Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Com donar d’alta a la meva empleada de la llar

L’anterior govern, presidit per José Luís Rodriguez Zapatero, va aprovar un reial decreton es regulava el servei de la llar familiar, substituint l’anterior que datava de 1985. L’objectiu d’aquesta norma és integrar les empleades de la llar al règim general de la seguretat social. Aquesta norma estableix un període transitori fins la total equiparació l’any 2019. Hem parlat d’aquest canvi normatiu aquí i aquí.


Aquests canvis impliquen que la responsabilitat de l’alta recau sempre sobre el titular de la llar. Recordem que abans, quan era jornades parcials la responsabilitat era compartida. Per tant, quins son els passos que he de fer per donar d’alta a la seguretat social a la persona que s’ha d’encarregar de les tasques domèstiques de la meva llar:

 1. Establir les condicions
 2. Redactar el contracte de treball
 3. Donar d’alta la relació laboral a la tresoreria general de la seguretat social

Condicions de contractació

En aquest apartat hem d’aclarir quines son les condicions del contracte:

 • Salari i/o salari en espècie
 • Jornada de treball, temps complert o temps parcial
 • Durada del contracte
 • Durada del període prova
 • Condicions especials

Redactar el contracte de treball

Un cop tenim clar les condicions, podem redactar el contracte, del qual tenim dues variants en funció de si és indefinit o de durada determinada i omplir la sol·licitud d’alta a la seguretat social.

En el cas que sigui el primer treballador, també s’ha d’omplir el següent formulari d’inscripció com a ocupador.

Alta a la Seguretat Social

Anirem a les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social que tinguem més a prop, amb la següent documentació:

 • NIF titular de la llar.
 • NIF treballadora.
 • Contracte de treball signat per les dos.
 • Número de compte corrent on pagar les quotes de la seguretat social.
 • Sol·licitud d’alta a la seguretat social.

I allí ens donaran d’alta al treballador i ja estaran tots els tràmits.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:17 minuts

Integració del règim especial de treballadors de la llar

Els informem que la Llei 27/2011 estableix la integració del Règim Especial de treballadors de la Llar (REEH) de la Seguretat Social en el Règim General (RGSS) a partir del 01-01-2012.

L’esmentada integració es durà a terme mitjançant la creació del Sistema Especial per a treballadors de la Llar, de la qual destaquem els següents aspectes:

Entre 2012 i 2018 la base de cotització estarà determinada per una escala establerta per la Seguretat Social en funció de la retribució mensual percebuda i a partir de 2019 es determinarà conforme a les regles del Règim General, sense que la cotització pugui ser inferior a la base mínima que s’estableixi legalment.

El tipus de cotització per contingències comunes augmentarà progressivament des de 2012 fins a 2018 (del 22 % al 28,3% a partir de 2019)

La llei estableix un termini de 6 mesos (fins al 30-06-2012) perquè els “empleadores” i els treballadors procedents del REEH COMUNIQUIN a la Tresoreria General de la Seguretat Social el compliment de les condicions exigides per a la seva inclusió en el nou Sistema.

La falta de l’esmentada comunicació pels “empleadores”/titulars de la llar familiar comportarà que els treballadors de la llar que realitzin els seus serveis amb caràcter parcial o discontinu a un o més “empleadors” quedin exclosos del nou sistema especial, amb la conseqüent baixa en el Règim General, amb efectes d’1 de juliol de 2012. Per als treballadors de la llar que realitzin els seus serveis de manera exclusiva i permanent per a un únic “empleador”, implicarà la seva cotització al nou sistema per la base de cotització establerta en el tram superior de l’escala esmentada.

El nou sistema permet que el subsidi per incapacitat temporal, en cas de malaltia comuna o accident no laboral, s’aboni a partir del 9è dia. “L’empleador” l’abonarà del 4t al 8è dia de baixa.

De moment, no és prevista la prestació per desocupació.

Al mateix temps que el nou Sistema Especial, entrarà en vigor la nova regulació de la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar (Real Decret 1620/2011), que entre altres novetats estableix l’obligació de concertar per escrit, en tot cas, els contractes de durada determinada en que la durada sigui igual o superior a 4 setmanes, modificacions en el règim de retribucions (garantia del salari mínim interprofessional en metàl·lic i % descompte retribució en espècie, quantia pagues extres), en els horaris, temps de presència, descans entre jornades, vacances, indemnitzacions per acomiadament. La nova regulació també serà aplicable als contractes ja existents (vigents a la seva entrada en vigor) amb les particularitats que s’hi estableixen, indicant un termini per a la formalització per escrit dels mateixos, tal com s’explicava en un altre post.

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx

Atentament,

Albacar Riba Assessoraments.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:52 minuts

Canvis en el règim especial de treballadors de la llar

El 14 de novembre es va publicar el Reial Decret 1620/2011 que regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.

Es considera relació laboral especial del servei de la llar familiar les que acordin el titular de la llar familiar i l’empleat que desenvolupi tasques domèstiques en l’àmbit de la llar familiar, incloses els serveis de guarderia, jardineria i xofer.

Queden excloses les relacions laborals concertades amb tercers, amb empreses de treball temporal i les relacions d’atenció a persones en situació de dependència.

El contracte es pot celebrar per escrit o de paraula, però, és obligatori fer-ho per escrit en els casos que els contractes tinguin una durada igual o superior a quatre setmanes.

El contracte, a part dels elements essencials del contracte de treball establerts a l’article 2.2 del RD 1959/1998 de 24 de juliol, ha de tenir:

 • Prestacions salarials en espècie.
 • Duració, distribució i retribució dels temps de presència pactats, en els quals, el treballador està a disposició de la família, però sense fer treball efectiu.
 • Pernoctacions de l’empleat en el domicili familiar.

Aquesta modificació en el règim ha comportat els següents canvis:

 • Període de prova de dos mesos com a màxim.
 • El salari en espècie no podrà ser superior al 30% de les percepcions salarials.
 • El treballador tindrà dret a dos pagues extraordinàries anuals en proporció al temps treballat durant cada semestre de l’any.
 • S’ha d’entregar un rebut de salari que justificarà la seva percepció.
 • Les hores de presència no excediran les 20 hores setmanals de mitja en un mes.
 • La relació laboral es pot extingir per desistiment i s’haurà d’indemnitzar al treballador en 12 dies per any treballat en un màxim de 6 mesos
 • El preavís és de 20 dies en contractes superiors a l’any i set dies en els altres.

Tots aquests canvis ja estan en vigor i s’aplicaran als contractes ja vigents, amb l’única excepció de la indemnització, que sols s’aplicarà als contractes que s’inicien a partir de l’1 de gener.

Es disposa d’un any de termini para formalitzar-los per escrit els contractes vigents.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:25 minuts