Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Categoria Circulars Informatives

Renda 2018

El dimarts 2 d’abril comença la campanya de la Renda 2018 que es desenvoluparà fins a l’1 de juliol.

Durant l’any passat, s’han introduït importants novetats: canvis en els límits per estar obligat a presentar la declaració, reduccions aplicables en els rendiments del treball, increment del límit exempt de les beques públiques, deduïbilitat pels contribuents que desenvolupen la seva activitat a l’habitatge habitual de les despeses de subministres i despeses de restauració en la seva activitat, exempció dels ingressos corresponents a les prestacions per maternitat i paternitat…

Una d’aquestes novetats és la possibilitat de deduir 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tingui dret a la deducció hagués satisfet despeses de custòdia del fill menor de 3 anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats. Aquest increment podrà aplicar-se al període impositiu en que el menor compleixi els 3 anys, en relació a les despeses generades amb posterioritat al compliment dels 3 anys, si es compleixen determinats requisits i amb certs límits.

Una altra novetat consisteix en que s’amplia la quantia de deducció en 600 euros addicionals per cada fill que formi part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit per tal que aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial. Tanmateix, l’exercici 2018 sols s’aplica des d’agost fins final d’any a raó de 50 euros al mes.

En referència a la deducció per familiars amb discapacitat, s’amplia l’àmbit objectiu de la deducció al cònjuge no separat legalment amb discapacitat (sempre i quan es compleixin determinats requisits).

Excepcionalment per l’any 2018, donada l’entrada en vigor d’aquests canvis, la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat i l’increment de la deducció prevista per cada un dels fills que excedeixin del nombre mínim de fills exigits per l’adquisició de la condició de família nombrosa de categoria general o especial, solament contemplarà els mesos d’agost a desembre, ambdós inclosos.

Sabem que a ningú li agraden els impostos, però a tots ens afecten. Per això és important tenir informació i assessorament professional  per tal de saber quines són les nostres obligacions i drets amb Hisenda.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Comments off
Temps de lectura aproximat 1:31 minuts

Noves retencions aplicables a partir del 12 de juliol de 2015

 

L’informem que després de la publicació el passat dissabte 11 de juliol de 2015 del Reial decret llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic, l’entrada en vigor del qual es va produir el dia 12 de juliol de 2015 queden modificats els tipus de retencions que s’indiquen a continuació.

Per tant, a partir del 12 de juliol de 2015, entre d’altres, canvien els següents tipus de retenció :

Activitats professionals:

Amb caràcter general passen al 15%.

Per a determinats professionals i per a aquells de nou inici passen al 7%.

Capital mobiliari:

Amb caràcter general passen al 19,5%.

Per rendiments de cessió del dret d’imatge que no constitueixin activitat

econòmica es manté en el 24%.

Capital immobiliari (arrendament o subarrendament d’immobles urbans):

Amb caràcter general passen al 19,5%.

Guanys patrimonials:

Amb caràcter general passen al 19,5%.

Rendiments del treball:

Retribucions de consellers i administradors (d’empreses amb xifra de negocis de l’últim període <100.000 euros) passen al 19,5%.

Per cursos, conferències i seminaris i elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques (art. 80.1.4º RIRPF i 101.3 i DA 31ª.3.a) LIRPF) passen al 15%.

Per a les nòmines que es satisfacin o s’abonin a partir de l’1 d’agost s’aprova una nova taula de càlcul de retencions. Per al càlcul del nou tipus de retenció resultant segons la nova taula, es tindran en compte les retribucions obtingudes des del 01/01/2015.

S’acompanya el quadre-resum dels nous tipus de retenció aplicables a partir del 12/07/2015 que es troba en el següent enllaç de l’AEAT

www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer

 

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:08 minuts

Pla Anual de Control Tributari i Duaner 2015

 

El passat dia 11 de març s’ha publicat la Resolució de la Direcció general de la AEAT per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner 2015.
Això té la finalitat que tots siguem coneixedors dels controls de l’Agència Tributària per a aquest exercici.

Entre les citades directrius es troben les següents:

Potenciació del control de l’economia submergida mitjançant la personació del personal de la AEAT, amb suport d’auditoria informàtica, per posar de manifest activitats no declarades o descobrir “software de doble us”.
 Control d’activitats de serveis com a cessió opaca d’habitatges i d’empreses turístiques irregulars.
 Se seguirà amb la verificació del compliment de la limitació de pagaments en efectiu.
 Control d’importació i venda de productes importas.
 Potenciació de la recerca de patrimonis deslocalitzats a partir dels nous intercanvis d’informació amb EUA, explotació de dades captades de consum realitzat amb targetes de crèdit emeses amb càrrec a comptes oberts en entitats financeres no residents o amb la utilització de les dades dels models 720 presentats.
 En l’àmbit de la planificació fiscal internacional se seguirà amb la revisió d’operacions amb instruments híbrids, l’adquisició de participacions amb palancajament, amb el control de pagaments a l’exterior d’especial rellevància o dels preus de transferència.
 Respecte a l’economia digital es pretén captar informació en Internet i a les xarxes socials per descobrir activitats ocultes i controlar a fabricants i prestadors de serveis per comprovar si declaren correctament les rendes obtingudes al nostre país.
 Se seguirà comprovant la utilització improcedent de persones jurídiques per canalitzar rendes de persones físiques a fi d’aconseguir estalvis en el diferencial de tipus o per incorporar despeses no relacionades amb l’activitat.
 Se seguirà intentant controlar els fraus en IVA.
 S’intensificarà el control de fundacions i entitats sense ànim de lucre per evitar la utilització abusiva del règim fiscal especial.
 Es perseguirà la deslocalització de contribuents per aconseguir situacions de desimpoció entre territori comú i territoris forals.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:20 minuts

Nou model de rebut individual de salaris

Canvis en el rebut de la nòmina.

 

El passat 12 de novembre va entrar en vigor l’ordre ESS/2098/2014, per la qual es modifica l’annexe de l’Ordre de 27 de desembre de 1994, per la qual s’aprova el model de rebut individual de salari i que dóna compliment al previst en l’article 104.2 de la Llei General de la Seguretat Social, afegit per la Llei 27/2011 d’1 d’agost sobre actuació, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.

Aquest article estableix que en els justificants de pagament de les retribucions l’empresari deurà informar als treballadors de la quantia total de la cotització a la seguretat social, indiquen la part de la cotització que correspon a l’aportació de l’empresari i la part corresponent el treballador.

Fins ara el rebut de la nòmina sols contenien la base de cotització i el tipus de retenció corresponen a l’aportació del treballador però no la determinació de l’aportació de l’empresari.

Els rebuts de la nòmina dels treballadors hauran d’incorporar l’aportació de l’empresari de la seguretat social segons consta en l’ordre ministerial pública publicada al Botlletí Oficial de l’Estat

Les empreses disposaran d’un període de sis mesos a comptar a partir d’avui per completar-se la seva adaptació al nou model de rebut de salari tal com recollia és la disposició transitòria única la cita de l’orde públic el vuit número 273 de l’11 novembre 2014

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:55 minuts

Mesures per afavorir la contractació estable

Mesurades per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors.
Inici de comunicacions dels fitxers conceptes retribuïts abonats.

El passat mes de desembre es va publicar el Reial decret Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors. Per mitjà de la disposició addicional tercera, es va introduir la modificació de l’article 109 de la Llei General de la Seguretat Social, sobre conceptes computables a la base de cotització al Règim General de la Seguretat Social, el qual va sorprendre per la inclusió en aquesta base de cotització, d’un nombre elevat de conceptes que fins avui estaven exempts de cotització.

Posteriorment, en data 30 de gener, es va publicar en el BOE, la Resolució de 23 de gener de 2014, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s’autoritzava l’ampliació del termini d’ingrés de la cotització pels nous conceptes i imports computables a la base de cotització al Règim Generalcorresponents als períodes de liquidació de desembre 2013 a març 2014, els quals podrien ser objecte de liquidació complementària i ingréssense aplicació de recàrrec o interès algun, fins al 31 de maig de 2014.

Fitxer conceptes retributius abonats

En aquest Reial decret-Llei, es va introduir un apartat 3 en l’article 109 de la Llei General de la Seguretat Social, que el seu literal és el següent:
“3. Els empresaris hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social en cada període de liquidació l’import de tots els conceptes retributius abonats als seus treballadors, amb independència de la seva inclusió o no a la base de cotització a la Seguretat Social i encara que resultin d’aplicació basis úniques.

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha adaptat el seu sistema de transmissió de dades per poder complir amb l’obligatorietat de comunicar tots els conceptes retributius abonats als treballadors inclosos en el sistema de la Seguretat Social, mitjançant l’enviament
del denominat fitxer CRA (Conceptes Retributius Abonats) des del passat 13 de març de 2014.
Tota empresa inscrita en qualsevol dels règims del sistema de la seguretat social amb treballadors per compte d’altri, o assimilats a aquests, a excepció dels ocupadors de treballadors inclosos en el sistema especial per a empleats de llar, així com els empresaris de professionals taurins, està obligada a enviar aquesta comunicació.
Durant el mes de març de 2014, s’havien d’enviar els conceptes retribuïts abonats als treballadors des del passat 22 de desembre 2013 fins al 28 de febrer de 2014. I a partir del mes d’abril, aquest inclòs, les empreses hauran de subministrar informació a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en cada mes, de totes les retribucions abonades als seus treballadors en el mes anterior.
Cal destacar, per la seva importància, que s’han d’informar la totalitat dels conceptes retribuïts, amb independència de la seva inclusió o exclusió a la base de cotització, i inclusivament en aquells supòsits en els quals aquests conceptes superen la base màxima de cotització a la seguretat social.
Respecte als treballadors que cotitzen a través de quotes, o bases de cotització fixes, com per exemple els que estan en contracte per a la formació i l’aprenentatge, o els subjefes a programes de formació, també estan inclosos en l’obligació, i per tant s’haurà d’informar igualment sobre els conceptes retributius abonats a aquests col·lectius.
Com sempre, quedem a la seva disposició per atendre qualsevol dubte, o aclariment que susciti la present circular.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:18 minuts

Mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida

Comentari al Reial decret-Llei 3/2014, de 28 de febrer

 

El passat 1 de Març de 2014 es va publicar en el BOE el Reial decret-Llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida; en el qual es desenvolupen els termes i condicions en els quals les empreses podran acollir-se a la comunament coneguda com a “tarifa plana reduïda” en les cotitzacions socials, per les noves contractacions indefinides realitzades a partir del passat 25/02/2014, i que mantinguin l’ocupació neta durant almenys tres anys.

La mesura suposa que la quota empresarial a ingressar per contingències comunes serà de 100 Euros mensuals, durant un període de 24 mesos. Una vegada transcorregut aquest període, en les empreses amb menys de 10 treballadors, podran perllongar durant els següents 12 mesos, una reducció del 50% de la cotització per contingències comunes corresponents al treballador contractat de manera indefinida.

D’aquesta mesura es podran beneficiar les empreses que celebrin contractes indefinits, tant a temps complet com a temps parcial, entre el 25 de febrer de 2014 i el 31 de desembre de 2014, sempre que suposi creació d’ocupació neta.

En els casos de contractació indefinida a temps parcial, quan la jornada de treball sigui almenys equivalent a un 75% de la jornada d’un treballador a temps parcial comparable, la cotització empresarial per contingències comunes serà de 75 Euros mensuals. I si el contracte a temps parcial és equivalent almenys a un 50% de la jornada d’un treballador a temps parcial comparable, aquesta cotització empresarial serà de 50 Euros mensuals.

Cap senyalar , que es mantenen les altres cotitzacions empresarials corresponent a accidents de treball i malalties professionals, desocupació, formació professional i Fons de Garantia Salarial, que representen al voltant d’un tipus mitjà del 10% aproximadament, sobre la base de cotització del treballador.

Per poder gaudir d’aquests beneficis les empreses hauran de complir els següents requisits:

• Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de seguretat social, tant en la data d’efectes de l’alta dels treballadors com durant l’aplicació de l’aportació empresarial reduïda.

• No haver extingit contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment com a improcedent en els sis mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la reducció. A l’efecte de compliment d’aquest requisit només es tindran en compte les extincions realitzades a partir del 25 de febrer de 2014.

• Celebrar contractes indefinits que suposin un increment tant del nivell d’ocupació indefinida com del nivell d’ocupació total de l’empresa.

• Mantenir durant un període de tres anys, a explicar des de la data d’efectes del contracte indefinit amb aplicació de la reducció, tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total aconseguida, amb aquesta contractació.

• No haver estat excloses les empreses de l’accés als beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació per la comissió de la infracció greu i molt greus recollides en la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

En cas d’incompliment, de mantenir durant el període de tres anys, tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total aconseguida amb la contractació efectuada, quedarà sense efecte la reducció, i s’haurà de procedir al reintegrament de la diferència entre els imports corresponents a les aportacions empresarials a la cotització per contingències comunes que haguessin procedit en cas de no aplicar-se la reducció, i les aportacions ja realitzades des de la data d’inici de l’aplicació de la reducció, en els següents termes:a) En els primers 12 mesos de la contractació, el 100% de la diferència entre les cotitzacions empresarials per contingències comunes.b) En els 24 mesos de la contractació, el 50 % d’aquesta diferència.c) En els 36 mesos de la contractació, el 33% de la citada diferència.

En aquests supòsits de reintegrament per incompliment de requisit de manteniment del nivell d’ocupació no procedirà exigir recàrrec i interès de demora.

selecciona tot el text

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:35 minuts

Calendari de festes nacionals, autonòmiques i locals per a l’any 2014

Catalunya tindrà l’any proper una festa recuperable, és a dir, que els treballadors hauran de retornar a les seves empreses. Els sindicats, les patronals i la Generalitat han acordat que es permeti triar entre la del 6 de gener (reis), 21 d’abril (dilluns de Pasqua), 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve).

La comunitat autònoma no recorria al comodí de la festa recuperable en el calendari laboral des dels anys 2007 i 2006, quan es van declarar festius a retornar el 6 de gener i el 24 de juny, respectivament. Aquesta possibilitat legal s’utilitza per encaixar els quatre festius autonòmics en el calendari general, en el qual hi ha vuit de caràcter estatal per tota Espanya. Si aquestes festes cauen en diumenge, les autonomies disposen de més marge per situar les seves.

A les 8 festes estatals i les quatre autonòmiques, cal afegir dues de caràcter local fins a un màxim global de 14. En el 2014 seran festius no recuperables a Catalunya els dies 1 de gener (Any Nou), 18 d’abril (Divendres Sant), 1 de maig (Festa del Treball), 15 d’agost (l’Assumpició), 11 de setembre (Diada), 1 de novembre (Tots els Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució), 8 de desembre (la Inmaculada) i 25 de desembre (Nadal).

Malgrat els intents duts a terme en anys passats per racionalitzar el calendari laboral traslladant alguns festius estatals que cauen al mig de la setmana al divendres o al dilluns, en el 2014 es mantindran invariables. A Catalunya es produiran els ponts del 24 de juny (dimarts) i l’11 de setembre (dijous).

DIES FESTIUS LOCALS

En aquest enllaç podeu consultar els llistat de dies festius locals de les poblacions catalanes distribuïdes per comarques.

Festes Locals

Aquí tenia un mostra de les poblaciones dels nostes clients.

Camarles, 9 de juny i 25 de juliol

Falset, 9 de juny i 18 d’agost

Roquetes, 14 d’abril i 7 de juliol

Jesús, 9 de juny i 4 d’octubre

Móra la Nova, 4 d’agost i 24 d’octubre

Tarragona, 19 d’agost i 23 de setembre

Tortosa, 9 de juny i 8 de setembre

 

 

 

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:18 minuts

Nueva ley de apoyo a los emprendedores en materia de contratación pública y licencias fiscales

Recientemente se, ha publicado la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que ha introducido medidas en contratación publica y licencias municipales:

 •  Modifica el RD Leg 3/2011 para intentar eliminar obstáculos al acceso de los emprendedores a la contratación pública. Permite, a los empresarios que estén interesados en formar las Uniones que se constituyen temporalmente para poder contratar con el sector público, darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Eleva los umbrales para la exigencia de la clasificación en los contratos con las AAPP, entre otras medidas.
 • Modifica la Ley 12/2012 para ampliar, de 300 a 500 metros cuadrados, el umbral de superficie máxima de los establecimientos que estarán exentos de licencia municipal, y amplía la relación de actividades exentas.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:32 minuts

Nueva ley de apoyo a los emprendedores en materia mercantil-contable

 

Recientemente se, ha publicado la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que ha introducido medidas en el ámbito de materia mercantil-contable. Destacamos: 

 • Se crea un nueva figura mercantil, el Emprendedor de Responsabilidad Limitada” (siglas ERL), para que el emprendedor persona física, cualquiera que sea su actividad, pueda limitar su responsabilidad por las deudas que traigan causa del ejercicio de dicha actividad empresarial o profesional, mediante la asunción de la condición de ERL, una vez cumplidos los requisitos que se establecen en la normativa, entre los que destacamos las oportunas inscripciones registrales.  Con esta figura, la responsabilidad no afectará a la vivienda habitual del deudor  siempre que su valor no supere los 300.000 euros. La limitación de responsabilidad no se aplicará respecto a determinadas deudas de Derecho Público, como las deudas tributarias y de la Seguridad Social.
 • Se crea un nuevo subtipo societario, la  “Sociedad Limitada de Formación sucesiva” (SLFS), que posibilita la constitución de sociedades con una cifra de capital social inferior a tres mil euros, al que se aplica el régimen de las sociedades de responsabilidad limitada, salvo determinadas condiciones específicas tendentes a proteger los intereses de terceros, que se aplicarán mientras no se alcance la cifra de capital social mínimo para la constitución de una SRL.
 • Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el RM después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran 4 meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio.
 • Los empresarios podrán VOLUNTARIAMENTE legalizar libros de detalle de actas o grupos de actas formados con una periodicidad inferior a la anual cuando interese acreditar de manera fehaciente el hecho y la fecha de su intervención por el Registrador.
 • Elevación de los umbrales para poder formular el BALANCE y estado de cambios neto ABREVIADOS previstos en la LSC (RD Leg 1/2010). El total de las partidas del activo no puede superar los 4 millones de euros (antes 2.850.0000). El importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 8 millones de euros (antes 5.700.000).

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:33 minuts

Nueva ley de apoyo a los emprendedores en materia fiscal

Recientemente se, ha publicado la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que ha introducido medidas en el ámbito de materia fiscal. Destacamos: 

 • Conefectos desde el 29-09-2013, se suprime la exención en el IRPF de las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, pero incorporando un régimen transitorio.
 • Al mismo tiempo, se crea una nueva deducción en la cuota íntegra estatal del IRPF por inversión en empresas de nueva o reciente creación, en la que el contribuyente realiza una aportación temporal de capital financiero, y además puede aportarsus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la sociedad en la que invierte,  “inversor de proximidad” o “business angel”. También se crea una nueva exención por reinversión en el supuesto de transmisión de acciones o participaciones en empresa de nueva o reciente creación  a las que se ha aplicado la anterior deducción, con limitaciones. La  deducción o exención solamente resulta de aplicación respecto de las acciones o participaciones suscritas a partir del 29-09-2013.
 • Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 01-01-2013, las entidades que cumplan los requisitos para ser consideradas empresas de reducida dimensión podrán aplicar una deducción en los beneficios que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, siempre que cumplan determinados plazos y condiciones, como la  creación de una reserva indisponible. Esta nueva deducción también podrán aplicarla los contribuyentes del IRPF con particularidades.
 • En cuanto a la aplicación de las deducciones por actividades de I+D+i, y con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 01-01-2013, las entidades que tributan al tipo general, el tipo del 35%, o al de las entidades de reducida dimensión podrán optar por no aplicar el límite conjunto, y en su caso, solicitar su abono, siempre que se cumplan determinados requisitos, con limitaciones y descuentos.
 • Modifica la deducción en el IS por creación de empleo para trabajadores con discapacidad, con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 01-01-2013, distinguiendo la cuantía de la deducción según el grado de discapacidad de los trabajadores y sin la necesidad que el contrato sea por tiempo indefinido.
 • También modifica el régimen fiscal aplicable en el IS a las rentas procedentes de determinados activos intangibles, con efectos para las cesiones que se realicen a partir del 29-09-2013, pero incorporando un régimen transitorio.
 • Con efectos desde 01-01-2014, introduce el nuevo Régimen Especial del Criterio de Caja en el IVAal que podrán acogerse determinados sujetos, y que permite retrasar el devengo y la consiguiente declaración e ingreso del IVA repercutido hasta el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente cobrados, pero que también retrasa la deducción del IVA soportado hasta el momento en que se efectúe el pago (criterio de caja doble), y en ambos casos con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se hayan efectuado las operaciones. Este régimen está sujeto al cumplimiento de requisitos subjetivos, objetivos y formales que constan en el reglamento que está pendiente de aprobación definitiva y publicación.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:20 minuts