Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Mesures de liberalització del comerç i determinats serveis

Us informem que ha estat publicat el Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

Mitjançant aquest Reial decret llei s’avança en la liberalització del comerç, eliminant tots els supòsits d’autorització o llicència municipal prèvia, motivats en la protecció del medi ambient, de la seguretat o de la salut públiques, lligats a establiments comercials i altres que es detallen en l’annex amb una superfície de fins a 300 metres quadrats. Se substitueix l’autorització prèvia per un règim de control ex post basat en una declaració responsable. La flexibilització s’estén també més enllà de l’àmbit d’aplicació de la reforma de la Llei 2/2011, de 4 de març, i afecta també a totes les obres lligades al condicionament d’aquests locals que no requereixin de la redacció d’un projecte d’obra de conformitat amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. D’aquesta manera, es podrà iniciar l’execució d’obres i instal·lacions i l’exercici de l’activitat comercial i de serveis amb la presentació d’una declaració responsable o comunicació prèvia, segons el cas, en la qual l’empresari declara complir els requisits exigits per la normativa vigent i disposar dels documents que s’exigeixin, a més de tenir el justificant del pagament del tribut corresponent quan sigui preceptiu.

De conformitat amb les mesures previstes en el Reial decret llei, amb vista a la supressió de llicències, i per aplicació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, qualsevol norma, disposició o acte, adoptat per qualsevol òrgan de les administracions autonòmiques o locals que contravingui o dificulti l’aplicació d’aquest règim, podrà ser declarat nul de ple dret, sense perjudici de l’exigència, si s’escau, de la corresponent responsabilitat patrimonial a l’administració pública incomplidora.

Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor del títol I del Reial decret llei, i que tinguin per finalitat l’obtenció de les llicències o autoritzacions que fossin necessàries d’acord amb la normativa anterior, es tramitaran i resoldran per la normativa vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud.

No obstant el que disposa l’apartat anterior, l’interessat, amb anterioritat a la resolució, desistir de la seva sol · licitud i, d’aquesta manera, optar per l’aplicació de la nova normativa en el que aquesta al seu torn sigui aplicable. Les comunitats autònomes, en l’àmbit de les seves competències, podran ampliar el llindar de superfície i el catàleg d’activitats comercials i serveis, que preveu el títol I i en l’annex d’aquest Reial decret llei.

D’altra banda, es modifica la disposició addicional primera del Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic, reguladora de la declaració tributària especial, amb objecte de determinar el valor a efectes fiscals dels béns o drets que hagin estat objecte declaració, alhora que s’introdueixen certes cauteles amb la finalitat d’evitar situacions de desimposició.

El present Reial decret llei va entrar en vigor el dia 27 maig 2012.

Us adjuntem còpia de l’esmentat Reial Decret Llei el text també podeu consultar al web

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Temps de lectura aproximat 2:11 minuts

Sense comentaris fet »

Comentaris RSS

Posa el teu comentari