Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

El dimecres 6 d’abril comença la campanya de la Renda de 2015 que es desenvoluparà fins el 30 de juny.

ff2Durant l’any passat, s’han introduït importants novetats: canvis en les taules, els mínims familiars i personals, el xec familiar, diferent tributació de l’estalvi…

Un d’aquests són els canvis introduït pel Real Decret-Llei 1/2015, de mesures d’ordre social,  en les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec. Des de l’1 de gener de 2015, els contribuents que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat podran minorar la quota diferencial de l’impost en les següents deduccions:

 

a) per cada descendent amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim per descendents previst a l’article 58 de la Llei, fins 1.200 euros anuals.

b) per cada ascendent amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim per ascendents previst a l’article 59 de la Llei, fins 1.200 euros anuals.

c) per ser un ascendent, o un germà orfe de pare i mare, que formi part d’una família nombrosa d’acord a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, fins 1.200 euros anuals.

En cas de famílies nombroses de categoria especial, aquesta deducció s’incrementarà en un 100%.

A partir de la publicació d’aquest Real Decret-Llei s’amplien aquestes deduccions no sols per ascendents que formin part de famílies nombroses sinó també a aquells que formin una família monoparental amb dos descendents que, entre altres requisits, depenguin i convisquin exclusivament amb aquell.

Al mateix temps, es permetrà l’aplicació d’aquestes deduccions als contribuents que percebin prestacions del sistema públic de protecció de la desocupació o pensions dels règims públics de previsió social o assimilats i tinguin un ascendent o descendent amb discapacitat al seu càrrec o formin part d’una família nombrosa o de la família monoparental assenyalada abans, i no sols als treballadors per compte propi o aliè.
aeatSabem que a ningú li agraden els impostos, però a tots ens afecten. Per això és important tenir informació i assessorament professional  per tal de saber quines són les nostres obligacions i drets amb Hisenda.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:28 minuts

Modificacions a l’IRPF establertes pel RD-llei 20/2012

El passat 14 de juliol  es va publicà el Reial Decret Llei en el que es recullen modificacions fiscals per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. S’ha parlat molt dels canvis que ha sofert un impost sobre el consum com és l’IVA, però també hi ha modificacions al que respecta als impostos sobre la renda: Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre societats.

Respecte a l’impost sobre en parlarem en una propera entrada i pel que fa a l’IRPF les modificacions són les següents:

 • Compensación adquisición vivienda: se suprime para 2012 la compensación por adquisición de vivienda habitual para los contribuyentes que la hubieran adquirido antes del 20 de enero de 2006. Recordamos que la Ley de Presupuestos de cada año determinaba el procedimiento y condiciones de percepción de las compensaciones. Sin embargo, no se ha suprimido para 2013 la deducción por adquisición de vivienda, aunque, naturalmente, esto es posible que se produzca más adelante.
 • Retenciones e ingresos a cuenta:
  • El porcentaje de retención sobre los rendimientos del trabajo derivados de cursos, conferencias, coloquios, etc. pasa, desde el 1 de septiembre próximo y definitivamente, del  15 al 19%, pero, transitoriamente, desde el 1 de septiembre próximo y hasta 31-12-2013 será el 21%. Para rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla será del 10,5%.
  • El porcentaje de retención sobre rendimientos de actividades profesionales pasa, desde el 1 de septiembre próximo y definitivamente, del 15 al 19%, pero, transitoriamente, desde el 1 de septiembre próximo y hasta 31-12-2013 será el 21%. Sin embargo, para determinadas actividades y para contribuyentes que inicien la actividad profesional, el tipo será del 9% (antes 7%). En Ceuta y Melilla estos rendimientos se retendrán al 10,5 y al 4,5%, respectivamente.
 • Los contribuyentes de este Impuesto, que cumplan los requisitos de las empresas de reducida dimensión, podrán deducir el fondo de comercio al 5% anual también en 2012 y 2013, como excepción al resto de empresas que, en esos años, solo podrán deducirlo al 1%.
 • A los contribuyentes de este Impuesto, que cumplan los requisitos de las empresas de reducida dimensión, no les será aplicable, en 2012 y 2013, el recorte en la deducción de los intangibles de vida útil indefinida, pudiendo seguir deduciéndolos al 10%.

Ja saben que per qualsevol aclariment es poden dirigir a nosaltres per qualsevol dels mitjans que posem a la seva disposició.

Albacar Riba Assessoraments.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:37 minuts

Eliminació de la compensació fiscal per deducció de l’habitatge habitual

El reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, no sols representa un canvi important en els tipus d’IVA, sinó que també ha suposat, entre altres mesures, l’eliminació de la compensació fiscal per deducció de l’habitatge habitual.

Quan es va redactar la darrera reforma de l’impost sobre la renda de les persones físiques mitjançant la Llei 35/2006 de 28 de novembre, es va eliminar els percentatges incrementats de deducció per pagaments fets per adquirir l’habitatge habitual. Per compensar aquesta eliminació es va fer una disposició transitòria per on els contribuents que havien adquirit els seus habitatges abans del 20 de gener de 2006, podien continuar deduint-se els percentatges incrementats, d’acord l’anterior llei.

Tots aquells que heu comprat el vostre habitatge habitual abans d’aquesta data, deixareu d’aplicar-vos aquesta compensació-deducció i pot arribar a suposar fins a uns 450 € anuals.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:36 minuts

Mesures tributàries contra la crisi

Els informem de les principals mesures tributàries per corregir el dèficit públic establertes en el RD-Llei 20/2011 (BOE 31-12-2011)

La deducció per inversió en habitatge habitual en l’IRPF podrà practicar-se sigui quin sigui l’import de la base imposable amb efectes des de 01-01-2011.

S’estableix un gravamen complementari en l’IRPF d’aplicació en els períodes impositius de 2012 i 2013 que afecta a la base liquidable general i a la base liquidable de l’estalvi que implica el següent increment de les retencions del treball i del capital:

 • Als rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’1 de febrer de 2012, sempre que no es tracti de rendiments corresponents al mes de gener, se’ls aplicarà un increment de la retenció per IRPF, que pot oscil·lar entre el 0,75 per a les rendes més baixes i el 7% per a les rendes superiors a 300.000 €.
 • En els períodes impositius 2012 i 2013 el percentatge dels pagaments a compte dels supòsits previstos en l’article 101 de la Llei de l’IRPF que estaven al 19% passen a ser del 21%, entre ells els procedents dels rendiments del capital mobiliari (interessos); guanys patrimonials derivats de les transmissions o reemborsaments d’accions i participacions d’institucions d’inversió col•lectiva; premis en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries; rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament de béns immobles urbans; rendiments procedents de la propietat intel•lectual, industrial, de la prestació d’assistència tècnica, de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines i del subarrendament sobre els béns anteriors; i sobre imputació de rendes per la cessió de drets d’imatge (art.92.8 Llei).
 • Durant, els períodes impositius 2012 i 2013 el percentatge de retenció dels rendiments del treball que es percebin per la condició d’administradors i membres dels consells d’administració s’eleva al 42% (abans 35%)

En la mateixa línia, des del 01-01-2012 i fins al 31-12-2013, en l’Impost de societats s’eleva el percentatge general de retenció o ingrés a compte del 19% al 21%.

Prorroga per 2012 l’aplicació del tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d’ocupació per a les microempreses en l’Impost de societats. En els períodes impositius iniciats en 2011 i 2012 s’aplicarà el tipus del 20% sobre el tram de base imposable entre 0 i 300.000 €. També prorroga per 2012 la reducció del rendiment net de les activitats econòmiques per manteniment o creació d’ocupació del 20% prevista en l’IRPF.

Prorroga fins al 31-12-2012 l’aplicació del tipus reduït del 4% de l’IVA para determinades lliuraments d’habitatges que havia previst el RD-Llei 9/2011.

Atentament,

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:39 minuts

Amortitzar hipoteca o contractar un dipòsit

Quan s’acaba l’any una de les coses que tenim que fer és repassar quines possibilitats tenim per reduir la factura fiscal de l’exercici, en un altre post ja vam parlar de diferents accions per reduir aquesta factura fiscal, avui concretarem en la possibilitat de d’aprofitar al màxim la deducció per adquisició de l’habitatge habitual.

Aquells que tenen una hipoteca per haver comprat un habitatge que sigui la seva residència habitual i a més tenen disponibilitat d’efectiu extra, hi ha la possibilitat d’amortitzar anticipadament l’esmentada hipoteca amb un bon rendiment econòmic fiscal.

Hem de tenir en compte que si l’habitatge l’hem comprat durant el 2011, la possibilitat de la deducció per habitatge està limitada als ingressos, de manera que sols els contribuents amb una base imposable inferior a 17.700 € conserven el límit màxim de 9.015 €, que es va reduint linealment fins desaparèixer al 24.100 € de base imposable.

Càlcul de la deducció

Però en fi, si sou dels afortunats fiscals que vareu comprar l’habitatge abans de 2011, en caràcter general us podeu desgravar el 15% d’un màxim de 9.015 €. És a dir, que si vau pagar quotes mensuals d’hipoteca de 600 €, us podeu desgravar 12 mesos x 600 €= 7.200 € i el 15% d’aquesta quantitat us donara la quantitat que us podeu desgravar, en aquest cas 1.080 €.

Doncs heu de tenir en compte que la llei d’IRPF us permet un màxim de 9.015, per tant per reduir la factura fiscal podeu augmentar els 7.200 € fins als 9.015 anant a l’entitat financera amb 1.815 € i fer una amortització anticipada de capital i això us augmentarà la deducció amb 272,15 €.

Amortitzar hipoteca o contractar un dipòsit al 4%.

Si teniu el dubte d’agafar el 1.815 € i anar al banc i contractar un dipòsit (ara és relativament fàcil obtenir un dipòsit al 4%), aquest ens donarà un rendiment de 72,6 € menys els impostos corresponents, obtindrem un rendiment 58,81 €, clarament inferior a la deducció que hem obtingut. A més, a l’amortitzar hipoteca tampoc pagarem els interessos corresponents. Per tant, sembla que l’aconsellable i en funció de l’interès que estem pagant, l’amortització anticipada de capital és més avantatjosa que contractar un dipòsit.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:24 minuts

Accions per rebaixar la quota de l’IRPF del 2011

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2011, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació de l’IRPF:

 • Aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a las mutualitats de previsió social i, a les primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència, amb el límit màxim conjunt deduïble de la menor de les següents quantitats: 10.000 € anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici, si té fins a 50 anys. El límit dels contribuents majors de 50 anys és de 12.500 € o el 50 %.
Preparem la campanya de la renda 2011

 • Si és propietari i té previst llogar un pis, recordi que si s’utilitza com a habitatge, i no com a oficina, tindrà dret a una reducció del rendiment net obtingut del 60%. La reducció es del
  100%, quan l’arrendatari té entre 18 i 30 anys i uns rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques en el període impositiu superiors al IPREM. No obstant, pels contractes celebrats abans del 01-01-2011 es conserva el dret a la reducció del 100% fins als 35 anys d’edat.

 • L’Amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual, i les aportacions al compte habitatge en el cas que vulgui a construir, adquirir o rehabilitar el seu primer habitatge habitual en els pròxims quatre anys, també són deduïbles amb limitacions si es té dret a la deducció per inversió en habitatge habitual.
 • Aportacions a un compte estalvi – empresa, en el cas que tingui previst muntar un negoci abans de 4 anys (Societat Nova Empresa), podent deduir el 15% de les aportacions, amb el límit de 9.000 € anuals.
 • Si ha comprat el seu habitatge amb diners deixats per un familiar, i vol aprofitar la deducció per habitatge, no oblidi documentar l’operació, per exemple amb un contracte privat i l’autoliquidació per l’Impost sobre Transmissions que està exempt de pagament

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:23 minuts

Deducció per obres de millora a l’habitatge

La recent aprovació del Reial Decret-Llei 5/2011 estableix una sèrie de mesures que modifiquen la deducció per obres de millora a l’habitatge:

Es modifica la deducció per obres de millora en l’habitatge habitual que preveu la DA Vint novena de la Llei 35/2006:

 • Requisit contribuent: base imposable inferior a 71.007,20 € / anuals (abans 53.007,20)
 • Deducció: el 20% de les quantitats satisfetes des del 07/05/2011 fins al 2012/12/31 per: (abans 10% de les quantitats satisfetes des de 14/04/2010)
 • Les obres realitzades durant aquest període (07/05/2011 a 31/12/2012) en qualsevol habitatge (abans habitatge habitual) o en l’edifici en què aquesta es trobi, sempre que tinguin per objecte la millora de l’eficiència energètica , la higiene, salut i protecció del medi ambient, la utilització d’energies renovables, la seguretat i l’estanquitat, i en particular la substitució de les instal.lacions d’electricitat, aigua, gas o altres subministraments, o afavoreixin l’accessibilitat a l’edifici o els habitatges , en els termes que preveu el Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 2009-2012,
 • Així com per les obres d’instal lació d’infraestructures de telecomunicació realitzades durant aquest període (07-05-2011 a 31/12/2012 (abans 10/04/2010 a 31/12/2012) que permetin l’accés a Internet ia serveis de televisió digital en l’habitatge habitual del contribuent.

NO deducció: les obres que es realitzin en habitatges afectes a una activitat econòmica, places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal.lacions esportives i altres elements anàlegs

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de:

a)     Quan la base imposable sigui igual o inferior a 53.007,20 € / anuals (abans 33.007,20): 6.750 € / anuals (abans 4.000)

b)    Quan la base imposable estigui compresa entre 53.007,20 i 71.007,20 euros anuals: 6.750 euros menys el resultat de multiplicar per 0,375 (abans 0,2) la diferència entre la base imposable i 53.007,20 euros anuals.

En cap cas, la base acumulada de la deducció corresponent als períodes impositius en què aquesta sigui d’aplicació podrà excedir de 20.000 € per habitatge (abans 12.000). Quan concorrin diversos propietaris amb dret a practicar la deducció respecte d’un mateix habitatge, l’esmentat límit de 20.000 euros es distribuirà entre els copropietaris en funció del seu respectiu percentatge de propietat en l’immoble.El resto del artículo sin cambios.

Nova disposició transitòria vint-i-u. Els contribuents que amb anterioritat al 07/05/2011 hagin satisfet quantitats per les que hagin tingut dret a la deducció per obres de millora en l’habitatge habitual d’acord amb la redacció original de la DA vintena novena, han d’aplicar la deducció en relació amb aquestes quantitats d’acord amb l’esmentada redacció. En cap cas, per aplicació del que disposa aquesta disposició, la base anual i la base acumulada de la deducció corresponents al conjunt d’obres de millora podran excedir dels límits establerts a la DA vint-i-nou d’aquesta Llei.

Per a qualsevol dubte o consulta poden posar-se en contacte amb el nostre despatx.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:49 minuts