolució de 8 de març de 2013, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2013.
Les principals àrees de risc i els criteris bàsics de desenvolupament del Pla General de Control Tributari són els següents:
En l’àmbit específic de la lluita contra el frau, les actuacions de prevenció i control més rellevants es desenvoluparan en tres grans àrees: comprovació i investigació del frau tributari i duaner, control del frau en fase recaptatòria, col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes.
Sense perjudici de les actuacions i sectors d’actuació prioritària que s’enuncien en aquestes directrius, és important ressaltar que l’Agència Tributària continuarà donant la màxima prioritat a les actuacions de col·laboració amb els òrgans judicials, ministeri fiscal i l’òrgan competent per a la repressió del blanqueig de capitals (SEPBLAC), a través d’actuacions d’auxili judicial, peritatges o intercanvi d’informació.
Són àrees d’actuació preferent de la comprovació i investigació del frau, l’obtenció d’informació, l’economia submergida, la fiscalitat internacional, la planificació fiscal agressiva, el frau organitzat, la prestació de serveis personals d’alt valor, el control sobre operacions, règims i sectors específics, els productes objecte d’impostos especials, el control duaner i la prevenció i repressió del contraban, narcotràfic i blanqueig de capitals.
En el marc dels seus plans de control, l’Agència Tributària analitzarà si els contribuents que s’han acollit a processos de regularització voluntària de la seva situació tributària, ja siguin aquests ordinaris o extraordinaris, s’han ajustat a la finalitat prevista a la normativa reguladora d’aquests processos. Així mateix, la informació obtinguda en aquests processos serà cedida a les comunitats autònomes quan sigui d’interès per a la gestió dels tributs respecte dels quals siguin competents.
Com a actuacions de caràcter preventiu, es continuarà posant èmfasi en l’obtenció d’informació amb transcendència tributària. Sense perjudici de les actuacions ordinàries de captació selectiva d’informació, es posarà l’accent en la subscripció i execució efectiva d’acords d’intercanvi d’informació amb altres administracions, tant nacionals com internacionals.
En l’àmbit internacional, l’Agència Tributària continuarà exercint un paper actiu en l’intercanvi d’informació amb altres administracions tributàries en el marc dels acords d’intercanvi d’informació subscrits per l’Agència Tributària o de les clàusules d’intercanvi d’informació incloses en els convenis per evitar la doble imposició subscrits pel Regne d’Espanya, amb la finalitat d’obtenir informació que permeti el descobriment de patrimonis i fonts de rendes radicats en territoris qualificats tradicionalment com territoris de baixa tributació o paradisos fiscals o, si no, denunciar la seva falta de compliment.
En l’àmbit nacional, s’intensificarà la col·laboració amb altres administracions estatals, autonòmiques i locals en recerca de la informació per elles obtinguda en l’exercici de les seves competències que tingui transcendència per a la gestió dels tributs que realitza l’Agència Tributària i, sobretot, per la seva tasca de lluita contra el frau i l’economia submergida.
En l’àmbit del control extensiu-aquell que s’exerceix sobre la generalitat dels obligats tributaris partint de la informació de què disposa l’Agència Tributària-es potenciarà la selecció centralitzada i es concentrarà el control sobre determinats contribuents o activitats econòmiques en unitats especialitzades.
S’intensificarà la lluita contra l’economia submergida i la presència dels òrgans de control al carrer per a la realització de controls massius i actuacions de captació d’informació presencials sobre activitats econòmiques obertes al públic, recintes duaners i establiments autoritzats. Continuaran les actuacions presencials dirigides a la detecció de lloguers no declarats. Nou el 2013 serà l’anàlisi de les denúncies que es puguin presentar per incompliment de la limitació de pagaments en efectiu per import superior a 2.500 euros introduïda per la Llei 7/2012.
Així mateix, es potenciarà la lluita contra l’evasió fiscal internacional en línia amb les més modernes directrius de les organitzacions internacionals de les quals Espanya i l’Agència Tributària formen part, com la Unió Europea, OCDE, el G-20 i el Consell d’Europa. Per això, l’Agència Tributària crearà el 2013 una Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional destinada a planificar centralitzadament les actuacions a realitza establir criteris uniformes d’actuació i mètodes de treball comuns a les unitats amb competència inspectora. Es prestarà especial atenció a la tributació dels grups empresarials multinacionals, a la comprovació dels preus de transferència, en particular a l’exportació d’intangibles.
S’iniciarà el 2013 la verificació del correcte emplenament de la nova declaració informativa de béns i drets situats a l’estranger.
I continuarà el control de la utilització d’esquemes de planificació fiscal agressiva per entitats residents, com la utilització indeguda de fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, la deducció artificiosa de despeses financeres o l’aprofitament indegut de pèrdues o bases imposables negatives.
Seguiran sent prioritàries les actuacions d’investigació contra les trames organitzades de frau tributari, duaner, contraban i blanqueig de capitals, especialment les relacionades amb la introducció en territori duaner comunitari de mercaderies procedents de països asiàtics. El 2013 es realitzarà un especial seguiment del compliment per les empreses subcontractistes de les previsions introduïdes per la Llei 7/2012.
Les activitats professionals segueixen sent objecte d’atenció preferent així com la comprovació conjunta de grups familiars i societats en què participen. Serà nova el 2013 la comprovació de les activitats de joc «on line», el control de la tributació dels premis i la investigació de les activitats de comerç electrònic.
En l’àmbit dels productes subjectes a impostos especials s’iniciarà el control de la circulació dins del territori nacional sota el nou model de control de la circulació intracomunitària.
En el control duaner es reforçaran els controls sobre la importació i exportació de mercaderies subjectes a controls addicionals i el control de moviment d’efectiu per viatgers.
Finalment, en relació al control en fase recaptadora-aquell encaminat a aconseguir l’ingrés efectiu dels crèdits tributaris i altres cobraments de dret públic no ingressats en període voluntari-l’accent es posarà en el control de les formes més greus de frau recaptatori i en la millora de l’eficàcia recaptatòria dels deutes de delictes fiscals aprofitant les noves possibilitats que atorga la Llei 7/2012
L’Agència Tributària continua el seu camí per localitzar i perseguir el frau, tot i que es possible que millor seria establir polítiques d’autocontrol i educació tributària, aixó com de respecte als iguals. L’exemple que donen ells també seria un camí per reduir el frau fiscal.

 

 

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 4:25 minuts

Aclariments respecte al nou IVA

El passat 6 d’agost, s’ha publicat la resolució de 2 d’agost de 2012, de la Direcció General de tributs, sobre el tipus impositiu aplicable a determinades entregues de béns i prestacions de serveis en l’impost sobre el valor afegit.

Si vols accedir al text íntegre d’aquesta disposició, fes clic aquí.

Amb aquesta Resolució, la DGT aclareix algunes operacions a les quals s’apliquen els nous tipus i, també, torna a reiterar els criteris, que coneixem per les consultes emeses anteriorment, sobre la meritació de l’IVA que tenen interès quan canvien els tipus.

Per exemple, s’aclareix el següent:

 • A partir l’1 de setembre tributarà al tipus general (abans al 4%), entre d’altres: el material didàctic d’ús escolar com puzles o mecanos de construcció, el material d’ús escolar com portallapis, agendes, compassos, paper per a manualitats, plastilina o llapis de cera, quaderns d’espiral, rotlles de plàstic per folrar llibres i material escolar complementari com motxilles infantils i juvenils escolars.
 • Els serveis mixtos d’hostaleria tributaran a tipus general, posant com a exemple els següents: els serveis de discoteca, sopar espectacle o cafès-concert i, també, discoteques, sopar espectacle, piscina, balneari o utilització de camps esportius prestats per hotels als seus clients , sempre que no tinguin caràcter accessori i es facturin de forma independent. No obstant això, tributaran al 10% els serveis d’hostaleria, en locals on se celebren espectacles, quan es realitzin en hores en què no tinguin lloc aquests espectacles.
 • Passaran al tipus general els serveis prestats a persones físiques que practiquin l’esport o l’educació física (exclosos aquells que estiguin exempts) com serveis de clubs nàutics, activitats relacionades amb l’esport d’aventura com el trekking o el ràfting, l’ús de camps de golf o pistes de tennis o pàdel, piscines, classes d’aeròbic o lloguer d’equips per a la pràctica esportiva.
 • També tributaran al 21% els serveis prestats per professionals mèdics no exempts: depilació làser, cirurgia estètica, tractaments per aprimar, massatges de fisioterapeutes, tot això realitzat al marge del servei mèdic de diagnòstic, prevenció o tractament de malalties. També tributaran a tipus general els serveis prestats per veterinaris al marge dels efectuats per ramaders.

Es confirma, així mateix, que el lliurament d’habitatges seguirà tributant al 4% fins a 31 de desembre de 2012.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:31 minuts

Qüestions operatives del nou tipus d’IVA

Tot i que tenim una experiència recent en un canvi de tipus d’IVA, sempre és bo recordar alguns dels conceptes clau alhora de resoldre qüestions relatives a l’operativa del canvi.

A part de la pujada de tipus del 8% al 10% i del 18% al 21%, em de tenir en compte que alguns productes i serveis passaran del 8% al 21%, fet que suposa un increment impositiu important per productes com flors i plantes ornamentals, serveis ‘mixtes’ d’hostaleria, assistència sanitària, dental i cures termals i perruqueries, entre d’altres.

Facturació i meritació

El tipus impositiu aplicable a cada operació, és el vigent en el moment de la meritació. Per tant, el tipus impositiu és independent de la data d’expedició de la factura. El moment de la meritació es produeix en el moment en què es posi a disposició o quan es faci l’entrega del bé. En el cas de la prestació de serveis la meritació es demostra en mitjans de proba admesos en dret (albarans, partes, justificants…) i si no els hi ha la meritació coincideix amb la factura.

Per tant, a les factures emeses a partir del primer dia de setembre d’operacions realitzades abans del 31 d’agost s’ha d’aplicar el tipus antic, sempre indicant la data de meritació (a part de la data de facturació).

Pagaments anticipats

En el cas que es realitzin pagaments a compte, anteriors a l’1 de setembre, el tipus impositiu serà el vigent en el moment en què es facin efectius aquests pagaments. En cap cas serà objecte de modificació posterior quan les operacions s’efectuïn amb posterioritat i Sempre que els béns i serveis es detallin en el moment que es realitzi el pagament a compte.

Tracte successiu

En les operacions de tracte successiu (subministraments, prestació de serveis i arrendaments) la meritació es produeix en el moment en què resulti exigible la part del preu que comprengui cada percepció.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:15 minuts

La nova modificació/pujada de l’IVA

Com quasi tothom sabrà, amb efectes de l’1 de setembre de 2012 hi ha modificacions importants respecte a l’impost sobre el valor afegit segons ha dictat el reial decret llei 20/2012. El síntesi i el que afecta a aquest impost:

 • Concepte de lliurament de béns en execucions d’obra (art. 8. 2, 1 º de la LIVA): Perquè una execució d’obra que tingui per objecte la construcció o rehabilitació d’una edificació sigui considerada un lliurament de béns l’empresari que executa la obra ha d’aportar els materials i el cost dels mateixos ha d’excedir del 40% de la BI (anteriorment el cost dels materials havia de passar del 33%).
 • Tipus impositiu general (art. 90. Un de la LIVA): s’eleva del 18 al 21%.
 • Tipus impositius reduïts (article 91 de la LIVA): s’eleva el tipus reduït del 8 al 10% i es reclassifiquen determinats productes i serveis passant a tributar al 21%. En aquest enllaç hi ha un quadre resum comparatiu dels tipus impositius fins al 31 d’agost de 2012 ja l’1 de setembre de 2012.
 • Compensacions a preu fet en el règim especial de l’agricultura, Ramaderia i Pesca (art. 130. Cinc de la LIVA): s’eleva l’import de la compensació, quedant establerta en els següents imports:
  • 12% (anteriorment 10%) en els lliuraments de productes naturals obtinguts en les explotacions agrícoles o forestals i en els serveis accessoris d’aquestes.
  • 10,5% (anteriorment 8,5%) en els lliuraments de productes naturals obtinguts en explotacions ramaderes o pesqueres i en els serveis de caràcter accessori d’aquestes.
 • Tipus del règim especial del recàrrec d’equivalència (art. 161 de la LIVA): s’eleva només l’import dels tipus als quals tributen els lliuraments de béns rebudes del tipus general i del reduït, queden establides en els següents imports:
  • Amb caràcter general: 5,2% (anteriorment 4%)
  • Lliuraments a tipus reduït: 1,4% (anteriorment 1%).
  • Lliuraments a tipus superreduït: 0,50%.
  • Lliuraments subjectes a IE sobre les labors del tabac: 1,75%.
 • Règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, (art. 135 de la LIVA): Es modifica aquest article que regula l’àmbit material al qual s’aplica el règim especial, és a dir delimita les operacions realitzades per els revenedors respecte de les que podran aplicar aquest règim. Es mantenen els tres grups de lliuraments de béns que venien recollits fins ara, si bé es modifica l’últim d’ells referit als objectes d’art, a partir de l’1 de setembre de 2012, motivat perquè s’ha modificat també el tipus impositiu aplicable a les importacions d’objectes d’art, qualsevol que sigui l’importador d’aquests, i els lliuraments d’objectes d’art realitzades pels seus autors i drethavents i per empresaris o professionals diferents dels revenedors d’objectes d’art a què es refereix l’article 136, quan tinguin dret a deduir íntegrament l’IVA suportat per repercussió directa o satisfet en l’adquisició o importació del mateix bé (el tipus impositiu passa del 8% al 21%). En desaparèixer el tipus reduït fa que s’hagi de modificar també l’article 135.Uno.3 de la Llei, si bé s’ha limitat el subjectiu dels empresaris o professionals. D’aquesta forma el règim especial, a més de la resta de supòsits que recull el precepte (números 1 i 2 de l’apartat u) és aplicable pels revenedors respecte d’aquelles entregues d’objectes d’art adquirits a empresaris o professionals que siguin autors o drethavents dels mateixos (fins el 31 d’agost de 2012 serà aplicable a tots els béns respecte dels quals el distribuïdor els adquireixi al tipus reduït del 8%).

En pròxims articles, explicarem amb més detalls algun dels punts més conflictius del reial decret que afecten a l’IVA.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:19 minuts

Impost sobre societats 2011

Com tots el anys, al apropar-nos al juliol, arriba l’hora de declarar per la major part de societats i entitats. És l’impost sobre societats. Els canvis normatius que ens ha portat la situació econòmica ha tingut com a conseqüència que des de el 2010 fins ara a pràcticament cada Reial decret-llei que es publica hi hagi alguna modificació tributària, fet que provoca inseguretat jurídica a les empreses.

Entre les modificacions que afecten a la declaració del 2011 en referència a les petites empreses, cal assenyalar l’ampliació de l’àmbit d’aplicació del règim especial que augmenta el llindar de 8.000.000 d’euros a 10.000.000 i incrementa fins a 300.000 € el tram de base imposable al qual s’aplica el tipus del 25%.

Les principals novetats normatives que afecten a les petites empreses són les següents:

 • Deducció per despeses e inversions per habituar als empleats en les noves tecnologies.
 • Deducció per innovació tecnològica.
 • Deduccions mediambientals.
 • Llibertat d’amortització en inversions noves.
 • Tipus del 20% per micropimes.

Existeixen moltes més, però crec que aquestes són les que tenen una repercussió més directa en la majoria de petites empreses que són les formen el conglomerat empresarial del nostre entorn. Recordeu que el termini de presentació és els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la finalització del període impositiu, és a dir, i per la gran majoria d’empreses en que els hi coincideix el període impositiu amb l’any natural, la declaració s’ha de presentar entre l’1 i el 25 de juliol, per via telemàtica de manera majoritària.

Si us surt a pagar i voleu domiciliar el pagament, teniu fins al dia 20 de juliol per fer la presentació.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:10 minuts

Mesures tributàries contra la crisi

Els informem de les principals mesures tributàries per corregir el dèficit públic establertes en el RD-Llei 20/2011 (BOE 31-12-2011)

La deducció per inversió en habitatge habitual en l’IRPF podrà practicar-se sigui quin sigui l’import de la base imposable amb efectes des de 01-01-2011.

S’estableix un gravamen complementari en l’IRPF d’aplicació en els períodes impositius de 2012 i 2013 que afecta a la base liquidable general i a la base liquidable de l’estalvi que implica el següent increment de les retencions del treball i del capital:

 • Als rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’1 de febrer de 2012, sempre que no es tracti de rendiments corresponents al mes de gener, se’ls aplicarà un increment de la retenció per IRPF, que pot oscil·lar entre el 0,75 per a les rendes més baixes i el 7% per a les rendes superiors a 300.000 €.
 • En els períodes impositius 2012 i 2013 el percentatge dels pagaments a compte dels supòsits previstos en l’article 101 de la Llei de l’IRPF que estaven al 19% passen a ser del 21%, entre ells els procedents dels rendiments del capital mobiliari (interessos); guanys patrimonials derivats de les transmissions o reemborsaments d’accions i participacions d’institucions d’inversió col•lectiva; premis en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries; rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament de béns immobles urbans; rendiments procedents de la propietat intel•lectual, industrial, de la prestació d’assistència tècnica, de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines i del subarrendament sobre els béns anteriors; i sobre imputació de rendes per la cessió de drets d’imatge (art.92.8 Llei).
 • Durant, els períodes impositius 2012 i 2013 el percentatge de retenció dels rendiments del treball que es percebin per la condició d’administradors i membres dels consells d’administració s’eleva al 42% (abans 35%)

En la mateixa línia, des del 01-01-2012 i fins al 31-12-2013, en l’Impost de societats s’eleva el percentatge general de retenció o ingrés a compte del 19% al 21%.

Prorroga per 2012 l’aplicació del tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d’ocupació per a les microempreses en l’Impost de societats. En els períodes impositius iniciats en 2011 i 2012 s’aplicarà el tipus del 20% sobre el tram de base imposable entre 0 i 300.000 €. També prorroga per 2012 la reducció del rendiment net de les activitats econòmiques per manteniment o creació d’ocupació del 20% prevista en l’IRPF.

Prorroga fins al 31-12-2012 l’aplicació del tipus reduït del 4% de l’IVA para determinades lliuraments d’habitatges que havia previst el RD-Llei 9/2011.

Atentament,

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:39 minuts

Comparativa de l’impost sobre vehicles de tracció mecánica de Tortosa i Roquetes

Tots els propietaris de vehicles matriculats están obligats a pagar aquest impost de periodicitat anual. Cada ajuntament es competent per establir el seu calendari i les tarifes que s’han d’aplicar amb els límits que marca la llei. Aquest impost és un dels recursos financers que atorga la llei reguladora de les hisendes locals i és clau para la subsistència dels Ajuntaments. Alguns ajuntaments han usat aquest impost para aconseguir que empreses amb un parc de vehicles importants domiciliessin la societat en el seu municipi i usar les avantatges fiscals com a atractiu empresarial com passa amb el municipi de Aguilar de Segarra o Rajadell a Barcelona, Relleju a Alacant o Robledo de Chavela o Moralzarzal a Madrid. Com aquests no és el cas, sols per curiositat, compararem l’impost que es paga per un vehicle turisme o tot terreny amb una potència mesurada en cavalls fiscals superior a 20. Para els vehicles més potents i para vehicles amb una potència inferior a 8 CVF, els menys potents. Els CVF del vostre vehicle els podreu trobar a la fitxa tècnica del vehicle.

Vehicle

Tortosa Roquetes

Menys de 8 CVF

25,06

25,24

De 8 fins 11,99

67,67

68,16

De 12 fins 15,99

142,84

143,88

De 16 fins 19,99

177,92

179,22

Més de 20 CVF

222,37 €

224,00 €

Com es pot observar no existeix una competència fiscal entre Tortosa i Roquetes en el capítol del conegut com impost de circulació, però si teniu que comprar un vehicle i esteu fent un estudi dels costos afegits, teniu que tenir en compte que a efectes d’impostos és diferent un turisme de 19 CVF i un altre de 20 CVF.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:02 minuts