Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Categoria Social

Com donar d’alta a la meva empleada de la llar

L’anterior govern, presidit per José Luís Rodriguez Zapatero, va aprovar un reial decreton es regulava el servei de la llar familiar, substituint l’anterior que datava de 1985. L’objectiu d’aquesta norma és integrar les empleades de la llar al règim general de la seguretat social. Aquesta norma estableix un període transitori fins la total equiparació l’any 2019. Hem parlat d’aquest canvi normatiu aquí i aquí.


Aquests canvis impliquen que la responsabilitat de l’alta recau sempre sobre el titular de la llar. Recordem que abans, quan era jornades parcials la responsabilitat era compartida. Per tant, quins son els passos que he de fer per donar d’alta a la seguretat social a la persona que s’ha d’encarregar de les tasques domèstiques de la meva llar:

 1. Establir les condicions
 2. Redactar el contracte de treball
 3. Donar d’alta la relació laboral a la tresoreria general de la seguretat social

Condicions de contractació

En aquest apartat hem d’aclarir quines son les condicions del contracte:

 • Salari i/o salari en espècie
 • Jornada de treball, temps complert o temps parcial
 • Durada del contracte
 • Durada del període prova
 • Condicions especials

Redactar el contracte de treball

Un cop tenim clar les condicions, podem redactar el contracte, del qual tenim dues variants en funció de si és indefinit o de durada determinada i omplir la sol·licitud d’alta a la seguretat social.

En el cas que sigui el primer treballador, també s’ha d’omplir el següent formulari d’inscripció com a ocupador.

Alta a la Seguretat Social

Anirem a les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social que tinguem més a prop, amb la següent documentació:

 • NIF titular de la llar.
 • NIF treballadora.
 • Contracte de treball signat per les dos.
 • Número de compte corrent on pagar les quotes de la seguretat social.
 • Sol·licitud d’alta a la seguretat social.

I allí ens donaran d’alta al treballador i ja estaran tots els tràmits.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:17 minuts

Endarreriment de l’ampliació del permís de paternitat

Una de les moltes mesures en l’àmbit social que ha establert el RD llei 20/2011 és l’endarreriment de l’ampliació del permís de paternitat. Actualment són 13 dies, però ja havia de ser de quatre setmanes gràcies a un decret aprovat al 2010.

El permís de paternitat de 13 dies és un dret del pare aprovat a la llei d’igualtat de l’any 2007, on també, mitjançant la disposició transitòria novena, establia l’obligació de fer extensiva aquesta llicència fins a les quatre setmanes de durada, com a molt tard, quan la norma tingués sis anys de vigència.

Per tant, a partir de l’1 de gener de 2013, s’ampliarà de cop el permís de paternitat fins a les quatre setmanes, sempre que la crisi ho permeti.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:31 minuts