Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

A partir de 2014, totes les declaracions per Internet

A partir de 2014, hisenda vol que es presentin totes les declaracions tributàries per Internet: Hisenda veta les declaracions fetes a mà dels autònoms.

Hisenda posa en marxa el PIN 24 Hores, una eina per facilitar les declaracions per internet

L’Agència Tributària és reconeguda a l’exterior pels seus avançats sistemes informàtics, que permeten que la majoria de gestions es puguin fer a través d’internet. No obstant això, encara un notable grup d’irreductibles empresaris i assalariats opta per omplir les declaracions i autoliquidacions a mà. Una cosa que té els dies comptats.

L’Agència Tributària publicarà en breu una ordre per la qual s’estableix el batejat com Pin 24 Hores, una nova eina per facilitar la gestió dels impostos a través d’internet. No obstant això, la posada en marxa del PIN 24 Hores també suposarà la prohibició expressa per als autònoms de presentar a mà les declaracions tributàries. Els assalariats, de moment, poden continuar utilitzant el llapis.

Les últimes dades d’Hisenda mostren que 230.000 dels 2,5 milions d’autònoms i petites empreses emplenen els formularis fiscals a mà. En 2014, es limitarà aquesta possibilitat a alguns pocs impostos i, partir de 2015, es prohibirà definitivament.

El nou sistema Pin 24 Hores permetrà que els autònoms accedeixin a la seu electrònica i obtinguin un codi amb el qual podran realitzar qualsevol gestió tributària. El pin estarà actiu durant 24 hores.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:56 minuts

Modificacions a l’IRPF establertes pel RD-llei 20/2012

El passat 14 de juliol  es va publicà el Reial Decret Llei en el que es recullen modificacions fiscals per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. S’ha parlat molt dels canvis que ha sofert un impost sobre el consum com és l’IVA, però també hi ha modificacions al que respecta als impostos sobre la renda: Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre societats.

Respecte a l’impost sobre en parlarem en una propera entrada i pel que fa a l’IRPF les modificacions són les següents:

 • Compensación adquisición vivienda: se suprime para 2012 la compensación por adquisición de vivienda habitual para los contribuyentes que la hubieran adquirido antes del 20 de enero de 2006. Recordamos que la Ley de Presupuestos de cada año determinaba el procedimiento y condiciones de percepción de las compensaciones. Sin embargo, no se ha suprimido para 2013 la deducción por adquisición de vivienda, aunque, naturalmente, esto es posible que se produzca más adelante.
 • Retenciones e ingresos a cuenta:
  • El porcentaje de retención sobre los rendimientos del trabajo derivados de cursos, conferencias, coloquios, etc. pasa, desde el 1 de septiembre próximo y definitivamente, del  15 al 19%, pero, transitoriamente, desde el 1 de septiembre próximo y hasta 31-12-2013 será el 21%. Para rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla será del 10,5%.
  • El porcentaje de retención sobre rendimientos de actividades profesionales pasa, desde el 1 de septiembre próximo y definitivamente, del 15 al 19%, pero, transitoriamente, desde el 1 de septiembre próximo y hasta 31-12-2013 será el 21%. Sin embargo, para determinadas actividades y para contribuyentes que inicien la actividad profesional, el tipo será del 9% (antes 7%). En Ceuta y Melilla estos rendimientos se retendrán al 10,5 y al 4,5%, respectivamente.
 • Los contribuyentes de este Impuesto, que cumplan los requisitos de las empresas de reducida dimensión, podrán deducir el fondo de comercio al 5% anual también en 2012 y 2013, como excepción al resto de empresas que, en esos años, solo podrán deducirlo al 1%.
 • A los contribuyentes de este Impuesto, que cumplan los requisitos de las empresas de reducida dimensión, no les será aplicable, en 2012 y 2013, el recorte en la deducción de los intangibles de vida útil indefinida, pudiendo seguir deduciéndolos al 10%.

Ja saben que per qualsevol aclariment es poden dirigir a nosaltres per qualsevol dels mitjans que posem a la seva disposició.

Albacar Riba Assessoraments.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:37 minuts

Patrimoni 2011

Iniciada ja la campanya de renda i patrimoni de l’exercici 2011, us passem a detallar els aspectes més importants de l’impost del patrimoni:

A) GENERALITATS:

L’impost sobre el patrimoni és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava el patrimoni net de les persones físiques.

Constitueix el patrimoni net de la persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels que la mateixa sigui titular, amb deducció de les càrregues i gravàmens que disminueixin el seu valor, així com dels deutes i obligacions personals de les que el seu titular hagi de respondre.

L’impost sobre el patrimoni s’aplica en tot el territori nacional, sense perjudici dels règims tributaris forals de concert i conveni econòmic vigents als Territoris Històrics del País Basc i de la Comunitat Foral de Navarra, respectivament.

L’impost sobre el patrimoni és un impost el rendiment està cedit en la seva totalitat a les comunitats autònomes.

Com a conseqüència de la cessió, les comunitats autònomes poden assumir competències normatives sobre el mínim exempt, tipus de gravamen i deduccions i bonificacions de la quota.

Les deduccions i bonificacions aprovades per les comunitats autònomes són, en tot cas, compatibles amb les establertes en la normativa estatal reguladora de l’impost i no poden suposar una modificació d’aquestes. Aquestes deduccions o bonificacions autonòmiques que s’apliquen amb posterioritat a les regulades per la normativa de l’Estat.

Si les comunitats autònomes no feu ús de les competències normatives sobre aquest impost, s’aplicarà, si no, la normativa de l’Estat.

L’impost sobre el patrimoni es merita el dia 31 de desembre de cada any i afecta al patrimoni del qual sigui titular el subjecte passiu en aquesta data. En conseqüència, en aquest impost no existeix un període impositiu pròpiament dit. Així, la mort d’una persona un dia diferent del 31 de desembre determina que l’impost no es meriti en aquest exercici.

B) Subjectes passius

Subjectes passius per obligació personal.

Amb caràcter general, estos contribuents han de declarar el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què siguin titulars el 31 de desembre, amb independència del lloc on estiguin situats els béns o puguin exercitar els drets, amb deducció de les càrregues i gravàmens de naturalesa real que disminueixin el valor dels respectius béns i drets, així com dels deutes i obligacions personals de les quals hagi de respondre el declarant.

Aquests contribuents són:

Les persones físiques que tenen la residència habitual en territori espanyol.

Han de declarar el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què siguin titulars a 31 de desembre, amb independència del lloc on estiguin situats els béns o puguin exercitar els drets.

No obstant això, quan un resident en territori espanyol passi a tenir la residència en un altre país podrà optar per seguir tributant per obligació personal a Espanya.

Aquesta opció s’ha de manifestar en la presentació de la declaració per obligació personal del primer exercici en què hagi deixat de ser resident en territori espanyol.

Les persones físiques de nacionalitat espanyola, així com el seu cònjuge no separat legalment i els fills menors d’edat, que tinguin la residència habitual a l’estranger per la seva condició de:

a) Membres de missions diplomàtiques espanyoles, ja sigui com cap de la missió, com a membres del personal diplomàtic, administratiu, tècnic o de serveis de la mateixa.

b) Membres de les oficines consulars espanyoles, ja sigui com cap de les mateixes o com funcionari o personal de serveis que hi estan adscrits, amb excepció dels Vicecónsuls els honoraris o agents consulars honoraris i del personal dependent dels mateixos.

c) Titulars de càrrec o ocupació oficial de l’Estat espanyol com a membres de les delegacions i representacions permanents acreditades davant organismes internacionals o que formin part de delegacions o missions d’observadors a l’estranger.

d) Funcionaris en actiu que exerceixin a l’estranger càrrec o ocupació oficial que no tingui caràcter diplomàtic o consular.

No obstant això, les persones anteriorment relacionades no estan subjectes al’impost per obligació personal quan, no sent funcionaris públics en actiu o titulars de càrrec o ocupació oficial, ja tinguin la residència habitual a l’estranger amb anterioritat a l’adquisició de qualsevol de les condicions enumerades anteriorment.

En el cas dels cònjuges no separats legalment i els fills menors d’edat, no estaran subjectes a l’Impost per obligació personal quan ja tinguin la residència habitual en l’estranger amb anterioritat a l’adquisició pel cònjuge, el pare o la mare, de qualsevol de les condicions enumerades en les lletres a) a d) anteriors.

Subjectes passius per obligació real.

Aquests contribuents hauran de declarar, exclusivament, els béns i drets de què siguin titulars a 31 de desembre, quan aquests estiguin situats, es puguin exercitar o haguéssin de complir en territori espanyol, amb deducció de les càrregues i gravàmens de naturalesa real que afectin aquests béns o drets, així com dels deutes per capitals invertits en els mateixos.

Aquests contribuents són:

– Les persones físiques que no tinguin la residència habitual a Espanya i siguin titulars de béns o drets que estiguin situats, es puguin exercir o s’hagin de complir en territori espanyol.

– Els persones físiques que hagin adquirit la residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol per motius de treball i que, a l’empara del que preveu la Llei de l’IRPF, hagin optat per tributar per l’impost sobre la renda de no residents.

Els subjectes passius no residents en territori espanyol estan obligats a nomenar una persona física o jurídica amb residència a Espanya perquè els representi davant l’Administració tributària en relació amb les seves obligacions per aquest impost, quan operin per mediació d’un establiment permanent o quan per la quantia i característiques del patrimoni situat en territori espanyol ho requereixi l’Administració tributària, ia comunicar el nomenament.

C) Base imposable i EXEMPCIONS

S’eleva el límit de l’exempció de l’habitatge habitual de 150.253,03 euros fins a un import màxim de 300.000 euros.

En el supòsit de subjectes passius per obligació personal de contribuir residents en alguna comunitat autònoma:

La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la Comunitat Autònoma i si no n’hi en 700.000 euros.

En el cas de subjectes passius no residents que tributin per obligació personal, i per als subjectes passius sotmesos a obligació real de contribuir, s’aplicarà una reducció de 700.000 euros.

D) OBLIGACIÓ DE DECLARAR, TERMINIS I FORMA DE PRESENTACIÓ

Per a tots els subjectes passius (persones físiques per obligació personal o real) en què concórrega alguna de les circumstàncies:

– La seva quota tributària, determinada d’acord amb les normes reguladores d’aquest impost, i un cop aplicades les deduccions o bonificacions que siguin procedents, resulti per ingressar, o

– Quan, no donant-se l’anterior circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat ¬ minat d’acord amb les normes reguladores de l’impost, sigui superior a 2.000.000 euros.

A l’efecte de l’aplicació d’aquest segon límit, s’han de tenir en compte tots els béns i drets del subjecte passiu, estiguin o no exempts de l’impost, computats sense considerar les càrregues i gravàmens que disminueixin el valor dels mateixos, ni tampoc els deutes o obligacions personals de què hagi de respondre el subjecte passiu.

Les persones mortes l’any 2011 en qualsevol dia anterior al 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost

El termini de presentació de les autoliquidacions de l’impost sobre el patrimoni d’any 2011, és el mateix per a totes, independentment de la seva resultat (a ingressar o negativa).

Aquest termini és el comprès entre els dies 3 de maig i 2 de juliol de 2012, ambdós inclosos.

No obstant, si el resultat de la declaració és per ingressar i el seu pagament es domicilia en compte, la presentació no podrà realitzar amb posterioritat al dia 27 de juny de 2012.

Les declaracions de l’impost sobre el patrimoni s’han de presentar de forma obligatòria per via telemàtica a través d’Internet. Els subjectes passius que presentin la declaració corresponent a aquest impost també hauran de presentar per via telemàtica (Internet o telefònica) la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques o l’esborrany de la mateixa, segons escaigui.

La presentació es pot realitzar mitjançant el sistema de signatura electrònica, ja sigui la incorporada al document nacional d’identitat (DNI) electrònic o la basada en certificats electrònics, o utilitzant el número de referència (ren) de l’esborrany o de les dades fiscals de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

ANNEX: En aquest enllaç hi ha un quadre resum publicat per hisenda sobre les matèries que afecten a  aquest impost i regulades per cada comunitat autònoma.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 6:03 minuts

Esborranys renda 2011

Ja iniciada la campanya de renda i patrimoni de l’exercici 2011, volem insistir sobre els errors més comuns dels esborranys que emet l’Agència Tributària per tal de tenir-los presents i alertar als nostres clients:

 1. Catalunya Caixa i Caixabanc han tramés malament a l’Agència Tributària alguna informació que afecta a les declaracions de renda i del patrimoni dels seus clients, per la qual cosa s’han de revisar els imports consignats en els esborranys, ja que poden ser erronis.

 2. Si es va adquirir l’habitatge habitual abans del 20 de gener de 2006 i s’està utilitzant finançament aliè, s’ha de verificar que estigui calculada la compensació fiscal per no perdre els percentatges de deducció incrementats a què tenia dret amb la normativa anterior.

 3. Si durant l’any 2011 es va produir el naixement o l’adopció d’algun fill, s’ha de comprovar que aquest fet aparegui reflectit com un major mínim per descendents.

 4. S’han de comprovar les imputacions immobiliàries, ja que l’Agència Tributària pren les dades del Cadastre i pot ser que aquests no estiguin actualitzades o estiguin erronis.

 5. Si el contribuent està separat, cal assegurar-se que l’esborrany té en compte les pensions compensatòries i anualitats per aliments satisfetes al seu excònjuge i fills.

 6. Cal comprovar que en l’esborrany s’hagin tingut en compte les deduccions per donacions o aportacions a plans de pensions.

 7. Finalment s’ha de comprovar que el domicili fiscal que li consta a l’Agència Tributària és el correcte.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:59 minuts