Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Eliminació de la compensació fiscal per deducció de l’habitatge habitual

El reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, no sols representa un canvi important en els tipus d’IVA, sinó que també ha suposat, entre altres mesures, l’eliminació de la compensació fiscal per deducció de l’habitatge habitual.

Quan es va redactar la darrera reforma de l’impost sobre la renda de les persones físiques mitjançant la Llei 35/2006 de 28 de novembre, es va eliminar els percentatges incrementats de deducció per pagaments fets per adquirir l’habitatge habitual. Per compensar aquesta eliminació es va fer una disposició transitòria per on els contribuents que havien adquirit els seus habitatges abans del 20 de gener de 2006, podien continuar deduint-se els percentatges incrementats, d’acord l’anterior llei.

Tots aquells que heu comprat el vostre habitatge habitual abans d’aquesta data, deixareu d’aplicar-vos aquesta compensació-deducció i pot arribar a suposar fins a uns 450 € anuals.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:36 minuts

Mesures tributàries contra la crisi

Els informem de les principals mesures tributàries per corregir el dèficit públic establertes en el RD-Llei 20/2011 (BOE 31-12-2011)

La deducció per inversió en habitatge habitual en l’IRPF podrà practicar-se sigui quin sigui l’import de la base imposable amb efectes des de 01-01-2011.

S’estableix un gravamen complementari en l’IRPF d’aplicació en els períodes impositius de 2012 i 2013 que afecta a la base liquidable general i a la base liquidable de l’estalvi que implica el següent increment de les retencions del treball i del capital:

  • Als rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’1 de febrer de 2012, sempre que no es tracti de rendiments corresponents al mes de gener, se’ls aplicarà un increment de la retenció per IRPF, que pot oscil·lar entre el 0,75 per a les rendes més baixes i el 7% per a les rendes superiors a 300.000 €.
  • En els períodes impositius 2012 i 2013 el percentatge dels pagaments a compte dels supòsits previstos en l’article 101 de la Llei de l’IRPF que estaven al 19% passen a ser del 21%, entre ells els procedents dels rendiments del capital mobiliari (interessos); guanys patrimonials derivats de les transmissions o reemborsaments d’accions i participacions d’institucions d’inversió col•lectiva; premis en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries; rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament de béns immobles urbans; rendiments procedents de la propietat intel•lectual, industrial, de la prestació d’assistència tècnica, de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines i del subarrendament sobre els béns anteriors; i sobre imputació de rendes per la cessió de drets d’imatge (art.92.8 Llei).
  • Durant, els períodes impositius 2012 i 2013 el percentatge de retenció dels rendiments del treball que es percebin per la condició d’administradors i membres dels consells d’administració s’eleva al 42% (abans 35%)

En la mateixa línia, des del 01-01-2012 i fins al 31-12-2013, en l’Impost de societats s’eleva el percentatge general de retenció o ingrés a compte del 19% al 21%.

Prorroga per 2012 l’aplicació del tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d’ocupació per a les microempreses en l’Impost de societats. En els períodes impositius iniciats en 2011 i 2012 s’aplicarà el tipus del 20% sobre el tram de base imposable entre 0 i 300.000 €. També prorroga per 2012 la reducció del rendiment net de les activitats econòmiques per manteniment o creació d’ocupació del 20% prevista en l’IRPF.

Prorroga fins al 31-12-2012 l’aplicació del tipus reduït del 4% de l’IVA para determinades lliuraments d’habitatges que havia previst el RD-Llei 9/2011.

Atentament,

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:39 minuts

Deducció per obres de millora a l’habitatge

La recent aprovació del Reial Decret-Llei 5/2011 estableix una sèrie de mesures que modifiquen la deducció per obres de millora a l’habitatge:

Es modifica la deducció per obres de millora en l’habitatge habitual que preveu la DA Vint novena de la Llei 35/2006:

  • Requisit contribuent: base imposable inferior a 71.007,20 € / anuals (abans 53.007,20)
  • Deducció: el 20% de les quantitats satisfetes des del 07/05/2011 fins al 2012/12/31 per: (abans 10% de les quantitats satisfetes des de 14/04/2010)
  • Les obres realitzades durant aquest període (07/05/2011 a 31/12/2012) en qualsevol habitatge (abans habitatge habitual) o en l’edifici en què aquesta es trobi, sempre que tinguin per objecte la millora de l’eficiència energètica , la higiene, salut i protecció del medi ambient, la utilització d’energies renovables, la seguretat i l’estanquitat, i en particular la substitució de les instal.lacions d’electricitat, aigua, gas o altres subministraments, o afavoreixin l’accessibilitat a l’edifici o els habitatges , en els termes que preveu el Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 2009-2012,
  • Així com per les obres d’instal lació d’infraestructures de telecomunicació realitzades durant aquest període (07-05-2011 a 31/12/2012 (abans 10/04/2010 a 31/12/2012) que permetin l’accés a Internet ia serveis de televisió digital en l’habitatge habitual del contribuent.

NO deducció: les obres que es realitzin en habitatges afectes a una activitat econòmica, places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal.lacions esportives i altres elements anàlegs

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de:

a)     Quan la base imposable sigui igual o inferior a 53.007,20 € / anuals (abans 33.007,20): 6.750 € / anuals (abans 4.000)

b)    Quan la base imposable estigui compresa entre 53.007,20 i 71.007,20 euros anuals: 6.750 euros menys el resultat de multiplicar per 0,375 (abans 0,2) la diferència entre la base imposable i 53.007,20 euros anuals.

En cap cas, la base acumulada de la deducció corresponent als períodes impositius en què aquesta sigui d’aplicació podrà excedir de 20.000 € per habitatge (abans 12.000). Quan concorrin diversos propietaris amb dret a practicar la deducció respecte d’un mateix habitatge, l’esmentat límit de 20.000 euros es distribuirà entre els copropietaris en funció del seu respectiu percentatge de propietat en l’immoble.El resto del artículo sin cambios.

Nova disposició transitòria vint-i-u. Els contribuents que amb anterioritat al 07/05/2011 hagin satisfet quantitats per les que hagin tingut dret a la deducció per obres de millora en l’habitatge habitual d’acord amb la redacció original de la DA vintena novena, han d’aplicar la deducció en relació amb aquestes quantitats d’acord amb l’esmentada redacció. En cap cas, per aplicació del que disposa aquesta disposició, la base anual i la base acumulada de la deducció corresponents al conjunt d’obres de millora podran excedir dels límits establerts a la DA vint-i-nou d’aquesta Llei.

Per a qualsevol dubte o consulta poden posar-se en contacte amb el nostre despatx.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:49 minuts