Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Esborranys renda 2011

Ja iniciada la campanya de renda i patrimoni de l’exercici 2011, volem insistir sobre els errors més comuns dels esborranys que emet l’Agència Tributària per tal de tenir-los presents i alertar als nostres clients:

  1. Catalunya Caixa i Caixabanc han tramés malament a l’Agència Tributària alguna informació que afecta a les declaracions de renda i del patrimoni dels seus clients, per la qual cosa s’han de revisar els imports consignats en els esborranys, ja que poden ser erronis.

  2. Si es va adquirir l’habitatge habitual abans del 20 de gener de 2006 i s’està utilitzant finançament aliè, s’ha de verificar que estigui calculada la compensació fiscal per no perdre els percentatges de deducció incrementats a què tenia dret amb la normativa anterior.

  3. Si durant l’any 2011 es va produir el naixement o l’adopció d’algun fill, s’ha de comprovar que aquest fet aparegui reflectit com un major mínim per descendents.

  4. S’han de comprovar les imputacions immobiliàries, ja que l’Agència Tributària pren les dades del Cadastre i pot ser que aquests no estiguin actualitzades o estiguin erronis.

  5. Si el contribuent està separat, cal assegurar-se que l’esborrany té en compte les pensions compensatòries i anualitats per aliments satisfetes al seu excònjuge i fills.

  6. Cal comprovar que en l’esborrany s’hagin tingut en compte les deduccions per donacions o aportacions a plans de pensions.

  7. Finalment s’ha de comprovar que el domicili fiscal que li consta a l’Agència Tributària és el correcte.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Temps de lectura aproximat 0:59 minuts

Sense comentaris fet »

Comentaris RSS

Posa el teu comentari