Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

INFRACCIONS I SANCIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT DE LA PROHIBICIÓ DE LES LIMITACIONS A ELS PAGAMENTS EN EFECTIU

INFRACCIONS I SANCIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT DE LA PROHIBICIÓ
– COMPATIBILITAT DE LA SANCIÓ PER INCOMPLIMENT DE LES LIMITACIONS A ELS PAGAMENTS EN EFECTIU AMB LES SANCIONS TRIBUTÀRIES

Pregunta: Un professional A factura a un altre B uns serveis per 6.000 euros que es cobren en efectiu. L’empresari A no declara els ingressos rebuts. Es plantegen els efectes que tenen aquest incompliment de les limitacions als pagaments en efectiu.

Contestació: Es tracta d’una operació per import igual o superior a 2.500 euros a la que almenys una de les parts intervinents actua en qualitat d’empresari o professional, per la qual cosa es troba sotmès a la prohibició de pagament en efectiu.

Es sanciona el 25% sobre el pagament en efectiu que són 6.000 euros, que suposa una sanció de 1.500 euros, de la qual responen solidàriament tots dos professionals, i es podrà dirigir l’Administració tributària contra qualsevol d’ells.
A més, al professional A se li pot regularitzar l’ingrés no declarat i, si escau, les sancions derivades de la infracció tributària per deixar d’ingressar.
El professional B pot deduir la despesa i l’IVA suportat, si resulten deduïbles i compleixen els requisits formals per a això (documentació en factura i registre de la operació). És a dir, l’incompliment de la limitació als pagaments en efectiu no impedeix la deduïbilitat de la despesa i de la quota suportada, si compleix els requisits materials i formals per ser deduïble.
Normativa: Art 7.Dos.7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativatributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions de prevenció i lluita contra el frau.

 

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Temps de lectura aproximat 1:06 minuts

Sense comentaris fet »

Comentaris RSS

Posa el teu comentari