Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

QUANTIFICACIÓ DE LES OPERACIONS EN EFECTIU

QUANTIFICACIÓ DE LES OPERACIONS

– FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D’UNA OPERACIÓ
Pregunta: Es planteja si es troba sotmès a les limitacions al pagament en efectiu una operació entre empresaris per import de 4.000 euros, que es paga en efectiu en dos terminis de 2.000 euros cadascun.
Contestació: Es tracta d’una operació efectuada en què les dues parts intervinents actuen en qualitat d’empresari i que es troba sotmesa a la prohibició de pagament en efectiu si el seu import és igual o superior a 2.500 euros.
La norma estableix que a efectes del càlcul de la quantia de l’operació “es sumaran els imports de totes les operacions o pagaments en què s’hagi pogut fraccionar el lliurament del bé o prestació del servei “. Per tant, no es considera com dues operacions de 2.000 euros, sinó com una única operació de 4.000 euros, el pagament s’ha fraccionat en dues parts. Després, aquesta operació no pot pagar-se en efectiu.
Normativa: Art 7.Uno.2 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions de prevenció i lluita contra el frau.

– PAGAMENT PARCIAL EN EFECTIU

Pregunta: Es planteja si es troba sotmès a les limitacions al pagament en efectiu una operació entre un empresari i un particular valorada en 3.000 euros, que es paguen 1.000 per transferència i 2.000 en efectiu.
Contestació: Es tracta d’una operació efectuada en què almenys una de les parts intervinents actua en qualitat d’empresari o professional, de manera que es troba sotmès a la prohibició de pagament en efectiu si l’import de l’operació és igual o superior a 2.500 euros.
La prohibició per als pagaments en efectiu es produeix quan es paguin en efectiu “Operacions” per un import igual o superior a 2.500 euros (art. 7.Uno.1 de la Llei 7/2012). En aquest cas, l’operació és de 3.000 euros, de manera que se supera el límit perquè la operació pugui pagar-se en efectiu. El pagament d’aquesta operació en efectiu, sigui total o
parcialment (atès que la norma no distingeix), suposaria un incompliment de la prohibició.
Però la base de la sanció no és per l’import dels 3.000 euros de l’operació, sinó només aquella part pagada en efectiu. Així, la base de la sanció és “la quantia pagada en efectiu en les operacions d’import igual o superior a 2.500 euros “(art. 7.Dos.4 de la Llei 7/2012). Després, en cas d’operacions pagades només parcialment en efectiu, la base de la sanció serà inferior a l’import de l’operació. Per a la limitació al pagament en efectiu n’hi ha prou que l’import de l’operació sigui igual o superior a 2.500 euros, tot i que el pagament en efectiu sigui inferior a aquesta quantia. En aquest cas, la base de la sanció són 2.000 euros.

Per tant, aquesta operació no pot pagar-se en efectiu, ni tan sols parcialment.
Normativa: Arts. 7.Uno.1 i 7.Dos.4 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions de prevenció i lluita contra el frau.

– REALITZACIÓ DE DIVERSES OPERACIONS EN EL MATEIX DIA
Pregunta: Una persona compra un producte en un gran magatzem per import de 1.500 euros i demana un tiquet, i en el mateix dia compra un altre producte per 1.200 euros que paga en altra caixa de l’establiment i demana un tiquet. Al dia el client demana que li emetin una factura en relació als dos tiquets a nom d’una empresa. El venedor pregunta si aquestes operacions es troben sotmeses a les limitacions als pagaments en efectiu.
Contestació: En aquests casos es pot tractar de dues operacions diferents, que podrien satisfer en efectiu en no superar cap d’elles els 2.500 euros. No obstant això, si les operacions es refereix als mateixos béns o béns que es trobaven directament relacionades, i el client les separés amb la intenció de fraccionar una única operació, es sumarien els imports. En aquest cas, si el gran magatzem detectés aquest fraccionament, hauria d’indicar al client que el pagament hauria d’efectuar per mitjans diferents a l’efectiu. Si el gran magatzem no pot detectar aquesta conducta de fraccionament efectuada pel client, aquell no seria responsable de la sanció. Però la Agència Tributària podria dirigir contra el client per imposar-li la sanció corresponent pel seu incompliment de les limitacions als pagaments en efectiu.
Normativa: Art 7.Uno, apartats 1 i 2 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per la intensificació de les actuacions de prevenció i lluita contra el frau.

 

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Temps de lectura aproximat 3:05 minuts

Sense comentaris fet »

Comentaris RSS

Posa el teu comentari