Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Canvis en el règim especial de treballadors de la llar

El 14 de novembre es va publicar el Reial Decret 1620/2011 que regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.

Es considera relació laboral especial del servei de la llar familiar les que acordin el titular de la llar familiar i l’empleat que desenvolupi tasques domèstiques en l’àmbit de la llar familiar, incloses els serveis de guarderia, jardineria i xofer.

Queden excloses les relacions laborals concertades amb tercers, amb empreses de treball temporal i les relacions d’atenció a persones en situació de dependència.

El contracte es pot celebrar per escrit o de paraula, però, és obligatori fer-ho per escrit en els casos que els contractes tinguin una durada igual o superior a quatre setmanes.

El contracte, a part dels elements essencials del contracte de treball establerts a l’article 2.2 del RD 1959/1998 de 24 de juliol, ha de tenir:

  • Prestacions salarials en espècie.
  • Duració, distribució i retribució dels temps de presència pactats, en els quals, el treballador està a disposició de la família, però sense fer treball efectiu.
  • Pernoctacions de l’empleat en el domicili familiar.

Aquesta modificació en el règim ha comportat els següents canvis:

  • Període de prova de dos mesos com a màxim.
  • El salari en espècie no podrà ser superior al 30% de les percepcions salarials.
  • El treballador tindrà dret a dos pagues extraordinàries anuals en proporció al temps treballat durant cada semestre de l’any.
  • S’ha d’entregar un rebut de salari que justificarà la seva percepció.
  • Les hores de presència no excediran les 20 hores setmanals de mitja en un mes.
  • La relació laboral es pot extingir per desistiment i s’haurà d’indemnitzar al treballador en 12 dies per any treballat en un màxim de 6 mesos
  • El preavís és de 20 dies en contractes superiors a l’any i set dies en els altres.

Tots aquests canvis ja estan en vigor i s’aplicaran als contractes ja vigents, amb l’única excepció de la indemnització, que sols s’aplicarà als contractes que s’inicien a partir de l’1 de gener.

Es disposa d’un any de termini para formalitzar-los per escrit els contractes vigents.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Temps de lectura aproximat 1:25 minuts

Sense comentaris fet »

Comentaris RSS

Posa el teu comentari