Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Categoria Finançament

Dació en pagament

Pel seu interès us informem que ha estat aprovat el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

El model de protecció dissenyat gira entorn de l’elaboració d’un codi de bones pràctiques a què, voluntàriament, podran adherir les entitats de crèdit i altres entitats que, de manera professional, realitzen l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris, i el seguiment per aquelles el supervisa una comissió de control integrada per representants del Ministeri d’Economia i Competitivitat, Banc d’Espanya, Comissió Nacional del Mercat de Valors i Associació Hipotecària Espanyola.

Aquest Codi inclou tres fases d’actuació:

 1. La primera, dirigida a procurar la reestructuració viable del deute hipotecari, a través de l’aplicació als préstecs o crèdits d’una carència en l’amortització de capital i una reducció del tipus d’interès durant quatre anys i l’ampliació del termini total de amortització.
 2. En segon lloc, de no resultar suficient la reestructuració anterior, les entitats podran, si s’escau, i amb caràcter potestatiu, oferir als deutors un quitament sobre el conjunt del seu deute.
 3. I, finalment, si cap de les dues mesures anteriors aconsegueix reduir l’esforç hipotecari dels deutors a límits assumibles per a la seva viabilitat financera, aquests podran sol · licitar, i les entitats hauran d’acceptar, la dació en pagament com a mitjà alliberador definitiu del deute. En aquest últim supòsit, les famílies podran romandre al seu habitatge durant d’un termini de dos anys satisfent una renda assumible.

Així mateix, es moderen els tipus d’interès moratoris aplicables als contractes de crèdit o préstec hipotecari. Aquesta reducció pretén disminuir la càrrega financera generada en casos d’incompliment per impagament dels deutors protegits.

Les mesures anteriors es complementen amb altres modificacions legals d’índole processal i fiscal. En matèria processal es procedeix a simplificar i aclarir el procediment d’execució extrajudicial preveient una subhasta única i un import mínim d’adjudicació i remetre a un posterior desenvolupament reglamentari la regulació de la venda extrajudicial, possibilitant, entre altres mesures, la subhasta on line. En matèria fiscal, les escriptures públiques de formalització de les novacions contractuals que es produeixin a l’empara del Codi de Bones Pràctiques quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats.

L’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret llei és per al deutor que es trobi situat en el llindar d’exclusió.

Es considera llindar d’exclusió:

Aquells deutors d’un crèdit o préstec garantit amb hipoteca sobre el seu habitatge habitual, quan estiguen en totes les circumstàncies següents:

 1. Que tots els membres de la unitat familiar no tinguen rendes derivades del treball o d’activitats econòmiques. A aquests efectes s’entendrà per unitat familiar la composta pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills amb independència de la seva edat que resideixin a l’habitatge.
 2. Que la quota hipotecària resulti superior al 60 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
 3. Que el conjunt dels membres de la unitat familiar no tinga qualssevol altres béns o drets patrimonials suficients amb què fer front al deute.
 4. Que es tracti d’un crèdit o préstec garantit amb hipoteca que recaigui sobre l’únic habitatge en propietat del deutor i concedit per a l’adquisició de la mateixa.
 5. Que es tracti d’un crèdit o préstec que no tingui altres garanties, reals o personals o, en el cas d’existir aquestes últimes, que en tots els garants concorrin les circumstàncies expressades en les lletres b) i c).
 6. En el cas que hi hagi codeutors que no formen part de la unitat familiar, han d’estar inclosos en les circumstàncies a), b) i c) anteriors.

Finalment recordeu que el Codi de Bones pràctiques és d’adhesió voluntària i s’estendrà a les hipoteques constituïdes en garantia de préstecs o crèdits concedits per a la compravenda d’habitatges el preu d’adquisició no hagués excedit dels següents valors:

 1. per a municipis de més de 1.000.000 d’habitants: 200.000 euros;
 2. per a municipis d’entre 500.001 i 1.000.000 d’habitants o els integrats en àrees metropolitanes de municipis de més de 1.000.000 d’habitants: 180.000 euros;
 3. per a municipis d’entre 100.001 i 500.000 habitants: 150.000 euros;
 4. per a municipis de fins a 100.000 habitants: 120.000 euros.

Des de la adhesió de l’entitat de crèdit, i una vegada que es produeixi l’acreditació per part del deutor de que es troba situat dins del llindar d’exclusió, seran d’obligada aplicació les previsions del Codi de Bones Pràctiques. Sense perjudici d’això, qualsevol de les parts pot compel · lir l’altra a la formalització en escriptura pública de la novació del contracte resultant de l’aplicació de les previsions contingudes en el Codi de Bones Pràctiques. Els costos d’aquesta formalització seran a càrrec de la part que la sol · liciti.

No obstant, els experts creuen que per raons d’imatge, prestigi i competència, la majoria de les entitats de crèdit s’hi adhereixin.

Estarà exempta de l’impost sobre la renda de les persones físiques el guany patrimonial que es pogués generar en els deutors compresos en l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, en ocasió de la dació en pagament del seu habitatge que preveu l’apartat 3 de l’annex de l’esmentada norma.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 3:37 minuts

Mesures de liberalització del comerç i determinats serveis

Us informem que ha estat publicat el Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

Mitjançant aquest Reial decret llei s’avança en la liberalització del comerç, eliminant tots els supòsits d’autorització o llicència municipal prèvia, motivats en la protecció del medi ambient, de la seguretat o de la salut públiques, lligats a establiments comercials i altres que es detallen en l’annex amb una superfície de fins a 300 metres quadrats. Se substitueix l’autorització prèvia per un règim de control ex post basat en una declaració responsable. La flexibilització s’estén també més enllà de l’àmbit d’aplicació de la reforma de la Llei 2/2011, de 4 de març, i afecta també a totes les obres lligades al condicionament d’aquests locals que no requereixin de la redacció d’un projecte d’obra de conformitat amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. D’aquesta manera, es podrà iniciar l’execució d’obres i instal·lacions i l’exercici de l’activitat comercial i de serveis amb la presentació d’una declaració responsable o comunicació prèvia, segons el cas, en la qual l’empresari declara complir els requisits exigits per la normativa vigent i disposar dels documents que s’exigeixin, a més de tenir el justificant del pagament del tribut corresponent quan sigui preceptiu.

De conformitat amb les mesures previstes en el Reial decret llei, amb vista a la supressió de llicències, i per aplicació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, qualsevol norma, disposició o acte, adoptat per qualsevol òrgan de les administracions autonòmiques o locals que contravingui o dificulti l’aplicació d’aquest règim, podrà ser declarat nul de ple dret, sense perjudici de l’exigència, si s’escau, de la corresponent responsabilitat patrimonial a l’administració pública incomplidora.

Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor del títol I del Reial decret llei, i que tinguin per finalitat l’obtenció de les llicències o autoritzacions que fossin necessàries d’acord amb la normativa anterior, es tramitaran i resoldran per la normativa vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud.

No obstant el que disposa l’apartat anterior, l’interessat, amb anterioritat a la resolució, desistir de la seva sol · licitud i, d’aquesta manera, optar per l’aplicació de la nova normativa en el que aquesta al seu torn sigui aplicable. Les comunitats autònomes, en l’àmbit de les seves competències, podran ampliar el llindar de superfície i el catàleg d’activitats comercials i serveis, que preveu el títol I i en l’annex d’aquest Reial decret llei.

D’altra banda, es modifica la disposició addicional primera del Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic, reguladora de la declaració tributària especial, amb objecte de determinar el valor a efectes fiscals dels béns o drets que hagin estat objecte declaració, alhora que s’introdueixen certes cauteles amb la finalitat d’evitar situacions de desimposició.

El present Reial decret llei va entrar en vigor el dia 27 maig 2012.

Us adjuntem còpia de l’esmentat Reial Decret Llei el text també podeu consultar al web

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:11 minuts

Pagament a proveïdors per entitats locals

l’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA ha habilitat a la seva pàgina web el procediment que permet a les entitats locals la cancel.lació de les seves obligacions de pagament pendents amb els seus proveïdors, derivades de la contractació d’obres, subministraments o serveis, de conformitat amb el RD-Llei 4/2012 . Des d’aquesta web els contractistes (proveïdors) que opten per la tramitació telemàtica puguin consultar les factures i tramitar la voluntat d’acollir-se al mecanisme de finançament del RD-Llei.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:19 minuts

Línies finançament ICO 2012

Ens permetem recordar-li les novetats de les principals LINÍES DE FINANÇAMENT 2012 que l’ Institut de Crèdit Oficial (ICO) i les entitats financeres han previst per als autònoms, empreses i entitats públiques:

La línia ICO Inversió 2012 engloba les línies d’Inversió Sostenible i d’Inversió que estaven operatives el 2011 per a autònoms, empreses i entitats públiques i manté com a inversions finançables: els actius fixos productius nous o de segona mà, els vehicles turisme de fins a 30.000 €, l’adquisició d’empreses, l’IVA/IGIC. L’import màxim del préstec és de 10 milions de €, en una o diverses operacions. El termini d’amortització és d’entre 3 a 20 anys, amb la possibilitat de fins a 2 anys de carència.

La línia ICO Internacionalització 2012 pensada per finançar l’adquisició d’accions o participacions d’empreses estrangeres i la creació d’empreses a l’exterior, a més dels actius fixos productius nous o de segona mà i els vehicles turisme de fins a 30.000 €. L’import màxim del préstec és de 10 milions de €, en una o diverses operacions. El termini d’amortització es redueix fins a 12 anys, i un tipus d’interès bonificat.

Es manté la Línia ICO Liquiditat perquè els autònoms i empreses solvents i viables puguin afrontar les despeses corrents (nòmines, pagaments proveïdors, etc.). L’import màxim del préstec és de 10 milions de €, en una o diverses operacions. El termini d’amortització és d’1, 3, 5 o 7 anys, amb la possibilitat de fins a 1 any de carència.

La nova línia ICO Desenvolupament Empresarial, en el seu tram I – noves empreses, està destinada a autònoms, professionals i empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys per finançar les mateixes inversions productives que la línia Ico Inversió però amb un import màxim d’1 milió d’euros per client i any, i un termini d’amortització de 3, 5 o 7 anys, amb la possibilitat de fins a 1 any de carència i un tipus d’interès bonificat.

La nova línia ICO Desenvolupament Empresarial, en el seu tram II – capitalització, està pensada per finançar a través de préstec els fons necessaris per a les subscripció de capital d’una altra societat que realitza una ampliació de capital. L’import màxim és de 10 milions de € amb un termini d’amortització de 3, 5 i 7 anys, amb la possibilitat de fins a 1 any de carència.

La línia ICO Habitatge 2012, a més del programa “stock habitatge” destinat al lloguer, també està destinada a finançar la rehabilitació d’habitatges i edificis pels particulars i comunitats de propietaris. L’import màxim dels préstecs és de 10 milions de €, a retornar en un termini, entre 3 i 20 anys, amb la possibilitat de fins a 2 anys de carència.

Els recordem que els autònoms i pimes amb antiguitat mínima d’1 any també podran sol·licitar finançament directament al ICO (Línia ICODIRECTO), a través del canal de el “*Facilitador Financer”, per a inversions o per obtenir liquiditat, amb un import màxim de 200.000 €. Aquest any amplia el termini d’amortització per a la línia liquiditat a 5 anys.

Per ampliar informació sobre alguna/as de les línies pot consultar amb els bancs i caixes, que tenen subscrit conveni de col·laboració amb l’ ICO.

Atentament,

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:09 minuts