Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Categoria Local

Mesures de liberalització del comerç i determinats serveis

Us informem que ha estat publicat el Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

Mitjançant aquest Reial decret llei s’avança en la liberalització del comerç, eliminant tots els supòsits d’autorització o llicència municipal prèvia, motivats en la protecció del medi ambient, de la seguretat o de la salut públiques, lligats a establiments comercials i altres que es detallen en l’annex amb una superfície de fins a 300 metres quadrats. Se substitueix l’autorització prèvia per un règim de control ex post basat en una declaració responsable. La flexibilització s’estén també més enllà de l’àmbit d’aplicació de la reforma de la Llei 2/2011, de 4 de març, i afecta també a totes les obres lligades al condicionament d’aquests locals que no requereixin de la redacció d’un projecte d’obra de conformitat amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. D’aquesta manera, es podrà iniciar l’execució d’obres i instal·lacions i l’exercici de l’activitat comercial i de serveis amb la presentació d’una declaració responsable o comunicació prèvia, segons el cas, en la qual l’empresari declara complir els requisits exigits per la normativa vigent i disposar dels documents que s’exigeixin, a més de tenir el justificant del pagament del tribut corresponent quan sigui preceptiu.

De conformitat amb les mesures previstes en el Reial decret llei, amb vista a la supressió de llicències, i per aplicació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, qualsevol norma, disposició o acte, adoptat per qualsevol òrgan de les administracions autonòmiques o locals que contravingui o dificulti l’aplicació d’aquest règim, podrà ser declarat nul de ple dret, sense perjudici de l’exigència, si s’escau, de la corresponent responsabilitat patrimonial a l’administració pública incomplidora.

Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor del títol I del Reial decret llei, i que tinguin per finalitat l’obtenció de les llicències o autoritzacions que fossin necessàries d’acord amb la normativa anterior, es tramitaran i resoldran per la normativa vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud.

No obstant el que disposa l’apartat anterior, l’interessat, amb anterioritat a la resolució, desistir de la seva sol · licitud i, d’aquesta manera, optar per l’aplicació de la nova normativa en el que aquesta al seu torn sigui aplicable. Les comunitats autònomes, en l’àmbit de les seves competències, podran ampliar el llindar de superfície i el catàleg d’activitats comercials i serveis, que preveu el títol I i en l’annex d’aquest Reial decret llei.

D’altra banda, es modifica la disposició addicional primera del Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic, reguladora de la declaració tributària especial, amb objecte de determinar el valor a efectes fiscals dels béns o drets que hagin estat objecte declaració, alhora que s’introdueixen certes cauteles amb la finalitat d’evitar situacions de desimposició.

El present Reial decret llei va entrar en vigor el dia 27 maig 2012.

Us adjuntem còpia de l’esmentat Reial Decret Llei el text també podeu consultar al web

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 2:11 minuts

Pagament a proveïdors per entitats locals

l’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA ha habilitat a la seva pàgina web el procediment que permet a les entitats locals la cancel.lació de les seves obligacions de pagament pendents amb els seus proveïdors, derivades de la contractació d’obres, subministraments o serveis, de conformitat amb el RD-Llei 4/2012 . Des d’aquesta web els contractistes (proveïdors) que opten per la tramitació telemàtica puguin consultar les factures i tramitar la voluntat d’acollir-se al mecanisme de finançament del RD-Llei.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:19 minuts

Com donar d’alta a la meva empleada de la llar

L’anterior govern, presidit per José Luís Rodriguez Zapatero, va aprovar un reial decreton es regulava el servei de la llar familiar, substituint l’anterior que datava de 1985. L’objectiu d’aquesta norma és integrar les empleades de la llar al règim general de la seguretat social. Aquesta norma estableix un període transitori fins la total equiparació l’any 2019. Hem parlat d’aquest canvi normatiu aquí i aquí.


Aquests canvis impliquen que la responsabilitat de l’alta recau sempre sobre el titular de la llar. Recordem que abans, quan era jornades parcials la responsabilitat era compartida. Per tant, quins son els passos que he de fer per donar d’alta a la seguretat social a la persona que s’ha d’encarregar de les tasques domèstiques de la meva llar:

 1. Establir les condicions
 2. Redactar el contracte de treball
 3. Donar d’alta la relació laboral a la tresoreria general de la seguretat social

Condicions de contractació

En aquest apartat hem d’aclarir quines son les condicions del contracte:

 • Salari i/o salari en espècie
 • Jornada de treball, temps complert o temps parcial
 • Durada del contracte
 • Durada del període prova
 • Condicions especials

Redactar el contracte de treball

Un cop tenim clar les condicions, podem redactar el contracte, del qual tenim dues variants en funció de si és indefinit o de durada determinada i omplir la sol·licitud d’alta a la seguretat social.

En el cas que sigui el primer treballador, també s’ha d’omplir el següent formulari d’inscripció com a ocupador.

Alta a la Seguretat Social

Anirem a les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social que tinguem més a prop, amb la següent documentació:

 • NIF titular de la llar.
 • NIF treballadora.
 • Contracte de treball signat per les dos.
 • Número de compte corrent on pagar les quotes de la seguretat social.
 • Sol·licitud d’alta a la seguretat social.

I allí ens donaran d’alta al treballador i ja estaran tots els tràmits.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:17 minuts

Calendari laboral per l’any 2012

Tot sigui dit que més val tard que mai, però ja ha estat publicada l’ordre de la Generalitat per la qual s’estableix el calendari de festes locals de Catalunya para l’any 2012. El text íntegre el podeu consultar en aquest enllaç.

La resta del calendari ja va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat el passat 11 de maig i que es pot veure en aquest altre enllaç i per tant les festes para Catalunya queden de la següent manera:

 • 6 de gener (Reis).
 • 6 d’abril (Divendres Sant).
 • 9 d’abril (dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 15 d’agost (l’Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 8 de desembre (la Immaculada).
 • 25 de desembre (Nadal).
 • 26 de desembre (Sant Esteve).

I les dos que s’atribueixen els municipis i en concret les dels Baix Ebre són les següents:

 • Aldea, l’, 19 de març i 28 de maig
 • Aldover, 23 d’abril i 7 de desembre
 • Alfara de Carles, 28 de maig i 7 de desembre
 • Ametlla de Mar, l’, 2 de febrer i 29 de juny
 • Ampolla, l’, 25 de juny i 16 de juliol
 • Benifallet, 10 de setembre i 12 de setembre
 • Camarles, 25 de juliol i 7 de desembre
 • Deltebre, 18 de maig i 16 d’agost
 • Paüls, 10 d’abril i 28 de maig
 • Perelló, el, 17 de gener i 19 de gener
 • Roquetes, 16 d’abril i 2 de juliol
 • Tivenys, 27 de setembre i 28 de setembre
 • Tortosa, 28 de maig i 3 de setembre
 • Bítem, 3 de setembre i 14 de setembre
 • Campredó, 28 de maig i 25 de juliol
 • Jesús, 28 de maig i 4 d’octubre
 • Xerta, 25 de juliol i 12 de novembre

Cal recordar que les empreses tenen l’obligació d’elaborar anualment un calendari laboral, que ha de ser exposat en un lloc visible del centre de treball. En aquest document pot contenir l’horari, jornada anual i la distribució dels dies laborables, festius, descansos i altres dies inhàbils de la plantilla dels treballadors. L’incompliment d’aquesta obligació, constitueix una infracció lleu, digna de sanció amb una multa entre 60 a 625 €.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:18 minuts

Amortitzar hipoteca o contractar un dipòsit

Quan s’acaba l’any una de les coses que tenim que fer és repassar quines possibilitats tenim per reduir la factura fiscal de l’exercici, en un altre post ja vam parlar de diferents accions per reduir aquesta factura fiscal, avui concretarem en la possibilitat de d’aprofitar al màxim la deducció per adquisició de l’habitatge habitual.

Aquells que tenen una hipoteca per haver comprat un habitatge que sigui la seva residència habitual i a més tenen disponibilitat d’efectiu extra, hi ha la possibilitat d’amortitzar anticipadament l’esmentada hipoteca amb un bon rendiment econòmic fiscal.

Hem de tenir en compte que si l’habitatge l’hem comprat durant el 2011, la possibilitat de la deducció per habitatge està limitada als ingressos, de manera que sols els contribuents amb una base imposable inferior a 17.700 € conserven el límit màxim de 9.015 €, que es va reduint linealment fins desaparèixer al 24.100 € de base imposable.

Càlcul de la deducció

Però en fi, si sou dels afortunats fiscals que vareu comprar l’habitatge abans de 2011, en caràcter general us podeu desgravar el 15% d’un màxim de 9.015 €. És a dir, que si vau pagar quotes mensuals d’hipoteca de 600 €, us podeu desgravar 12 mesos x 600 €= 7.200 € i el 15% d’aquesta quantitat us donara la quantitat que us podeu desgravar, en aquest cas 1.080 €.

Doncs heu de tenir en compte que la llei d’IRPF us permet un màxim de 9.015, per tant per reduir la factura fiscal podeu augmentar els 7.200 € fins als 9.015 anant a l’entitat financera amb 1.815 € i fer una amortització anticipada de capital i això us augmentarà la deducció amb 272,15 €.

Amortitzar hipoteca o contractar un dipòsit al 4%.

Si teniu el dubte d’agafar el 1.815 € i anar al banc i contractar un dipòsit (ara és relativament fàcil obtenir un dipòsit al 4%), aquest ens donarà un rendiment de 72,6 € menys els impostos corresponents, obtindrem un rendiment 58,81 €, clarament inferior a la deducció que hem obtingut. A més, a l’amortitzar hipoteca tampoc pagarem els interessos corresponents. Per tant, sembla que l’aconsellable i en funció de l’interès que estem pagant, l’amortització anticipada de capital és més avantatjosa que contractar un dipòsit.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:24 minuts