Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Canvis en el règim especial de treballadors de la llar

El 14 de novembre es va publicar el Reial Decret 1620/2011 que regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.

Es considera relació laboral especial del servei de la llar familiar les que acordin el titular de la llar familiar i l’empleat que desenvolupi tasques domèstiques en l’àmbit de la llar familiar, incloses els serveis de guarderia, jardineria i xofer.

Queden excloses les relacions laborals concertades amb tercers, amb empreses de treball temporal i les relacions d’atenció a persones en situació de dependència.

El contracte es pot celebrar per escrit o de paraula, però, és obligatori fer-ho per escrit en els casos que els contractes tinguin una durada igual o superior a quatre setmanes.

El contracte, a part dels elements essencials del contracte de treball establerts a l’article 2.2 del RD 1959/1998 de 24 de juliol, ha de tenir:

 • Prestacions salarials en espècie.
 • Duració, distribució i retribució dels temps de presència pactats, en els quals, el treballador està a disposició de la família, però sense fer treball efectiu.
 • Pernoctacions de l’empleat en el domicili familiar.

Aquesta modificació en el règim ha comportat els següents canvis:

 • Període de prova de dos mesos com a màxim.
 • El salari en espècie no podrà ser superior al 30% de les percepcions salarials.
 • El treballador tindrà dret a dos pagues extraordinàries anuals en proporció al temps treballat durant cada semestre de l’any.
 • S’ha d’entregar un rebut de salari que justificarà la seva percepció.
 • Les hores de presència no excediran les 20 hores setmanals de mitja en un mes.
 • La relació laboral es pot extingir per desistiment i s’haurà d’indemnitzar al treballador en 12 dies per any treballat en un màxim de 6 mesos
 • El preavís és de 20 dies en contractes superiors a l’any i set dies en els altres.

Tots aquests canvis ja estan en vigor i s’aplicaran als contractes ja vigents, amb l’única excepció de la indemnització, que sols s’aplicarà als contractes que s’inicien a partir de l’1 de gener.

Es disposa d’un any de termini para formalitzar-los per escrit els contractes vigents.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:25 minuts

Novetats en la contractació laboral

A continuació els informem de les novetats en la contractació laboral previstes en el Reial Decret-Llei 10/2011 de mesures urgents per a la promoció de l’ocupació dels joves i el foment de l’estabilitat en l’ocupació, que s’apliquen des del 31-08-2011:

 • Es suspèn, durant el període dels dos anys (fins 31-08-2013), l’aplicació de la regla que limita l’encadenament de contractes temporals, i per tant es suspèn la regla que permetia adquirir la condició de treballador fix a qui hagués encadenat contractes temporals en determinats terminis i condicions (superaven els 24 mesos en un període de 30)
 • S’estableix un nou contracte per a la formació i l’aprenentatge que té per objecte la qualificació professional dels treballadors en un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu. Es preveuen reduccions en la cotització a la seguretat social quan es compleixin determinats requisits d’edat i plantilla i també per a quan aquests nous contractes es transformin en indefinits.
 • Amplia els terminis perquè els contractes temporals puguin convertir-se en contractes de foment de la contractació indefinida previstos en la DA Primera de la Llei 12/2001:

Els contractes temporals, inclosos els contractes formatius, celebrats abans del 28-08-2011, que es transformin en contracte de foment de la contractació indefinida abans del 31-12-2011.

Els contractes temporals, inclosos els contractes formatius, celebrats a partir del 28-08-2011, que es transformin en contracte de foment de la contractació indefinida abans del 31-12-2012, sempre que la durada dels mateixos no hagi superat els 6 mesos. Aquesta durada màxima no s’aplica als contractes formatius.

 • A més, en matèria d’acomiadament, als contractes indefinits celebrats a partir del 01-01-2012, el FOGASA no es farà càrrec de part de la indemnització (8 dies de salari per any) en les extincions per les causes previstes a l’art.52 de l’Estatut dels Treballadors (acomiadament objectiu) reconegudes per l’empresari o declarades judicialment com a improcedents.

Per qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.

Albacar Riba Assessoraments


Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:24 minuts