Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Mesures de liberalització del comerç i determinats serveis

Us informem que ha estat publicat el Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

Mitjançant aquest Reial decret llei s’avança en la liberalització del comerç, eliminant tots els supòsits d’autorització o llicència municipal prèvia, motivats en la protecció del medi ambient, de la seguretat o de la salut públiques, lligats a establiments comercials i altres que es detallen en l’annex amb una superfície de fins a 300 metres quadrats. Se substitueix l’autorització prèvia per un règim de control ex post basat en una declaració responsable. La flexibilització s’estén també més enllà de l’àmbit d’aplicació de la reforma de la Llei 2/2011, de 4 de març, i afecta també a totes les obres lligades al condicionament d’aquests locals que no requereixin de la redacció d’un projecte d’obra de conformitat amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. D’aquesta manera, es podrà iniciar l’execució d’obres i instal·lacions i l’exercici de l’activitat comercial i de serveis amb la presentació d’una declaració responsable o comunicació prèvia, segons el cas, en la qual l’empresari declara complir els requisits exigits per la normativa vigent i disposar dels documents que s’exigeixin, a més de tenir el justificant del pagament del tribut corresponent quan sigui preceptiu.

De conformitat amb les mesures previstes en el Reial decret llei, amb vista a la supressió de llicències, i per aplicació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, qualsevol norma, disposició o acte, adoptat per qualsevol òrgan de les administracions autonòmiques o locals que contravingui o dificulti l’aplicació d’aquest règim, podrà ser declarat nul de ple dret, sense perjudici de l’exigència, si s’escau, de la corresponent responsabilitat patrimonial a l’administració pública incomplidora.

Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor del títol I del Reial decret llei, i que tinguin per finalitat l’obtenció de les llicències o autoritzacions que fossin necessàries d’acord amb la normativa anterior, es tramitaran i resoldran per la normativa vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud.

No obstant el que disposa l’apartat anterior, l’interessat, amb anterioritat a la resolució, desistir de la seva sol · licitud i, d’aquesta manera, optar per l’aplicació de la nova normativa en el que aquesta al seu torn sigui aplicable. Les comunitats autònomes, en l’àmbit de les seves competències, podran ampliar el llindar de superfície i el catàleg d’activitats comercials i serveis, que preveu el títol I i en l’annex d’aquest Reial decret llei.

D’altra banda, es modifica la disposició addicional primera del Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic, reguladora de la declaració tributària especial, amb objecte de determinar el valor a efectes fiscals dels béns o drets que hagin estat objecte declaració, alhora que s’introdueixen certes cauteles amb la finalitat d’evitar situacions de desimposició.

El present Reial decret llei va entrar en vigor el dia 27 maig 2012.

Us adjuntem còpia de l’esmentat Reial Decret Llei el text també podeu consultar al web

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:11 minuts

Pagament a proveïdors per entitats locals

l’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA ha habilitat a la seva pàgina web el procediment que permet a les entitats locals la cancel.lació de les seves obligacions de pagament pendents amb els seus proveïdors, derivades de la contractació d’obres, subministraments o serveis, de conformitat amb el RD-Llei 4/2012 . Des d’aquesta web els contractistes (proveïdors) que opten per la tramitació telemàtica puguin consultar les factures i tramitar la voluntat d’acollir-se al mecanisme de finançament del RD-Llei.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:19 minuts

Línies finançament ICO 2012

Ens permetem recordar-li les novetats de les principals LINÍES DE FINANÇAMENT 2012 que l’ Institut de Crèdit Oficial (ICO) i les entitats financeres han previst per als autònoms, empreses i entitats públiques:

La línia ICO Inversió 2012 engloba les línies d’Inversió Sostenible i d’Inversió que estaven operatives el 2011 per a autònoms, empreses i entitats públiques i manté com a inversions finançables: els actius fixos productius nous o de segona mà, els vehicles turisme de fins a 30.000 €, l’adquisició d’empreses, l’IVA/IGIC. L’import màxim del préstec és de 10 milions de €, en una o diverses operacions. El termini d’amortització és d’entre 3 a 20 anys, amb la possibilitat de fins a 2 anys de carència.

La línia ICO Internacionalització 2012 pensada per finançar l’adquisició d’accions o participacions d’empreses estrangeres i la creació d’empreses a l’exterior, a més dels actius fixos productius nous o de segona mà i els vehicles turisme de fins a 30.000 €. L’import màxim del préstec és de 10 milions de €, en una o diverses operacions. El termini d’amortització es redueix fins a 12 anys, i un tipus d’interès bonificat.

Es manté la Línia ICO Liquiditat perquè els autònoms i empreses solvents i viables puguin afrontar les despeses corrents (nòmines, pagaments proveïdors, etc.). L’import màxim del préstec és de 10 milions de €, en una o diverses operacions. El termini d’amortització és d’1, 3, 5 o 7 anys, amb la possibilitat de fins a 1 any de carència.

La nova línia ICO Desenvolupament Empresarial, en el seu tram I – noves empreses, està destinada a autònoms, professionals i empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys per finançar les mateixes inversions productives que la línia Ico Inversió però amb un import màxim d’1 milió d’euros per client i any, i un termini d’amortització de 3, 5 o 7 anys, amb la possibilitat de fins a 1 any de carència i un tipus d’interès bonificat.

La nova línia ICO Desenvolupament Empresarial, en el seu tram II – capitalització, està pensada per finançar a través de préstec els fons necessaris per a les subscripció de capital d’una altra societat que realitza una ampliació de capital. L’import màxim és de 10 milions de € amb un termini d’amortització de 3, 5 i 7 anys, amb la possibilitat de fins a 1 any de carència.

La línia ICO Habitatge 2012, a més del programa “stock habitatge” destinat al lloguer, també està destinada a finançar la rehabilitació d’habitatges i edificis pels particulars i comunitats de propietaris. L’import màxim dels préstecs és de 10 milions de €, a retornar en un termini, entre 3 i 20 anys, amb la possibilitat de fins a 2 anys de carència.

Els recordem que els autònoms i pimes amb antiguitat mínima d’1 any també podran sol·licitar finançament directament al ICO (Línia ICODIRECTO), a través del canal de el “*Facilitador Financer”, per a inversions o per obtenir liquiditat, amb un import màxim de 200.000 €. Aquest any amplia el termini d’amortització per a la línia liquiditat a 5 anys.

Per ampliar informació sobre alguna/as de les línies pot consultar amb els bancs i caixes, que tenen subscrit conveni de col·laboració amb l’ ICO.

Atentament,

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:09 minuts