Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Noves retencions aplicables a partir del 12 de juliol de 2015

 

L’informem que després de la publicació el passat dissabte 11 de juliol de 2015 del Reial decret llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic, l’entrada en vigor del qual es va produir el dia 12 de juliol de 2015 queden modificats els tipus de retencions que s’indiquen a continuació.

Per tant, a partir del 12 de juliol de 2015, entre d’altres, canvien els següents tipus de retenció :

Activitats professionals:

Amb caràcter general passen al 15%.

Per a determinats professionals i per a aquells de nou inici passen al 7%.

Capital mobiliari:

Amb caràcter general passen al 19,5%.

Per rendiments de cessió del dret d’imatge que no constitueixin activitat

econòmica es manté en el 24%.

Capital immobiliari (arrendament o subarrendament d’immobles urbans):

Amb caràcter general passen al 19,5%.

Guanys patrimonials:

Amb caràcter general passen al 19,5%.

Rendiments del treball:

Retribucions de consellers i administradors (d’empreses amb xifra de negocis de l’últim període <100.000 euros) passen al 19,5%.

Per cursos, conferències i seminaris i elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques (art. 80.1.4º RIRPF i 101.3 i DA 31ª.3.a) LIRPF) passen al 15%.

Per a les nòmines que es satisfacin o s’abonin a partir de l’1 d’agost s’aprova una nova taula de càlcul de retencions. Per al càlcul del nou tipus de retenció resultant segons la nova taula, es tindran en compte les retribucions obtingudes des del 01/01/2015.

S’acompanya el quadre-resum dels nous tipus de retenció aplicables a partir del 12/07/2015 que es troba en el següent enllaç de l’AEAT

www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer

 

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Temps de lectura aproximat 1:08 minuts

Sense comentaris fet »

Comentaris RSS

Posa el teu comentari