Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Integració del règim especial de treballadors de la llar

Els informem que la Llei 27/2011 estableix la integració del Règim Especial de treballadors de la Llar (REEH) de la Seguretat Social en el Règim General (RGSS) a partir del 01-01-2012.

L’esmentada integració es durà a terme mitjançant la creació del Sistema Especial per a treballadors de la Llar, de la qual destaquem els següents aspectes:

Entre 2012 i 2018 la base de cotització estarà determinada per una escala establerta per la Seguretat Social en funció de la retribució mensual percebuda i a partir de 2019 es determinarà conforme a les regles del Règim General, sense que la cotització pugui ser inferior a la base mínima que s’estableixi legalment.

El tipus de cotització per contingències comunes augmentarà progressivament des de 2012 fins a 2018 (del 22 % al 28,3% a partir de 2019)

La llei estableix un termini de 6 mesos (fins al 30-06-2012) perquè els “empleadores” i els treballadors procedents del REEH COMUNIQUIN a la Tresoreria General de la Seguretat Social el compliment de les condicions exigides per a la seva inclusió en el nou Sistema.

La falta de l’esmentada comunicació pels “empleadores”/titulars de la llar familiar comportarà que els treballadors de la llar que realitzin els seus serveis amb caràcter parcial o discontinu a un o més “empleadors” quedin exclosos del nou sistema especial, amb la conseqüent baixa en el Règim General, amb efectes d’1 de juliol de 2012. Per als treballadors de la llar que realitzin els seus serveis de manera exclusiva i permanent per a un únic “empleador”, implicarà la seva cotització al nou sistema per la base de cotització establerta en el tram superior de l’escala esmentada.

El nou sistema permet que el subsidi per incapacitat temporal, en cas de malaltia comuna o accident no laboral, s’aboni a partir del 9è dia. “L’empleador” l’abonarà del 4t al 8è dia de baixa.

De moment, no és prevista la prestació per desocupació.

Al mateix temps que el nou Sistema Especial, entrarà en vigor la nova regulació de la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar (Real Decret 1620/2011), que entre altres novetats estableix l’obligació de concertar per escrit, en tot cas, els contractes de durada determinada en que la durada sigui igual o superior a 4 setmanes, modificacions en el règim de retribucions (garantia del salari mínim interprofessional en metàl·lic i % descompte retribució en espècie, quantia pagues extres), en els horaris, temps de presència, descans entre jornades, vacances, indemnitzacions per acomiadament. La nova regulació també serà aplicable als contractes ja existents (vigents a la seva entrada en vigor) amb les particularitats que s’hi estableixen, indicant un termini per a la formalització per escrit dels mateixos, tal com s’explicava en un altre post.

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx

Atentament,

Albacar Riba Assessoraments.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Temps de lectura aproximat 1:52 minuts

Sense comentaris fet »

Comentaris RSS

Posa el teu comentari