Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Resum del Pla General de Control Tributari 2013

Em de trobar el tresor dels piratesUs informem que està disponible la Resolució de 8 de març de 2013, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2013.
Les principals àrees de risc i els criteris bàsics de desenvolupament del Pla General de Control Tributari són els següents:
En l’àmbit específic de la lluita contra el frau, les actuacions de prevenció i control més rellevants es desenvoluparan en tres grans àrees: comprovació i investigació del frau tributari i duaner, control del frau en fase recaptatòria, col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes.
Sense perjudici de les actuacions i sectors d’actuació prioritària que s’enuncien en aquestes directrius, és important ressaltar que l’Agència Tributària continuarà donant la màxima prioritat a les actuacions de col·laboració amb els òrgans judicials, ministeri fiscal i l’òrgan competent per a la repressió del blanqueig de capitals (SEPBLAC), a través d’actuacions d’auxili judicial, peritatges o intercanvi d’informació.
Són àrees d’actuació preferent de la comprovació i investigació del frau, l’obtenció d’informació, l’economia submergida, la fiscalitat internacional, la planificació fiscal agressiva, el frau organitzat, la prestació de serveis personals d’alt valor, el control sobre operacions, règims i sectors específics, els productes objecte d’impostos especials, el control duaner i la prevenció i repressió del contraban, narcotràfic i blanqueig de capitals.
En el marc dels seus plans de control, l’Agència Tributària analitzarà si els contribuents que s’han acollit a processos de regularització voluntària de la seva situació tributària, ja siguin aquests ordinaris o extraordinaris, s’han ajustat a la finalitat prevista a la normativa reguladora d’aquests processos. Així mateix, la informació obtinguda en aquests processos serà cedida a les comunitats autònomes quan sigui d’interès per a la gestió dels tributs respecte dels quals siguin competents.
Com a actuacions de caràcter preventiu, es continuarà posant èmfasi en l’obtenció d’informació amb transcendència tributària. Sense perjudici de les actuacions ordinàries de captació selectiva d’informació, es posarà l’accent en la subscripció i execució efectiva d’acords d’intercanvi d’informació amb altres administracions, tant nacionals com internacionals.
En l’àmbit internacional, l’Agència Tributària continuarà exercint un paper actiu en l’intercanvi d’informació amb altres administracions tributàries en el marc dels acords d’intercanvi d’informació subscrits per l’Agència Tributària o de les clàusules d’intercanvi d’informació incloses en els convenis per evitar la doble imposició subscrits pel Regne d’Espanya, amb la finalitat d’obtenir informació que permeti el descobriment de patrimonis i fonts de rendes radicats en territoris qualificats tradicionalment com territoris de baixa tributació o paradisos fiscals o, si no, denunciar la seva falta de compliment.
En l’àmbit nacional, s’intensificarà la col·laboració amb altres administracions estatals, autonòmiques i locals en recerca de la informació per elles obtinguda en l’exercici de les seves competències que tingui transcendència per a la gestió dels tributs que realitza l’Agència Tributària i, sobretot, per la seva tasca de lluita contra el frau i l’economia submergida.
En l’àmbit del control extensiu-aquell que s’exerceix sobre la generalitat dels obligats tributaris partint de la informació de què disposa l’Agència Tributària-es potenciarà la selecció centralitzada i es concentrarà el control sobre determinats contribuents o activitats econòmiques en unitats especialitzades.
S’intensificarà la lluita contra l’economia submergida i la presència dels òrgans de control al carrer per a la realització de controls massius i actuacions de captació d’informació presencials sobre activitats econòmiques obertes al públic, recintes duaners i establiments autoritzats. Continuaran les actuacions presencials dirigides a la detecció de lloguers no declarats. Nou el 2013 serà l’anàlisi de les denúncies que es puguin presentar per incompliment de la limitació de pagaments en efectiu per import superior a 2.500 euros introduïda per la Llei 7/2012.
Així mateix, es potenciarà la lluita contra l’evasió fiscal internacional en línia amb les més modernes directrius de les organitzacions internacionals de les quals Espanya i l’Agència Tributària formen part, com la Unió Europea, OCDE, el G-20 i el Consell d’Europa. Per això, l’Agència Tributària crearà el 2013 una Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional destinada a planificar centralitzadament les actuacions a realitza establir criteris uniformes d’actuació i mètodes de treball comuns a les unitats amb competència inspectora. Es prestarà especial atenció a la tributació dels grups empresarials multinacionals, a la comprovació dels preus de transferència, en particular a l’exportació d’intangibles.
S’iniciarà el 2013 la verificació del correcte emplenament de la nova declaració informativa de béns i drets situats a l’estranger.
I continuarà el control de la utilització d’esquemes de planificació fiscal agressiva per entitats residents, com la utilització indeguda de fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, la deducció artificiosa de despeses financeres o l’aprofitament indegut de pèrdues o bases imposables negatives.
Seguiran sent prioritàries les actuacions d’investigació contra les trames organitzades de frau tributari, duaner, contraban i blanqueig de capitals, especialment les relacionades amb la introducció en territori duaner comunitari de mercaderies procedents de països asiàtics. El 2013 es realitzarà un especial seguiment del compliment per les empreses subcontractistes de les previsions introduïdes per la Llei 7/2012.
Les activitats professionals segueixen sent objecte d’atenció preferent així com la comprovació conjunta de grups familiars i societats en què participen. Serà nova el 2013 la comprovació de les activitats de joc «on line», el control de la tributació dels premis i la investigació de les activitats de comerç electrònic.
En l’àmbit dels productes subjectes a impostos especials s’iniciarà el control de la circulació dins del territori nacional sota el nou model de control de la circulació intracomunitària.
En el control duaner es reforçaran els controls sobre la importació i exportació de mercaderies subjectes a controls addicionals i el control de moviment d’efectiu per viatgers.
Finalment, en relació al control en fase recaptadora-aquell encaminat a aconseguir l’ingrés efectiu dels crèdits tributaris i altres cobraments de dret públic no ingressats en període voluntari-l’accent es posarà en el control de les formes més greus de frau recaptatori i en la millora de l’eficàcia recaptatòria dels deutes de delictes fiscals aprofitant les noves possibilitats que atorga la Llei 7/2012
L’Agència Tributària continua el seu camí per localitzar i perseguir el frau, tot i que es possible que millor seria establir polítiques d’autocontrol i educació tributària, aixó com de respecte als iguals. L’exemple que donen ells també seria un camí per reduir el frau fiscal.

 

 

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 4:25 minuts

Terminis de renúncia als mòduls pel 2013

Termini de renúncia als mòduls

El termini de renúncia al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i de revocació de la renúncia per al’any 2013 és des del 01/12/2012 fins al 31/12/2012.
Tanmateix, també s’entén efectuada la renúncia quan es presenti en el termini reglamentari la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l’any natural en què hagi de tenir efectes en la forma disposada per l’estimació directa, es a dir, si presentem la primera declaració de l’exercici pel mètode d’estimació directa, s’entendrà efectuada la renúncia.
En el supòsit d’inici d’activitat, s’entén efectuada la renúncia quan s’efectuï en el termini reglamentari el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre d’exercici de l’activitat en la forma disposada per l’estimació directa.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:31 minuts

Limitació als pagaments en efectiu superiors a 2.500€

Abans d’ahir es va publicar la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

En aquesta norma es contemplen, en primer lloc, algunes mesures que connecten amb la Declaració Tributària Especial, el termini de presentació finalitza el proper 30 de novembre.

En aquest sentit s’estableix una nova obligació d’informació de béns i drets situats a l’estranger, que s’haurà de presentar ja el 2013 pel que fa als béns i drets de què siguem titulars el 2012. A aquesta obligació es lliguen fortes sancions.

El descobriment de béns o drets respecte dels quals no s’hagi complert amb l’obligació d’informar segons el que preveu el paràgraf anterior i, el que és més important, sense que la demostració que es van adquirir en període prescrit pugui impedir que s’imputi el seu valor d’adquisició a l’últim període entre els no prescrits per al contribuent. Només en el cas que es demostri que els béns o drets es van adquirir amb rendes declarades, o amb les obtingudes en un període impositiu en què no fos subjecte passiu d’aquests impostos, s’evitarà la liquidació administrativa.

També en aquests casos es preveu una sanció especial, del 150%, sobre la quota liquidada per aquest concepte.

En segon lloc, és nova la limitació, de caràcter general, als pagaments en efectiu corresponents a operacions a partir de 2.500 euros quan en les mateixes almenys una de les parts és un empresari o professional. Aquesta limitació es reforça amb l’establiment d’un règim sancionador amb exempció de responsabilitat per la part denunciant. Aquesta limitació no entra en vigor immediatament, sinó als 20 dies de la publicació de la llei.

En tercer lloc, s’exclouen del règim d’estimació objectiva en l’IRPF i, per tant, del règim simplificat d’IVA (mòduls) a les activitats respecte de les quals s’estableix obligació de retenir sobre els rendiments íntegres de les mateixes i els epígrafs són els que preveu l’article 95.6.2n. º del Reglament de l’IRPF, quan els rendiments íntegres d’aquestes, l’any anterior, que procedeixi de persones físiques empresaris o professionals o d’entitats superin determinats paràmetres, excloent a les activitats classificades en l’IAE en l’apartat 7. Transports i comunicacions.

En quart lloc, respecte a l’IVA, cal destacar un nou supòsit d’inversió del subjecte passiu, en el cas d’execucions d’obra, amb o sense aportació de materials, així com les cessions de personal per a la seva realització, conseqüència de contractes directament formalitzats entre promotor i contractista que tinguin per objecte la urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificacions, estenent la mesura a supòsits en què els destinataris siguin al seu torn el contractista principal o altres subcontractistes.

En cinquè lloc, hem de felicitar-nos que es modifiqui la sempre problemàtica norma que conté l’article 108 de la Llei del mercat de valors, per la qual es feia tributar en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats a les transmissions de participacions en entitats, que suposaren la translació del control de les mateixes, l’actiu estigués compost, en més d’un 50%, per immobles. Després d’aquesta modificació, només en cas que s’intenti eludir l’IVA o l’impost sobre transmissions entrarà en vigor la norma. Es considera que s’intenta eludir un d’aquests tributs i, en conseqüència, se sotmet plenament l’operació a què sigui procedent, quan els immobles de les entitats les participacions es transmeten no estiguin afectes a una activitat econòmica.

Finalment, la nova norma desplega una plèiade de mesures aplicables als processos concursals, modificacions en la regulació de la responsabilitat tributària, reforçament de la possibilitat d’adoptar mesures cautelars, establiment de noves sancions o increment de les existents, aclariment en determinats supòsits del còmput dels terminis de prescripció i, en definitiva, tot el orientat a l’assegurament de la recaptació dels deutes tributaris.

L’entrada en vigor d’aquestes modificacions es produeix demà, dia 31 d’octubre, amb l’excepció ja esmentada per la limitació de pagaments en efectiu i amb la nova restricció a l’aplicació del règim de mòduls (el 2013)

Esperant que aquesta informació et sigui útil, t’envio una cordial salutació,

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:50 minuts

Modificacions a l’IRPF establertes pel RD-llei 20/2012

El passat 14 de juliol  es va publicà el Reial Decret Llei en el que es recullen modificacions fiscals per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. S’ha parlat molt dels canvis que ha sofert un impost sobre el consum com és l’IVA, però també hi ha modificacions al que respecta als impostos sobre la renda: Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre societats.

Respecte a l’impost sobre en parlarem en una propera entrada i pel que fa a l’IRPF les modificacions són les següents:

 • Compensación adquisición vivienda: se suprime para 2012 la compensación por adquisición de vivienda habitual para los contribuyentes que la hubieran adquirido antes del 20 de enero de 2006. Recordamos que la Ley de Presupuestos de cada año determinaba el procedimiento y condiciones de percepción de las compensaciones. Sin embargo, no se ha suprimido para 2013 la deducción por adquisición de vivienda, aunque, naturalmente, esto es posible que se produzca más adelante.
 • Retenciones e ingresos a cuenta:
  • El porcentaje de retención sobre los rendimientos del trabajo derivados de cursos, conferencias, coloquios, etc. pasa, desde el 1 de septiembre próximo y definitivamente, del  15 al 19%, pero, transitoriamente, desde el 1 de septiembre próximo y hasta 31-12-2013 será el 21%. Para rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla será del 10,5%.
  • El porcentaje de retención sobre rendimientos de actividades profesionales pasa, desde el 1 de septiembre próximo y definitivamente, del 15 al 19%, pero, transitoriamente, desde el 1 de septiembre próximo y hasta 31-12-2013 será el 21%. Sin embargo, para determinadas actividades y para contribuyentes que inicien la actividad profesional, el tipo será del 9% (antes 7%). En Ceuta y Melilla estos rendimientos se retendrán al 10,5 y al 4,5%, respectivamente.
 • Los contribuyentes de este Impuesto, que cumplan los requisitos de las empresas de reducida dimensión, podrán deducir el fondo de comercio al 5% anual también en 2012 y 2013, como excepción al resto de empresas que, en esos años, solo podrán deducirlo al 1%.
 • A los contribuyentes de este Impuesto, que cumplan los requisitos de las empresas de reducida dimensión, no les será aplicable, en 2012 y 2013, el recorte en la deducción de los intangibles de vida útil indefinida, pudiendo seguir deduciéndolos al 10%.

Ja saben que per qualsevol aclariment es poden dirigir a nosaltres per qualsevol dels mitjans que posem a la seva disposició.

Albacar Riba Assessoraments.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:37 minuts

Aclariments respecte al nou IVA

El passat 6 d’agost, s’ha publicat la resolució de 2 d’agost de 2012, de la Direcció General de tributs, sobre el tipus impositiu aplicable a determinades entregues de béns i prestacions de serveis en l’impost sobre el valor afegit.

Si vols accedir al text íntegre d’aquesta disposició, fes clic aquí.

Amb aquesta Resolució, la DGT aclareix algunes operacions a les quals s’apliquen els nous tipus i, també, torna a reiterar els criteris, que coneixem per les consultes emeses anteriorment, sobre la meritació de l’IVA que tenen interès quan canvien els tipus.

Per exemple, s’aclareix el següent:

 • A partir l’1 de setembre tributarà al tipus general (abans al 4%), entre d’altres: el material didàctic d’ús escolar com puzles o mecanos de construcció, el material d’ús escolar com portallapis, agendes, compassos, paper per a manualitats, plastilina o llapis de cera, quaderns d’espiral, rotlles de plàstic per folrar llibres i material escolar complementari com motxilles infantils i juvenils escolars.
 • Els serveis mixtos d’hostaleria tributaran a tipus general, posant com a exemple els següents: els serveis de discoteca, sopar espectacle o cafès-concert i, també, discoteques, sopar espectacle, piscina, balneari o utilització de camps esportius prestats per hotels als seus clients , sempre que no tinguin caràcter accessori i es facturin de forma independent. No obstant això, tributaran al 10% els serveis d’hostaleria, en locals on se celebren espectacles, quan es realitzin en hores en què no tinguin lloc aquests espectacles.
 • Passaran al tipus general els serveis prestats a persones físiques que practiquin l’esport o l’educació física (exclosos aquells que estiguin exempts) com serveis de clubs nàutics, activitats relacionades amb l’esport d’aventura com el trekking o el ràfting, l’ús de camps de golf o pistes de tennis o pàdel, piscines, classes d’aeròbic o lloguer d’equips per a la pràctica esportiva.
 • També tributaran al 21% els serveis prestats per professionals mèdics no exempts: depilació làser, cirurgia estètica, tractaments per aprimar, massatges de fisioterapeutes, tot això realitzat al marge del servei mèdic de diagnòstic, prevenció o tractament de malalties. També tributaran a tipus general els serveis prestats per veterinaris al marge dels efectuats per ramaders.

Es confirma, així mateix, que el lliurament d’habitatges seguirà tributant al 4% fins a 31 de desembre de 2012.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:31 minuts

Qüestions operatives del nou tipus d’IVA

Tot i que tenim una experiència recent en un canvi de tipus d’IVA, sempre és bo recordar alguns dels conceptes clau alhora de resoldre qüestions relatives a l’operativa del canvi.

A part de la pujada de tipus del 8% al 10% i del 18% al 21%, em de tenir en compte que alguns productes i serveis passaran del 8% al 21%, fet que suposa un increment impositiu important per productes com flors i plantes ornamentals, serveis ‘mixtes’ d’hostaleria, assistència sanitària, dental i cures termals i perruqueries, entre d’altres.

Facturació i meritació

El tipus impositiu aplicable a cada operació, és el vigent en el moment de la meritació. Per tant, el tipus impositiu és independent de la data d’expedició de la factura. El moment de la meritació es produeix en el moment en què es posi a disposició o quan es faci l’entrega del bé. En el cas de la prestació de serveis la meritació es demostra en mitjans de proba admesos en dret (albarans, partes, justificants…) i si no els hi ha la meritació coincideix amb la factura.

Per tant, a les factures emeses a partir del primer dia de setembre d’operacions realitzades abans del 31 d’agost s’ha d’aplicar el tipus antic, sempre indicant la data de meritació (a part de la data de facturació).

Pagaments anticipats

En el cas que es realitzin pagaments a compte, anteriors a l’1 de setembre, el tipus impositiu serà el vigent en el moment en què es facin efectius aquests pagaments. En cap cas serà objecte de modificació posterior quan les operacions s’efectuïn amb posterioritat i Sempre que els béns i serveis es detallin en el moment que es realitzi el pagament a compte.

Tracte successiu

En les operacions de tracte successiu (subministraments, prestació de serveis i arrendaments) la meritació es produeix en el moment en què resulti exigible la part del preu que comprengui cada percepció.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:15 minuts

La nova modificació/pujada de l’IVA

Com quasi tothom sabrà, amb efectes de l’1 de setembre de 2012 hi ha modificacions importants respecte a l’impost sobre el valor afegit segons ha dictat el reial decret llei 20/2012. El síntesi i el que afecta a aquest impost:

 • Concepte de lliurament de béns en execucions d’obra (art. 8. 2, 1 º de la LIVA): Perquè una execució d’obra que tingui per objecte la construcció o rehabilitació d’una edificació sigui considerada un lliurament de béns l’empresari que executa la obra ha d’aportar els materials i el cost dels mateixos ha d’excedir del 40% de la BI (anteriorment el cost dels materials havia de passar del 33%).
 • Tipus impositiu general (art. 90. Un de la LIVA): s’eleva del 18 al 21%.
 • Tipus impositius reduïts (article 91 de la LIVA): s’eleva el tipus reduït del 8 al 10% i es reclassifiquen determinats productes i serveis passant a tributar al 21%. En aquest enllaç hi ha un quadre resum comparatiu dels tipus impositius fins al 31 d’agost de 2012 ja l’1 de setembre de 2012.
 • Compensacions a preu fet en el règim especial de l’agricultura, Ramaderia i Pesca (art. 130. Cinc de la LIVA): s’eleva l’import de la compensació, quedant establerta en els següents imports:
  • 12% (anteriorment 10%) en els lliuraments de productes naturals obtinguts en les explotacions agrícoles o forestals i en els serveis accessoris d’aquestes.
  • 10,5% (anteriorment 8,5%) en els lliuraments de productes naturals obtinguts en explotacions ramaderes o pesqueres i en els serveis de caràcter accessori d’aquestes.
 • Tipus del règim especial del recàrrec d’equivalència (art. 161 de la LIVA): s’eleva només l’import dels tipus als quals tributen els lliuraments de béns rebudes del tipus general i del reduït, queden establides en els següents imports:
  • Amb caràcter general: 5,2% (anteriorment 4%)
  • Lliuraments a tipus reduït: 1,4% (anteriorment 1%).
  • Lliuraments a tipus superreduït: 0,50%.
  • Lliuraments subjectes a IE sobre les labors del tabac: 1,75%.
 • Règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, (art. 135 de la LIVA): Es modifica aquest article que regula l’àmbit material al qual s’aplica el règim especial, és a dir delimita les operacions realitzades per els revenedors respecte de les que podran aplicar aquest règim. Es mantenen els tres grups de lliuraments de béns que venien recollits fins ara, si bé es modifica l’últim d’ells referit als objectes d’art, a partir de l’1 de setembre de 2012, motivat perquè s’ha modificat també el tipus impositiu aplicable a les importacions d’objectes d’art, qualsevol que sigui l’importador d’aquests, i els lliuraments d’objectes d’art realitzades pels seus autors i drethavents i per empresaris o professionals diferents dels revenedors d’objectes d’art a què es refereix l’article 136, quan tinguin dret a deduir íntegrament l’IVA suportat per repercussió directa o satisfet en l’adquisició o importació del mateix bé (el tipus impositiu passa del 8% al 21%). En desaparèixer el tipus reduït fa que s’hagi de modificar també l’article 135.Uno.3 de la Llei, si bé s’ha limitat el subjectiu dels empresaris o professionals. D’aquesta forma el règim especial, a més de la resta de supòsits que recull el precepte (números 1 i 2 de l’apartat u) és aplicable pels revenedors respecte d’aquelles entregues d’objectes d’art adquirits a empresaris o professionals que siguin autors o drethavents dels mateixos (fins el 31 d’agost de 2012 serà aplicable a tots els béns respecte dels quals el distribuïdor els adquireixi al tipus reduït del 8%).

En pròxims articles, explicarem amb més detalls algun dels punts més conflictius del reial decret que afecten a l’IVA.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:19 minuts

Eliminació de la compensació fiscal per deducció de l’habitatge habitual

El reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, no sols representa un canvi important en els tipus d’IVA, sinó que també ha suposat, entre altres mesures, l’eliminació de la compensació fiscal per deducció de l’habitatge habitual.

Quan es va redactar la darrera reforma de l’impost sobre la renda de les persones físiques mitjançant la Llei 35/2006 de 28 de novembre, es va eliminar els percentatges incrementats de deducció per pagaments fets per adquirir l’habitatge habitual. Per compensar aquesta eliminació es va fer una disposició transitòria per on els contribuents que havien adquirit els seus habitatges abans del 20 de gener de 2006, podien continuar deduint-se els percentatges incrementats, d’acord l’anterior llei.

Tots aquells que heu comprat el vostre habitatge habitual abans d’aquesta data, deixareu d’aplicar-vos aquesta compensació-deducció i pot arribar a suposar fins a uns 450 € anuals.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:36 minuts

Retribucions d’un gerent amb càrrec d’administrador

Ha sortir publicada una consulta vinculant que tracta de la deduïbilitat d’un gerent que és al mateix temps, administrador amb càrrec gratuït.

La consulta considera que les funcions de gerència (relació laboral) són bàsicament les mateixes que les del administrador, i per tant, s’ha de tenir en compte la relació mercantil sobre la laboral.

En conseqüència, com que el càrrec d’administrador és gratuït, considera que les retribucions percebudes són una lliberalitat i per tant no son deduïbles en l’impost sobre societats.

Al mateix temps, considera que aquestse retribucions com a gerent, al assimilar-les a les de l’administrador, s’han de sotmetre al tipus de retenció especial d’aquestes, que en 2012 i 2013 és un 42%.

És important revisar els estatuts de les societats i els conceptes i la funció que cadascú desenvolupa en una entitat mercantil, ja que els nous criteris d’hisenda respecte als administradors fan que la forma sigui molt important per evitar problemes fiscals.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:39 minuts

Impost sobre societats 2011

Com tots el anys, al apropar-nos al juliol, arriba l’hora de declarar per la major part de societats i entitats. És l’impost sobre societats. Els canvis normatius que ens ha portat la situació econòmica ha tingut com a conseqüència que des de el 2010 fins ara a pràcticament cada Reial decret-llei que es publica hi hagi alguna modificació tributària, fet que provoca inseguretat jurídica a les empreses.

Entre les modificacions que afecten a la declaració del 2011 en referència a les petites empreses, cal assenyalar l’ampliació de l’àmbit d’aplicació del règim especial que augmenta el llindar de 8.000.000 d’euros a 10.000.000 i incrementa fins a 300.000 € el tram de base imposable al qual s’aplica el tipus del 25%.

Les principals novetats normatives que afecten a les petites empreses són les següents:

 • Deducció per despeses e inversions per habituar als empleats en les noves tecnologies.
 • Deducció per innovació tecnològica.
 • Deduccions mediambientals.
 • Llibertat d’amortització en inversions noves.
 • Tipus del 20% per micropimes.

Existeixen moltes més, però crec que aquestes són les que tenen una repercussió més directa en la majoria de petites empreses que són les formen el conglomerat empresarial del nostre entorn. Recordeu que el termini de presentació és els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la finalització del període impositiu, és a dir, i per la gran majoria d’empreses en que els hi coincideix el període impositiu amb l’any natural, la declaració s’ha de presentar entre l’1 i el 25 de juliol, per via telemàtica de manera majoritària.

Si us surt a pagar i voleu domiciliar el pagament, teniu fins al dia 20 de juliol per fer la presentació.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:10 minuts