Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Novetats en la contractació laboral

A continuació els informem de les novetats en la contractació laboral previstes en el Reial Decret-Llei 10/2011 de mesures urgents per a la promoció de l’ocupació dels joves i el foment de l’estabilitat en l’ocupació, que s’apliquen des del 31-08-2011:

  • Es suspèn, durant el període dels dos anys (fins 31-08-2013), l’aplicació de la regla que limita l’encadenament de contractes temporals, i per tant es suspèn la regla que permetia adquirir la condició de treballador fix a qui hagués encadenat contractes temporals en determinats terminis i condicions (superaven els 24 mesos en un període de 30)
  • S’estableix un nou contracte per a la formació i l’aprenentatge que té per objecte la qualificació professional dels treballadors en un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu. Es preveuen reduccions en la cotització a la seguretat social quan es compleixin determinats requisits d’edat i plantilla i també per a quan aquests nous contractes es transformin en indefinits.
  • Amplia els terminis perquè els contractes temporals puguin convertir-se en contractes de foment de la contractació indefinida previstos en la DA Primera de la Llei 12/2001:

Els contractes temporals, inclosos els contractes formatius, celebrats abans del 28-08-2011, que es transformin en contracte de foment de la contractació indefinida abans del 31-12-2011.

Els contractes temporals, inclosos els contractes formatius, celebrats a partir del 28-08-2011, que es transformin en contracte de foment de la contractació indefinida abans del 31-12-2012, sempre que la durada dels mateixos no hagi superat els 6 mesos. Aquesta durada màxima no s’aplica als contractes formatius.

  • A més, en matèria d’acomiadament, als contractes indefinits celebrats a partir del 01-01-2012, el FOGASA no es farà càrrec de part de la indemnització (8 dies de salari per any) en les extincions per les causes previstes a l’art.52 de l’Estatut dels Treballadors (acomiadament objectiu) reconegudes per l’empresari o declarades judicialment com a improcedents.

Per qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.

Albacar Riba Assessoraments


Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Temps de lectura aproximat 1:24 minuts

Sense comentaris fet »

Comentaris RSS

Posa el teu comentari