Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Esborranys renda 2011

Ja iniciada la campanya de renda i patrimoni de l’exercici 2011, volem insistir sobre els errors més comuns dels esborranys que emet l’Agència Tributària per tal de tenir-los presents i alertar als nostres clients:

  1. Catalunya Caixa i Caixabanc han tramés malament a l’Agència Tributària alguna informació que afecta a les declaracions de renda i del patrimoni dels seus clients, per la qual cosa s’han de revisar els imports consignats en els esborranys, ja que poden ser erronis.

  2. Si es va adquirir l’habitatge habitual abans del 20 de gener de 2006 i s’està utilitzant finançament aliè, s’ha de verificar que estigui calculada la compensació fiscal per no perdre els percentatges de deducció incrementats a què tenia dret amb la normativa anterior.

  3. Si durant l’any 2011 es va produir el naixement o l’adopció d’algun fill, s’ha de comprovar que aquest fet aparegui reflectit com un major mínim per descendents.

  4. S’han de comprovar les imputacions immobiliàries, ja que l’Agència Tributària pren les dades del Cadastre i pot ser que aquests no estiguin actualitzades o estiguin erronis.

  5. Si el contribuent està separat, cal assegurar-se que l’esborrany té en compte les pensions compensatòries i anualitats per aliments satisfetes al seu excònjuge i fills.

  6. Cal comprovar que en l’esborrany s’hagin tingut en compte les deduccions per donacions o aportacions a plans de pensions.

  7. Finalment s’ha de comprovar que el domicili fiscal que li consta a l’Agència Tributària és el correcte.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:59 minuts

Errors en els esborranys de la declaració

L‘Agència Tributària està enviant escrits on comunica que la informació facilitada per Catalunya Caixa relativa als préstecs concedits per l’adquisició d’immobles potser no reflexa tots els pagaments que es van fer durant el 2011.

Aquesta incidència afecta el càlcul de l’esborrany de les declaracions d’IRPF i es pot donar el cas que l’import de la deducció sigui inferior al que seria el correcte.

Segons les dues entitats estan treballant per corregir la incidència durant aquest mes d’abril, però, si teniu un préstec de Catalunya Caixa, atenció als esborranys de les declaracions d’IRPF.

Recordeu que l’esborrany és un servei que ofereix l’Agència Tributària a partir de les dades que li proporcionen les empreses  i les entitats financeres, i que pot contenir errors, ja sigui perquè aquestes hagin proporcionat dades errònies, o perquè les dades s’hagin interpretat malament.

Albacar Riba Assessoraments

 

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:35 minuts