Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Mesures per afavorir la contractació estable

Mesurades per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors.
Inici de comunicacions dels fitxers conceptes retribuïts abonats.

El passat mes de desembre es va publicar el Reial decret Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors. Per mitjà de la disposició addicional tercera, es va introduir la modificació de l’article 109 de la Llei General de la Seguretat Social, sobre conceptes computables a la base de cotització al Règim General de la Seguretat Social, el qual va sorprendre per la inclusió en aquesta base de cotització, d’un nombre elevat de conceptes que fins avui estaven exempts de cotització.

Posteriorment, en data 30 de gener, es va publicar en el BOE, la Resolució de 23 de gener de 2014, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s’autoritzava l’ampliació del termini d’ingrés de la cotització pels nous conceptes i imports computables a la base de cotització al Règim Generalcorresponents als períodes de liquidació de desembre 2013 a març 2014, els quals podrien ser objecte de liquidació complementària i ingréssense aplicació de recàrrec o interès algun, fins al 31 de maig de 2014.

Fitxer conceptes retributius abonats

En aquest Reial decret-Llei, es va introduir un apartat 3 en l’article 109 de la Llei General de la Seguretat Social, que el seu literal és el següent:
“3. Els empresaris hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social en cada període de liquidació l’import de tots els conceptes retributius abonats als seus treballadors, amb independència de la seva inclusió o no a la base de cotització a la Seguretat Social i encara que resultin d’aplicació basis úniques.

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha adaptat el seu sistema de transmissió de dades per poder complir amb l’obligatorietat de comunicar tots els conceptes retributius abonats als treballadors inclosos en el sistema de la Seguretat Social, mitjançant l’enviament
del denominat fitxer CRA (Conceptes Retributius Abonats) des del passat 13 de març de 2014.
Tota empresa inscrita en qualsevol dels règims del sistema de la seguretat social amb treballadors per compte d’altri, o assimilats a aquests, a excepció dels ocupadors de treballadors inclosos en el sistema especial per a empleats de llar, així com els empresaris de professionals taurins, està obligada a enviar aquesta comunicació.
Durant el mes de març de 2014, s’havien d’enviar els conceptes retribuïts abonats als treballadors des del passat 22 de desembre 2013 fins al 28 de febrer de 2014. I a partir del mes d’abril, aquest inclòs, les empreses hauran de subministrar informació a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en cada mes, de totes les retribucions abonades als seus treballadors en el mes anterior.
Cal destacar, per la seva importància, que s’han d’informar la totalitat dels conceptes retribuïts, amb independència de la seva inclusió o exclusió a la base de cotització, i inclusivament en aquells supòsits en els quals aquests conceptes superen la base màxima de cotització a la seguretat social.
Respecte als treballadors que cotitzen a través de quotes, o bases de cotització fixes, com per exemple els que estan en contracte per a la formació i l’aprenentatge, o els subjefes a programes de formació, també estan inclosos en l’obligació, i per tant s’haurà d’informar igualment sobre els conceptes retributius abonats a aquests col·lectius.
Com sempre, quedem a la seva disposició per atendre qualsevol dubte, o aclariment que susciti la present circular.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Temps de lectura aproximat 2:18 minuts

Sense comentaris fet »

Comentaris RSS

Posa el teu comentari