Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Categoria Laboral

Pla Anual de Control Tributari i Duaner 2015

 

El passat dia 11 de març s’ha publicat la Resolució de la Direcció general de la AEAT per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner 2015.
Això té la finalitat que tots siguem coneixedors dels controls de l’Agència Tributària per a aquest exercici.

Entre les citades directrius es troben les següents:

Potenciació del control de l’economia submergida mitjançant la personació del personal de la AEAT, amb suport d’auditoria informàtica, per posar de manifest activitats no declarades o descobrir “software de doble us”.
 Control d’activitats de serveis com a cessió opaca d’habitatges i d’empreses turístiques irregulars.
 Se seguirà amb la verificació del compliment de la limitació de pagaments en efectiu.
 Control d’importació i venda de productes importas.
 Potenciació de la recerca de patrimonis deslocalitzats a partir dels nous intercanvis d’informació amb EUA, explotació de dades captades de consum realitzat amb targetes de crèdit emeses amb càrrec a comptes oberts en entitats financeres no residents o amb la utilització de les dades dels models 720 presentats.
 En l’àmbit de la planificació fiscal internacional se seguirà amb la revisió d’operacions amb instruments híbrids, l’adquisició de participacions amb palancajament, amb el control de pagaments a l’exterior d’especial rellevància o dels preus de transferència.
 Respecte a l’economia digital es pretén captar informació en Internet i a les xarxes socials per descobrir activitats ocultes i controlar a fabricants i prestadors de serveis per comprovar si declaren correctament les rendes obtingudes al nostre país.
 Se seguirà comprovant la utilització improcedent de persones jurídiques per canalitzar rendes de persones físiques a fi d’aconseguir estalvis en el diferencial de tipus o per incorporar despeses no relacionades amb l’activitat.
 Se seguirà intentant controlar els fraus en IVA.
 S’intensificarà el control de fundacions i entitats sense ànim de lucre per evitar la utilització abusiva del règim fiscal especial.
 Es perseguirà la deslocalització de contribuents per aconseguir situacions de desimpoció entre territori comú i territoris forals.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:20 minuts

Nou model de rebut individual de salaris

Canvis en el rebut de la nòmina.

 

El passat 12 de novembre va entrar en vigor l’ordre ESS/2098/2014, per la qual es modifica l’annexe de l’Ordre de 27 de desembre de 1994, per la qual s’aprova el model de rebut individual de salari i que dóna compliment al previst en l’article 104.2 de la Llei General de la Seguretat Social, afegit per la Llei 27/2011 d’1 d’agost sobre actuació, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.

Aquest article estableix que en els justificants de pagament de les retribucions l’empresari deurà informar als treballadors de la quantia total de la cotització a la seguretat social, indiquen la part de la cotització que correspon a l’aportació de l’empresari i la part corresponent el treballador.

Fins ara el rebut de la nòmina sols contenien la base de cotització i el tipus de retenció corresponen a l’aportació del treballador però no la determinació de l’aportació de l’empresari.

Els rebuts de la nòmina dels treballadors hauran d’incorporar l’aportació de l’empresari de la seguretat social segons consta en l’ordre ministerial pública publicada al Botlletí Oficial de l’Estat

Les empreses disposaran d’un període de sis mesos a comptar a partir d’avui per completar-se la seva adaptació al nou model de rebut de salari tal com recollia és la disposició transitòria única la cita de l’orde públic el vuit número 273 de l’11 novembre 2014

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:55 minuts

Mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida

Comentari al Reial decret-Llei 3/2014, de 28 de febrer

 

El passat 1 de Març de 2014 es va publicar en el BOE el Reial decret-Llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida; en el qual es desenvolupen els termes i condicions en els quals les empreses podran acollir-se a la comunament coneguda com a “tarifa plana reduïda” en les cotitzacions socials, per les noves contractacions indefinides realitzades a partir del passat 25/02/2014, i que mantinguin l’ocupació neta durant almenys tres anys.

La mesura suposa que la quota empresarial a ingressar per contingències comunes serà de 100 Euros mensuals, durant un període de 24 mesos. Una vegada transcorregut aquest període, en les empreses amb menys de 10 treballadors, podran perllongar durant els següents 12 mesos, una reducció del 50% de la cotització per contingències comunes corresponents al treballador contractat de manera indefinida.

D’aquesta mesura es podran beneficiar les empreses que celebrin contractes indefinits, tant a temps complet com a temps parcial, entre el 25 de febrer de 2014 i el 31 de desembre de 2014, sempre que suposi creació d’ocupació neta.

En els casos de contractació indefinida a temps parcial, quan la jornada de treball sigui almenys equivalent a un 75% de la jornada d’un treballador a temps parcial comparable, la cotització empresarial per contingències comunes serà de 75 Euros mensuals. I si el contracte a temps parcial és equivalent almenys a un 50% de la jornada d’un treballador a temps parcial comparable, aquesta cotització empresarial serà de 50 Euros mensuals.

Cap senyalar , que es mantenen les altres cotitzacions empresarials corresponent a accidents de treball i malalties professionals, desocupació, formació professional i Fons de Garantia Salarial, que representen al voltant d’un tipus mitjà del 10% aproximadament, sobre la base de cotització del treballador.

Per poder gaudir d’aquests beneficis les empreses hauran de complir els següents requisits:

• Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de seguretat social, tant en la data d’efectes de l’alta dels treballadors com durant l’aplicació de l’aportació empresarial reduïda.

• No haver extingit contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment com a improcedent en els sis mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la reducció. A l’efecte de compliment d’aquest requisit només es tindran en compte les extincions realitzades a partir del 25 de febrer de 2014.

• Celebrar contractes indefinits que suposin un increment tant del nivell d’ocupació indefinida com del nivell d’ocupació total de l’empresa.

• Mantenir durant un període de tres anys, a explicar des de la data d’efectes del contracte indefinit amb aplicació de la reducció, tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total aconseguida, amb aquesta contractació.

• No haver estat excloses les empreses de l’accés als beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació per la comissió de la infracció greu i molt greus recollides en la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

En cas d’incompliment, de mantenir durant el període de tres anys, tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total aconseguida amb la contractació efectuada, quedarà sense efecte la reducció, i s’haurà de procedir al reintegrament de la diferència entre els imports corresponents a les aportacions empresarials a la cotització per contingències comunes que haguessin procedit en cas de no aplicar-se la reducció, i les aportacions ja realitzades des de la data d’inici de l’aplicació de la reducció, en els següents termes:a) En els primers 12 mesos de la contractació, el 100% de la diferència entre les cotitzacions empresarials per contingències comunes.b) En els 24 mesos de la contractació, el 50 % d’aquesta diferència.c) En els 36 mesos de la contractació, el 33% de la citada diferència.

En aquests supòsits de reintegrament per incompliment de requisit de manteniment del nivell d’ocupació no procedirà exigir recàrrec i interès de demora.

selecciona tot el text
Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:35 minuts

Com donar d’alta a la meva empleada de la llar

L’anterior govern, presidit per José Luís Rodriguez Zapatero, va aprovar un reial decreton es regulava el servei de la llar familiar, substituint l’anterior que datava de 1985. L’objectiu d’aquesta norma és integrar les empleades de la llar al règim general de la seguretat social. Aquesta norma estableix un període transitori fins la total equiparació l’any 2019. Hem parlat d’aquest canvi normatiu aquí i aquí.


Aquests canvis impliquen que la responsabilitat de l’alta recau sempre sobre el titular de la llar. Recordem que abans, quan era jornades parcials la responsabilitat era compartida. Per tant, quins son els passos que he de fer per donar d’alta a la seguretat social a la persona que s’ha d’encarregar de les tasques domèstiques de la meva llar:

 1. Establir les condicions
 2. Redactar el contracte de treball
 3. Donar d’alta la relació laboral a la tresoreria general de la seguretat social

Condicions de contractació

En aquest apartat hem d’aclarir quines son les condicions del contracte:

 • Salari i/o salari en espècie
 • Jornada de treball, temps complert o temps parcial
 • Durada del contracte
 • Durada del període prova
 • Condicions especials

Redactar el contracte de treball

Un cop tenim clar les condicions, podem redactar el contracte, del qual tenim dues variants en funció de si és indefinit o de durada determinada i omplir la sol·licitud d’alta a la seguretat social.

En el cas que sigui el primer treballador, també s’ha d’omplir el següent formulari d’inscripció com a ocupador.

Alta a la Seguretat Social

Anirem a les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social que tinguem més a prop, amb la següent documentació:

 • NIF titular de la llar.
 • NIF treballadora.
 • Contracte de treball signat per les dos.
 • Número de compte corrent on pagar les quotes de la seguretat social.
 • Sol·licitud d’alta a la seguretat social.

I allí ens donaran d’alta al treballador i ja estaran tots els tràmits.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:17 minuts

Al febrer cobraré menys!

Origen de les retencionsTots aquells que cobreu mensualment una nòmina pel vostre treball o una pensió del tipus que sigui, es probable que noteu com aquest mes de febrer s’ha produït una variació a la baixa del líquid a percebre, és a dir que cobreu menys. I és que segons el Reial Decret 20/2011, de 30 de desembre on s’estableix un gravamen complementari a l’IRPF 2012 i 2013, aquest té incidència en les retencions a compte, i per tant, s’ha de tornar a calcular el tipus de retenció a aplicar.

Per tant, reviseu les vostres nòmines i pensions, ja que és probable que hagin sofert una reducció en el líquid durant aquest mes de febrer.

Si no us voleu esperar a final de mes per saber-ho, podeu usar l’aplicació dissenyada per l’Agència Tributària o passar per les nostres oficines amb la nòmina de gener i us farem el càlcul de manera gratuïta.

Salutacions cordials,

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:38 minuts

Calendari laboral per l’any 2012

Tot sigui dit que més val tard que mai, però ja ha estat publicada l’ordre de la Generalitat per la qual s’estableix el calendari de festes locals de Catalunya para l’any 2012. El text íntegre el podeu consultar en aquest enllaç.

La resta del calendari ja va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat el passat 11 de maig i que es pot veure en aquest altre enllaç i per tant les festes para Catalunya queden de la següent manera:

 • 6 de gener (Reis).
 • 6 d’abril (Divendres Sant).
 • 9 d’abril (dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 15 d’agost (l’Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 8 de desembre (la Immaculada).
 • 25 de desembre (Nadal).
 • 26 de desembre (Sant Esteve).

I les dos que s’atribueixen els municipis i en concret les dels Baix Ebre són les següents:

 • Aldea, l’, 19 de març i 28 de maig
 • Aldover, 23 d’abril i 7 de desembre
 • Alfara de Carles, 28 de maig i 7 de desembre
 • Ametlla de Mar, l’, 2 de febrer i 29 de juny
 • Ampolla, l’, 25 de juny i 16 de juliol
 • Benifallet, 10 de setembre i 12 de setembre
 • Camarles, 25 de juliol i 7 de desembre
 • Deltebre, 18 de maig i 16 d’agost
 • Paüls, 10 d’abril i 28 de maig
 • Perelló, el, 17 de gener i 19 de gener
 • Roquetes, 16 d’abril i 2 de juliol
 • Tivenys, 27 de setembre i 28 de setembre
 • Tortosa, 28 de maig i 3 de setembre
 • Bítem, 3 de setembre i 14 de setembre
 • Campredó, 28 de maig i 25 de juliol
 • Jesús, 28 de maig i 4 d’octubre
 • Xerta, 25 de juliol i 12 de novembre

Cal recordar que les empreses tenen l’obligació d’elaborar anualment un calendari laboral, que ha de ser exposat en un lloc visible del centre de treball. En aquest document pot contenir l’horari, jornada anual i la distribució dels dies laborables, festius, descansos i altres dies inhàbils de la plantilla dels treballadors. L’incompliment d’aquesta obligació, constitueix una infracció lleu, digna de sanció amb una multa entre 60 a 625 €.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:18 minuts

Integració del règim especial de treballadors de la llar

Els informem que la Llei 27/2011 estableix la integració del Règim Especial de treballadors de la Llar (REEH) de la Seguretat Social en el Règim General (RGSS) a partir del 01-01-2012.

L’esmentada integració es durà a terme mitjançant la creació del Sistema Especial per a treballadors de la Llar, de la qual destaquem els següents aspectes:

Entre 2012 i 2018 la base de cotització estarà determinada per una escala establerta per la Seguretat Social en funció de la retribució mensual percebuda i a partir de 2019 es determinarà conforme a les regles del Règim General, sense que la cotització pugui ser inferior a la base mínima que s’estableixi legalment.

El tipus de cotització per contingències comunes augmentarà progressivament des de 2012 fins a 2018 (del 22 % al 28,3% a partir de 2019)

La llei estableix un termini de 6 mesos (fins al 30-06-2012) perquè els “empleadores” i els treballadors procedents del REEH COMUNIQUIN a la Tresoreria General de la Seguretat Social el compliment de les condicions exigides per a la seva inclusió en el nou Sistema.

La falta de l’esmentada comunicació pels “empleadores”/titulars de la llar familiar comportarà que els treballadors de la llar que realitzin els seus serveis amb caràcter parcial o discontinu a un o més “empleadors” quedin exclosos del nou sistema especial, amb la conseqüent baixa en el Règim General, amb efectes d’1 de juliol de 2012. Per als treballadors de la llar que realitzin els seus serveis de manera exclusiva i permanent per a un únic “empleador”, implicarà la seva cotització al nou sistema per la base de cotització establerta en el tram superior de l’escala esmentada.

El nou sistema permet que el subsidi per incapacitat temporal, en cas de malaltia comuna o accident no laboral, s’aboni a partir del 9è dia. “L’empleador” l’abonarà del 4t al 8è dia de baixa.

De moment, no és prevista la prestació per desocupació.

Al mateix temps que el nou Sistema Especial, entrarà en vigor la nova regulació de la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar (Real Decret 1620/2011), que entre altres novetats estableix l’obligació de concertar per escrit, en tot cas, els contractes de durada determinada en que la durada sigui igual o superior a 4 setmanes, modificacions en el règim de retribucions (garantia del salari mínim interprofessional en metàl·lic i % descompte retribució en espècie, quantia pagues extres), en els horaris, temps de presència, descans entre jornades, vacances, indemnitzacions per acomiadament. La nova regulació també serà aplicable als contractes ja existents (vigents a la seva entrada en vigor) amb les particularitats que s’hi estableixen, indicant un termini per a la formalització per escrit dels mateixos, tal com s’explicava en un altre post.

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx

Atentament,

Albacar Riba Assessoraments.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:52 minuts

Canvis en el règim especial de treballadors de la llar

El 14 de novembre es va publicar el Reial Decret 1620/2011 que regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.

Es considera relació laboral especial del servei de la llar familiar les que acordin el titular de la llar familiar i l’empleat que desenvolupi tasques domèstiques en l’àmbit de la llar familiar, incloses els serveis de guarderia, jardineria i xofer.

Queden excloses les relacions laborals concertades amb tercers, amb empreses de treball temporal i les relacions d’atenció a persones en situació de dependència.

El contracte es pot celebrar per escrit o de paraula, però, és obligatori fer-ho per escrit en els casos que els contractes tinguin una durada igual o superior a quatre setmanes.

El contracte, a part dels elements essencials del contracte de treball establerts a l’article 2.2 del RD 1959/1998 de 24 de juliol, ha de tenir:

 • Prestacions salarials en espècie.
 • Duració, distribució i retribució dels temps de presència pactats, en els quals, el treballador està a disposició de la família, però sense fer treball efectiu.
 • Pernoctacions de l’empleat en el domicili familiar.

Aquesta modificació en el règim ha comportat els següents canvis:

 • Període de prova de dos mesos com a màxim.
 • El salari en espècie no podrà ser superior al 30% de les percepcions salarials.
 • El treballador tindrà dret a dos pagues extraordinàries anuals en proporció al temps treballat durant cada semestre de l’any.
 • S’ha d’entregar un rebut de salari que justificarà la seva percepció.
 • Les hores de presència no excediran les 20 hores setmanals de mitja en un mes.
 • La relació laboral es pot extingir per desistiment i s’haurà d’indemnitzar al treballador en 12 dies per any treballat en un màxim de 6 mesos
 • El preavís és de 20 dies en contractes superiors a l’any i set dies en els altres.

Tots aquests canvis ja estan en vigor i s’aplicaran als contractes ja vigents, amb l’única excepció de la indemnització, que sols s’aplicarà als contractes que s’inicien a partir de l’1 de gener.

Es disposa d’un any de termini para formalitzar-los per escrit els contractes vigents.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:25 minuts

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General

Els informem de la publicació de la Llei 28/2011 que procedeix a la integració del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social en el Règim General (RGSS)

A partir del 01-01-2012, els treballadors per compte aliè que figurin inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social en l’esmentada data, així com els empresaris a qui prestin els seus serveis, quedaran integrats al Règim General de la Seguretat Social.

En endavant, també quedaran integrats els treballadors per compte d’altri que realitzin tasques agràries, siguin pròpiament agrícoles, forestals o pecuàries o siguin complementàries o auxiliars de les mateixes en explotacions agràries.

L’esmentada integració es durà a terme mitjançant la creació del Sistema Especial per a treballadors per compte aliè agrari inclosos en el Règim General.

Als treballadors i empresaris esmentats se’ls aplicarà la normativa vigent del Règim General amb algunes peculiaritats en matèria d’enquadrament, cotització, acció protectora, especialment la protecció per desocupació, destacant:

 • L’obligació de cotitzar durant els períodes d’activitat y també durant els períodes d’inactivitat.

  En general, per quedar inclòs durant els períodes d‘INACTIVITAT serà requisit necessari que el treballador hagi realitzat un mínim de 30 jornades reals en un període continuat de 365 dies. La llei estableix els supòsits per quedar exclosos, amb les particularitats per a l’exclusió d’ofici dels que estaven inclosos al cens del REASS. La cotització, durant els períodes d’inactivitat, tindrà caràcter MENSUAL i correrà a càrrec exclusiu del treballador.

 • La cotització durant els períodes d’ACTIVITAT, mensual o diària, es determinarà conforme a la remuneració real d’acord amb el Règim General. En aquest período l’empresari estarà obligat a cotitzar durant les situacions d’IT, risc durant l’embaràs i lactància natural, maternitat o paternitat, inclosos els contractes temporals i fix discontinuu. Els nous tipus s’aplicaran gradualment durant 20 anys (2012-2031).
 • Les sol·licituds d’alta dels treballadors eventuals o fixos discontinus contractats el mateix dia en què comencen
  podran presentar-se fins a les 12 hores de l’esmentat dia.
  Si la jornada finalitza abans de les 12, s’haurà de presentar abans de finalitzar l’esmentada jornada.
 • Reglamentàriament es regularà la cotització proporcional dels treballadors agraris per compte aliè amb contracte de treball a TEMPS PARCIAL
 • La Llei habilita el govern per aplicar, de forma progressiva (2012-2014), la protecció per desocupació de nivell assistencial del art.215 del TRLIS als treballadors per compte aliè agraris EVENTUALS inclosos en el nou Sistema Especial.
 • Andalusia i Extremadura mantenen el sistema de Subsidi Agrari i de Renda Agrària.

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:46 minuts

‘Ajuts’ a la contractació

Torna a sortir una convocatòria para fomentar la contractació de persones aturades amb formació ocupacional realitzada i subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Tot i que en aquest enllaç teniu un resum i en aquest altre teniu l’ordre sencera, tot seguit faré un resum una mica més esquemàtic:

Termini de presentació: Des de el 16/11/2011 fins al 30/11/2011, uns quinze dies.

Requisits de les empreses:

 • Tenir menys de 25 treballadors.
 • Que el lloc de treball estigui a Catalunya.
 • Complir en les obligacions tributàries i en la Seguretat Social.
 • Requisits de política lingüística.
 • No haver estat sancionat per inspecció de treball.
 • I a més complir qualsevol obligació que tingui que complir-la!?
 • Que en els darrers 12 mesos no hagin fet cap ERE, ni acomiadament disciplinari, ni acomiadament objectiu declarat improcedent.

Requisits dels treballadors:

 • Persones que hagin estat aturades almenys 12 mesos dintre del darrers 18 mesos.
 • Que hagin fet i finalitzat cursos de formació ocupacional subvencionats pel SOC.
 • Que no siguin els conjugues, ni els ascendents, ni els descendents, ni altres parents fins al segon grau (oncles, cosins, cunyats…) de l’empresari, dels propietaris ni dels directius…
 • Que no tinguin cap discapacitat.

Si la vostra empresa i la persona que voleu contractar compleix aquests requisits i li feu un contracte d’un mes a temps complert, rebreu 600 euros, si és de dos mesos 1.300 euros i si el contracte és per tres o més mesos 2.100 euros per persona contractada. (Si els contractes són a temps parcial, la part proporcional)

Ràpid que el termini s’acaba…

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:01 minuts