Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General

Els informem de la publicació de la Llei 28/2011 que procedeix a la integració del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social en el Règim General (RGSS)

A partir del 01-01-2012, els treballadors per compte aliè que figurin inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social en l’esmentada data, així com els empresaris a qui prestin els seus serveis, quedaran integrats al Règim General de la Seguretat Social.

En endavant, també quedaran integrats els treballadors per compte d’altri que realitzin tasques agràries, siguin pròpiament agrícoles, forestals o pecuàries o siguin complementàries o auxiliars de les mateixes en explotacions agràries.

L’esmentada integració es durà a terme mitjançant la creació del Sistema Especial per a treballadors per compte aliè agrari inclosos en el Règim General.

Als treballadors i empresaris esmentats se’ls aplicarà la normativa vigent del Règim General amb algunes peculiaritats en matèria d’enquadrament, cotització, acció protectora, especialment la protecció per desocupació, destacant:

 • L’obligació de cotitzar durant els períodes d’activitat y també durant els períodes d’inactivitat.

  En general, per quedar inclòs durant els períodes d‘INACTIVITAT serà requisit necessari que el treballador hagi realitzat un mínim de 30 jornades reals en un període continuat de 365 dies. La llei estableix els supòsits per quedar exclosos, amb les particularitats per a l’exclusió d’ofici dels que estaven inclosos al cens del REASS. La cotització, durant els períodes d’inactivitat, tindrà caràcter MENSUAL i correrà a càrrec exclusiu del treballador.

 • La cotització durant els períodes d’ACTIVITAT, mensual o diària, es determinarà conforme a la remuneració real d’acord amb el Règim General. En aquest período l’empresari estarà obligat a cotitzar durant les situacions d’IT, risc durant l’embaràs i lactància natural, maternitat o paternitat, inclosos els contractes temporals i fix discontinuu. Els nous tipus s’aplicaran gradualment durant 20 anys (2012-2031).
 • Les sol·licituds d’alta dels treballadors eventuals o fixos discontinus contractats el mateix dia en què comencen
  podran presentar-se fins a les 12 hores de l’esmentat dia.
  Si la jornada finalitza abans de les 12, s’haurà de presentar abans de finalitzar l’esmentada jornada.
 • Reglamentàriament es regularà la cotització proporcional dels treballadors agraris per compte aliè amb contracte de treball a TEMPS PARCIAL
 • La Llei habilita el govern per aplicar, de forma progressiva (2012-2014), la protecció per desocupació de nivell assistencial del art.215 del TRLIS als treballadors per compte aliè agraris EVENTUALS inclosos en el nou Sistema Especial.
 • Andalusia i Extremadura mantenen el sistema de Subsidi Agrari i de Renda Agrària.

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Temps de lectura aproximat 1:46 minuts

Sense comentaris fet »

Comentaris RSS

Posa el teu comentari