Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

El dimecres 6 d’abril comença la campanya de la Renda de 2015 que es desenvoluparà fins el 30 de juny.

ff2Durant l’any passat, s’han introduït importants novetats: canvis en les taules, els mínims familiars i personals, el xec familiar, diferent tributació de l’estalvi…

Un d’aquests són els canvis introduït pel Real Decret-Llei 1/2015, de mesures d’ordre social,  en les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec. Des de l’1 de gener de 2015, els contribuents que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat podran minorar la quota diferencial de l’impost en les següents deduccions:

 

a) per cada descendent amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim per descendents previst a l’article 58 de la Llei, fins 1.200 euros anuals.

b) per cada ascendent amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim per ascendents previst a l’article 59 de la Llei, fins 1.200 euros anuals.

c) per ser un ascendent, o un germà orfe de pare i mare, que formi part d’una família nombrosa d’acord a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, fins 1.200 euros anuals.

En cas de famílies nombroses de categoria especial, aquesta deducció s’incrementarà en un 100%.

A partir de la publicació d’aquest Real Decret-Llei s’amplien aquestes deduccions no sols per ascendents que formin part de famílies nombroses sinó també a aquells que formin una família monoparental amb dos descendents que, entre altres requisits, depenguin i convisquin exclusivament amb aquell.

Al mateix temps, es permetrà l’aplicació d’aquestes deduccions als contribuents que percebin prestacions del sistema públic de protecció de la desocupació o pensions dels règims públics de previsió social o assimilats i tinguin un ascendent o descendent amb discapacitat al seu càrrec o formin part d’una família nombrosa o de la família monoparental assenyalada abans, i no sols als treballadors per compte propi o aliè.
aeatSabem que a ningú li agraden els impostos, però a tots ens afecten. Per això és important tenir informació i assessorament professional  per tal de saber quines són les nostres obligacions i drets amb Hisenda.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:28 minuts

Impost sobre societats 2011

Com tots el anys, al apropar-nos al juliol, arriba l’hora de declarar per la major part de societats i entitats. És l’impost sobre societats. Els canvis normatius que ens ha portat la situació econòmica ha tingut com a conseqüència que des de el 2010 fins ara a pràcticament cada Reial decret-llei que es publica hi hagi alguna modificació tributària, fet que provoca inseguretat jurídica a les empreses.

Entre les modificacions que afecten a la declaració del 2011 en referència a les petites empreses, cal assenyalar l’ampliació de l’àmbit d’aplicació del règim especial que augmenta el llindar de 8.000.000 d’euros a 10.000.000 i incrementa fins a 300.000 € el tram de base imposable al qual s’aplica el tipus del 25%.

Les principals novetats normatives que afecten a les petites empreses són les següents:

  • Deducció per despeses e inversions per habituar als empleats en les noves tecnologies.
  • Deducció per innovació tecnològica.
  • Deduccions mediambientals.
  • Llibertat d’amortització en inversions noves.
  • Tipus del 20% per micropimes.

Existeixen moltes més, però crec que aquestes són les que tenen una repercussió més directa en la majoria de petites empreses que són les formen el conglomerat empresarial del nostre entorn. Recordeu que el termini de presentació és els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la finalització del període impositiu, és a dir, i per la gran majoria d’empreses en que els hi coincideix el període impositiu amb l’any natural, la declaració s’ha de presentar entre l’1 i el 25 de juliol, per via telemàtica de manera majoritària.

Si us surt a pagar i voleu domiciliar el pagament, teniu fins al dia 20 de juliol per fer la presentació.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:10 minuts